🔔 Pierwszy miesiąc prenumeraty za jedyne 9 zł
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Ksykon 125 SC
1
Załącznik do pozwolenia MRiRW nr R-1/2016 h.r. z dnia 25.01. 2016 r.


Posiadacz pozwolenia na handel równoległy:
POL-CHEM Zaopatrzenie Rolnictwa Sp. z o.o., ul. Gajowa 97/88, 85-717 Bydgoszcz
tel.: 668 292 281


Podmiot odpowiedzialny za ostateczne pakowanie i etykietowanie:
Agropak Sp. j. Brzeziński i Wspólnicy, ul. Darwina 1d, 42-603 Jaworzno

KSYKON 125 SCZawartość substancji czynnej:

epoksykonazol ( związek z grupy triazoli) - 125 g/l (12,08%)

Inne substancje niebedące substancją czynną: solvent naftaŚrodek do stosowania przez użytkowników profesjonalnychPozwolenie MRiRW nr R-1 /2016 h.r. z dnia 25.01.2016 r.UWAGA

H332 – Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H351 – Podejrzewa się, że powoduje raka.
H361fd – Podejrzewa się, że działa szkodliwe na płodność. Podejrzewa się, że działa
szkodliwe na dziecko w łonie matki.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
EUH066 – Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry.

P201 – Przed użyciem zapoznaj się ze specjalnymi środkami ostrożności.
P261 – Unikać wdychania rozpylonej cieczy.
P281 – Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej.
P304+P340 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić
lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w
pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.


2


P391 – Zebrać wyciek.


OPIS DZIAŁANIA
Środek grzybobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą
o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego
w ochronie pszenicy, pszenżyta, jęczmienia i żyta oraz buraka cukrowego przed chorobami
grzybowymi.
Środek do stosowania przy użyciu opryskiwacza polowego.


STOSOWANIE ŚRODKA

ZBOŻA OZIME
pszenica ozima
mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew.

pszenżyto ozime
mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew.

żyto
mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż.

ZBOŻA JARE
pszenica jara
mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew.

jęczmień jary
plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania
: 1,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania
: 1,0 l/ha

Termin stosowania:
zabiegi wykonać z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby:
pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto ozime
- od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59)
żyto, jęczmień jary
- od początku fazy strzelania w źdźbło do początku fazy kłoszenia (BBCH 30-51).

Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Minimalny odstęp między zabiegami: 14 dni


BURAK CUKROWY
brunatna plamistość liści buraka, chwościk buraka, mączniak prawdziwy buraka.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania
: 1,0 l/ha

Termin stosowania:
Środek stosować od końca fazy od zakrywania międzyrzędzi (BBCH 40), po zauważaniu
pierwszych objawów chorób.

Etykieta środka ochrony roślin KSYKON 125 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW


3Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Minimalny odstęp między zabiegami: 21 dni


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
Środek stosować w temperaturze powyżej 12°C.
W celu uniknięcia powstania odporności grzybów chorobotwórczych na substancje czynne z
grupy triazoli, środek Ksykon 125 SC stosować przemiennie z fungicydami należącymi do
innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.
Środek można stosować maksymalnie dwa razy w sezonie wegetacyjnym.


SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do
zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem)
i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu
środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w
zbiorniku wymieszać mechanicznie. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a
popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.


POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:
- po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe, lub,
- unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub,
- unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.


WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść i nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną.

Środki ostrożności związane z ochrona środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest zastosowanie:

Etykieta środka ochrony roślin KSYKON 125 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW


4


- w ochronie zbóż jarych strefy ochronnej o szerokości 5 m od zbiorników i cieków wodnych
lub 1 m przy zastosowaniu końcówek rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy
użytkowej o 50%,
- w ochronie zbóż ozimych i buraka cukrowego zadarnionej strefy ochronnej o szerokości
10 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.


Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto, pszenica jara, jęczmień jary, burak cukrowy: 28 dni

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
nie dotyczy


WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:
- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
- w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą

Przechowywać w pojemnikach szczelnie zamkniętych, w chłodnym, dobrze wentylowanym
miejscu, w temperaturze nie niżej niż 0°C i nie wyżej niż 30°C z dala od źródeł ciepła.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.


PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie wypadku lub złego samopoczucia podczas stosowania środka należy niezwłocznie
zasięgnąć porady medycznej (pokazać etykietę lub opakowanie).


Etykieta środka ochrony roślin KSYKON 125 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW


5


Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........

Etykieta środka ochrony roślin KSYKON 125 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody