Dzwonek  Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Labrador Extra 50 EC
Za
Z ł
a ą
ł c
ą zn
z i
n k
i do
d
o ze
z z
e wo
w l
o e
l n
e ia
i
a MR
M i
R R
i W
R
n
r
n
r R
R – 231/2016 z dnia 8.12.2016 r.

Posiadacz zezwolenia:
CI
C EC
E H
C
H Sa
S r
a zy
z n
y a
n
a S.
S A.
A ; ul
u .
l C
h
C e
h m
e ik
i ów
ó
w 1,
1
, 37
3 -310 Nowa Sarzyna,
tel
e .
l :
: +48
4
8 17
1
7 24
2
4 07
0
7 11
1 1
1 ,
1
, f
ax
a :
x +48
4
8 17
1
7 24
2
4 07
0
7 12
1 2
2 ,
2 e-mail: sar
a zy
z n
y a
n @
a
c
@ ie
i c
e hg
h rou
o p
u .
p com
o


LAB
A R
B AD
A O
D R
R EXTR
T A
R 50 EC


Śr
Ś od
o e
d k
e
k pr
p zez
e na
n c
a z
c on
o y
n
y do
o st
s os
o o
s w
o an
a i
n a
a pr
p zez
e
z uż
u yt
y ko
k w
o ni
n kó
k w
ó p
r
p of
o es
e j
s o
j n
o a
n l
a n
l yc
y h
c

Za
Z w
a a
w r
a toś
o ć sub
u s
b t
s an
a c
n j
c i
i czy
z nn
n e
n j
e :
:
chizalofop-p-etylu (zw
z i
w ąz
ą e
z k
e z
z g
rup
u y
p
y po
p c
o ho
h d
o n
d y
n c
y h
h k
wa
w s
a u
u ar
a yl
y o
l f
o en
e o
n k
o syp
y r
p op
o i
p o
i n
o o
n we
w g
e o)
o
) - 50 g/l
(5,42 %).


Ze
Z z
e w
z ol
o en
e i
n e
e M
Ri
R RW
R nr
n R

R – 231/2016 z dnia 8.12.20
2 1
0 6
1
6 r.
r

Niebezpieczeństwo

H226 – Ła
Ł t
a wo
w p
o a
p l
a n
l a
n
a cie
i c
e z
z i
i pa
p r
a y.
y
H304 – Po
P ł
o k
ł ni
n ę
i c
ę ie
i
e i
i do
d s
o ta
t n
a i
n e
i
e się
i
ę pr
p ze
z z
e
z dr
d og
o i
i od
o d
d e
d c
e ho
h w
o e
w
e moż
o e
ż
e groz
o i
z ć
i śm
ś ie
i r
e cią
i .
ą
H315 – Dz
D i
z a
i ł
a a
ł
a dr
d aż
a n
ż i
n ą
i c
ą o na
n
a sk
s ór
ó ę.
ę
H318 – Po
P w
o o
w d
o u
d j
u e
e po
p w
o a
w ż
a ne
n
e us
u zk
z od
o z
d e
z n
e i
n e
i
e oc
o zu
z .
u
H335 – Mo
M ż
o e
ż
e po
p wo
w d
o o
d wa
w ć po
p d
o r
d aż
a n
ż i
n e
i n
e i
n e
i
e dr
d óg
ó od
o d
d e
d c
e ho
h w
o y
w c
y h.
h
H336 – Mo
M ż
o e
ż
e wy
w wo
w ł
o ywa
w ć uc
u zu
z c
u ie
i
e sen
e n
n o
n ś
o ci
i lu
l b
u
b za
z w
a r
w ot
o y
y gło
ł w
o y
w .
y
H412 – Dz
D i
z a
i ł
a a
ł
a szk
z od
o l
d ilwi
w e
i na
n
a or
o g
r an
a i
n z
i m
z y
y wo
w d
o n
d e
n ,
e po
p w
o o
w d
o u
d j
u ąc
ą dł
d u
ł g
u ot
o r
t wa
w ł
a e
ł
e skut
u k
t i.
i

EUH 401 - W ce
c l
e u
l
u un
u i
n k
i ni
n ę
i c
ę ia
i
a za
z g
a roż
o e
ż ń
e
ń dl
d a
l
a zd
z r
d ow
o i
w a
i
a lu
l d
u z
d i
i i
i środ
o o
d w
o i
w s
i ka
a na
n l
a e
l ż
e y
y po
p s
o tęp
ę o
p w
o a
w ć
a
zgodnie z instrukcją użycia.

