Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka LambdaCe 050 CS1
Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 210/2015d z dnia 23.03.2015 r.
zmieniającej pozwolenie MRiRW nr R - 82/2013h.r. z dnia 02.12.2013 r
Posiadacz pozwolenia na handel równoległy:
Agri – Grow Sp. z o.o., ul. Wąska 3/7, 85 - 036 Bydgoszcz, e - mail:office@arjo-ag.com
Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie:
ZPH AGROMIX, ul. Mokra 7, 32 – 005 Niepołomice, tel.: (12) 281–1008; fax: (12) 281–1453
a
gromix@agromix.com.pl w
ww.agromix.com.pl
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.
L A M B D A C E 050 CS
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.
Zawartość substancji czynnej:
lambda-cyhalotryna (związek z grupy pyretroidów) – 50 g w 1 litrze środka (4,81%).
Pozwolenie MRiRW nr R – 82/2013 h.r. z dnia 02.12.2013 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R - 210/2015d z dnia 23.03.2015 r.
Xn
N
Szkodliwy
Niebezpieczny dla środowiska
Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu.
Działa drażniąco na skórę.
Ograniczone dowody działania rakotwórczego.
Zawiera 1,2–benzoizotiazol – 3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się,
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
I OPIS DZIAŁANIA
Środek owadobójczy w formie zawiesiny kapsuł w cieczy do rozcieńczania wodą, o działaniu
kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników gryzących i ssących w
roślinach rolniczych, sadowniczych i warzywnych. Na roślinie działa powierzchniowo. Środek
przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych, sadowniczych i ręcznych.
II ZASTOSOWANIE ŚRODKA
ROŚLINY ROLNICZE
1. Ziemniak
larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,16 l/ha
Zalecana dawka
dla jednorazowego zastosowania: 0,12 - 0,16 l/ha
Etykieta LambdaCe 050 CS
2
Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika. Wyższą z zalecanych dawek stosować do zwalczania
chrząszczy oraz w przypadku bujnej naci ziemniaczanej.
Mszyce
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha
Zalecana dawka
dla jednorazowego zastosowania: 0,16 - 0,2 l/ha
Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: 10 -14 dni

Zalecana ilość wody: 300 – 400 l/ha
Zalecane opryskiwane: średniokropliste
2. Rzepak ozimy
słodyszek rzepakowy (zabieg przeciwko słodyszkowi zwalcza również chowacza czterozębnego).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 l/ha
Zalecana dawka
dla jednorazowego zastosowania: 0,12 l/ha
Opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją.
chowacz brukwiaczek.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 l/ha
Zalecana dawka
dla jednorazowego zastosowania: 0,125 l/ha
Opryskiwać przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: 10 -14 dni

Zalecana ilość wody: 300 l/ha
Zalecane opryskiwane: średniokropliste
3. Pszenica ozima, jęczmień jary
skrzypionki.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,075 - 0,1 l/ha

Stosować od początku wylęgania się larw.
mszyce.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,075 - 0,1 l/ha

Zabieg wykonać po wykłoszeniu, nie później niż do fazy mlecznej dojrzałości ziarna.
mszyce (wektory chorób wirusowych we wczesnej fazie rozwoju zbóż).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,075 - 0,1 l/ha

Zabieg wykonać na:
zbożu ozimym – jesienią,
zbożu jarym - wiosną po pojawieniu się pierwszych mszyc.
Etykieta LambdaCe 050 CS
3
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: 10 -14 dni
Zalecana ilość wody: 300 – 400 l/ha
Zalecane opryskiwane: średniokropliste
4. Kukurydza
omacnica prosowianka.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha

Zabieg wykonać w okresie wiechowania kukurydzy po wystąpieniu szkodnika.
mszyce.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha
Opryskiwać w okresie masowego nalotu mszyc uskrzydlonych na rośliny.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: 10 -14 dni

Zalecana ilość wody: 300 - 400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
ROŚLINY SADOWNICZE
Jabłoń
Mszyca jabłoniowa
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 – 0,2 l/ha

Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika. W sadach towarowych ograniczyć stosowanie środka
do jednego zabiegu w sezonie wegetacyjnym. Dalsze niezbędne zabiegi wykonać stosując środki
z innych grup chemicznych
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 500 - 750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
ROŚLINY WARZYWNE W GRUNCIE
1. Cebula
wciornastek tytoniowiec
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 l/ha

Zabieg wykonać po wystąpieniu pierwszych szkodników.
śmietka cebulanka.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 l/ha

Zabieg wykonać w okresie nalotu muchówek, to jest na początek kwitnienia bzu lilaka.
Etykieta LambdaCe 050 CS
4
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: 10 -14 dni
Zalecana ilość wody: 400 – 500 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
2. Kapusta głowiasta
gąsienice bielinka kapustnika i rzepnika, tantnisia krzyżowiaczka.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 l/ha

Opryskiwać w okresie masowego wylęgania się gąsienic.
mszyca kapuściana.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 l/ha
Opryskiwać po pojawieniu się pierwszych koloni mszyc.
śmietka kapuściana.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 l/ha

Zabieg wykonać w początkowym okresie kwitnienia kasztanowca.
wciornastek tytoniowiec
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 l/ha

Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: 10 -14 dni

Zalecana ilość wody: 500 - 600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
UWAGI:
1. Środek działa skuteczniej w temperaturze poniżej 20oC. W temperaturze wyższej zabieg
wykonać pod koniec dnia.
2. W przypadku opryskiwania roślin (np.: kapusta, cebula) lub szkodników (np.: mszyca
kapuściana) pokrytych nalotem woskowym, dodać do cieczy użytkowej środek zwilżający.
3. Zabieg przeciwko szkodnikom (zwłaszcza ssącym) wykonać dokładnie, aby wszystkie części
roślin były pokryte cieczą użytkową.
III SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz w
zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
Etykieta LambdaCe 050 CS
5
W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy należy dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
─ znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
─ nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
IV ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM
ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE
ZWIERZĘTA (okres prewencji).

Nie dotyczy
2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)
Nie dotyczy
3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY
UPRAWNEJ (okres karencji)

ziemniak
7 dni,
rzepak ozimy
28 dni
pszenica ozima
28 dni,
jęczmień jary
28 dni,
kukurydza
7 dni,
jabłoń
7 dni,
cebula
7 dni,
kapusta głowiasta
7 dni,
4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA
PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres
karencji dla pasz)

Nie dotyczy
5. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM
MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO

Nie dotyczy
6. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
Unikać zanieczyszczenia skóry.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
7. OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w
pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z
gospodarstw i dróg.
Etykieta LambdaCe 050 CS
6
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony,
które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest zastosowanie stref buforowych w odległości:
− 4 0 metrów od zbiorników i cieków wodnych w uprawie jabłoni,
− 1 0 metrów od zbiorników i cieków wodnych w uprawie: kukurydzy, ziemniaka, rzepaku
ozimego,
− 5 metrów od zbiorników i cieków wodnych w uprawie: kapusty, cebuli, zbóż ozimych i jarych.
W celu ochrony stawonogów niebędących celem zwalczania konieczne jest zastosowanie stref
buforowych w odległości:
− 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo w uprawie: rzepaku ozimego, cebuli, kapusty, zbóż
ozimych i jarych,
− 1 0 m od terenów nieużytkowanych rolniczo w uprawie: kukurydzy i ziemniaka,
− 3 0 m od terenów nieużytkowanych rolniczo w uprawie jabłoni (zastosowania późne),
− 4 0 m od terenów nieużytkowanych rolniczo w uprawie jabłoni (zastosowania wczesne).
Resztki nieużytej cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej,
stosując te same środki ochrony osobistej.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów, w tym do traktowania ich jako surowce wtórne.
V PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku awari lub jeśli się źle poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to
możliwe, pokaż etykietę).
W zaistniałych sytuacjach, w których wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna, niż
ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem
toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 682-04-04
Rzeszów – (17) 866-40-25
Kraków – (12) 411-99-99
Sosnowiec – (32) 266-11-45
Lublin – (81) 740-89-83
Tarnów – (14) 631-54-09