P261 - Un
U i
n k
i ać
a wd
w y
d c
y ha
h n
a i
n a
a roz
o p
z y
p l
y o
l n
o e
n j
e cie
i c
e zy
z .
y
P280 - Stosować rękawice ochr
h on
o n
n e
n /
e od
o z
d i
z e
i ż
e
ż oc
o hr
h on
o n
n ą
n /
ą oc
o hr
h on
o ę
n
ę oc
o zu
z /
u oc
o hr
h o
r n
o ę
n
ę twa
w r
a zy
z .
y
P301+P310 - W P
R
P Z
R Y
Z P
Y A
P D
A K
D U
K
U PO
P ŁK
Ł N
K I
N ĘC
Ę I
C A:
A
: Na
N t
a yc
y hm
h ia
i s
a t s
k
s on
o t
n ak
a tow
o a
w ć
a się
i
ę z
z OŚR
Ś O
R DK
D I
K EM
E
M
ZATRUĆ lu
l b
u
b z
z le
l k
e ar
a ze
z m
e .
. P
P 33
3 1
3
1 - NIE wywoływać wymiotów.

OPIS DZIAŁANIA
Labrador Extra 50
5
0 EC
E
C jes
e t
s he
h r
e bi
b c
i yd
y e
d m
e , w postaci koncent
n rat
a u
u do
d
o spo
p r
o zą
z d
ą z
d a
z n
a i
n a
i
a em
e ul
u s
l j
s i
i
wo
w d
o n
d e
n j
e , stos
o ow
o a
w n
a y
n m
y na
n l
a ils
i tni
n e
i ,
e pr
p ze
z z
e n
z a
n c
a zo
z n
o y
n m do
d
o
sel
e e
l k
e tyw
y n
w e
n g
e o
o
zwa
w l
a c
l za
z n
a i
n a
i
a
pe
p r
e zu
z

w a
ł ś
a ciwe
w g
e o,
o chw
h a
w s
a tni
n c
i y jed
e n
d o
n s
o tron
o n
n e
n j
e ,
j mio
i t
o ły
ł
y zb
z o
b żo
ż we
w j
e , sam
a os
o ie
i w
e ó
w w
w zb
z ó
b ż i
i in
i n
n yc
y h
h
chw
h a
w s
a tów
w jed
e n
d o
n l
o ilś
i cie
i n
e n
n y
n ch
h w
w up
u r
p aw
a i
w e
i
e rze
z p
e a
p k
a u
u oz
o i
z m
i eg
e o
o or
o az
a
z bu
b r
u ak
a a
a cuk
u row
o e
w g
e o.
o
Zg
Z od
o n
d i
n e
i
e
z
z
kla
l s
a yf
y ik
i ac
a j
c ą
ą
HR
H A
R C
A
C
sub
u s
b tan
a c
n j
c a
a
czyn
y n
n a
n
a
chizalofop-P-etylowy
została
zaklasyfikowana do grupy A.
Śr
Ś od
o e
d k
e pr
p ze
z z
e n
z a
n c
a zo
z n
o y do
d
o stos
o ow
o a
w n
a i
n a
i
a pr
p zy uż
u y
ż c
y iu
i
u sam
a ob
o i
b e
i ż
e n
ż yc
y h lu
l b
u
b cią
i g
ą ni
n k
i ow
o y
w c
y h
h
opryskiwaczy polowych.
Etykieta środ
o k
d a
a o
c
o hr
h ony
n r
ośliln
i
n Labrador Extra 50 EC – za
z ł
a ą
ł c
ą zn
z ik
i d
o
d
o ze
z zw
z ole
l ni
n a
a MR
M iR
i W


DZIAŁANIE NA CHWASTY

Labrador Extra 50 EC jest herbicydem selektywnym o działaniu układowym, stosowanym
nalistnie po wzejściu chwastów. Środek Labrador Extra 50 EC pobrany przez liście,
przemieszczany jest do korzeni i rozłogów chwastów, powodując zahamowanie wzrostu
i rozwoju chwastów. Działanie środka na chwasty objawia się żółknięciem, a następnie
zasychaniem najmłodszych liści. Pierwsze efekty działania środka widoczne są po upływie
około 7 dni, a pełny efekt działania w zależności od przebiegu pogody jest widoczny po
około 2-3 tygodniach. Niska temperatura wydłuża efekt działania środka, a chłodna pogoda i
susza opóźniają działanie środka, ale nie obniżają jego skuteczności. Opady deszczu
występujące
w 3 godziny po zabiegu nie mają wpływu na działanie środka.
Chwasty roczne są najbardziej wrażliwe na działanie środka od fazy 2 liści do początku
krzewienia, perz właściwy w fazie 4-6 liści.

Dawka 0,75 l/ha:
Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, samosiewy zbóż
Chwasty średnioodporne: perz właściwy
Chwasty odporne: życica trwała
Dawka 1,5 l/ha:
Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, samosiewy zbóż, życica
trwała
Dawka 2,0 l/ha:
Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, perz właściwy, samosiewy
zbóż, życica trwała

STOSOWANIE ŚRODKA
Rzepak ozimy
Termin stosowania:
– jesienią gdy rzepak wykształcił co najmniej pierwszą parę liści (BBCH 12)
lub
– wiosną, po ruszeniu wegetacji, ale nie później niż do początku fazy rozwoju pąków
kwiatowych (fazy „zielonego pąka”) (BBCH 50).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 - 2,0 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Burak cukrowy (plantacje produkcyjne)
Termin stosowania: środek stosować gdy rośliny buraka wytworzyły pierwszą parę liści do
momentu gdy rośliny zakryją nie więcej niż 50 % międzyrzędzi (BBCH 12-35).

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 - 2,0 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Etykieta środka ochrony roślin Labrador Extra 50 EC – załącznik do zezwolenia MRiRW

Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji do poziomu niestwarzającego zagrożenia dla
roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności likwidacji plantacji potraktowanej
środkiem w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki, po
wykonaniu uprawy przedsiewnej można uprawiać rośliny, w których środek zaleca się
stosować lub inne rośliny dwuliścienne.
Rośliny jednoliścienne można uprawiać nie wcześniej niż po 6 tygodniach od zastosowania
środka Labrador Extra 50 EC.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Środka nie stosować:
– w okresie suszy,
– na rośliny chore, uszkodzone lub mokre,
– gdy temperatura powietrza przekracza 27oC,
– przed zbliżającymi się przymrozkami i deszczem,
– podczas wiatru, stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie
rośliny uprawne zwłaszcza jednoliścienne.
2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
3. Po zabiegu zwalczania perzu nie wykonywać uprawy mechanicznej przez miesiąc.


SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Sporządzając ciecz użytkową środka do zbiornika opryskiwacza (napełnionego małą ilością
wody) najpierw wlać odmierzoną ilość środka. Opróżnione opakowania przepłukać
trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości, dokładnie mieszając.
Wąż doprowadzający wodę do zbiornika wprowadzić do samego dna zbiornika.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te
same środki ochrony osobistej.

Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości
środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed
użyciem w innych roślinach uprawnych niż zalecane.
Etykieta środka ochrony roślin Labrador Extra 50 EC – załącznik do zezwolenia MRiRW

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i twarzy oraz odzież ochronną, zabezpieczającą
przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze)
w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
Nie wdychać rozpylonej cieczy.
Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód
powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z
gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.


Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Rzepak ozimy – 60 dni
Burak cukrowy – 110 dni

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
- w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
- w dobrze wentylowanym miejscu,
- w szczelnie zamkniętym pojemniku,
- z dala od źródeł ciepła,
- w temperaturze nieprzekraczającej zakresu 0 - 30oC.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Etykieta środka ochrony roślin Labrador Extra 50 EC – załącznik do zezwolenia MRiRW

Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony
roślin lub można je potraktować jako odpady komunalne. W razie wątpliwości dotyczących
postępowania z opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub z lekarzem.
W przypadku połknięcia: Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub z lekarzem.
Nie wywoływać wymiotów.
W przypadku dostania się na skórę: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć
soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
W przypadku dostania się do dróg oddechowych: Wyprowadzić lub wynieść
poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji
umożliwiającej swobodne oddychanie.

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - .........
Zawartość netto - .........
Nr partii - .........
Etykieta środka ochrony roślin Labrador Extra 50 EC – załącznik do zezwolenia MRiRW

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody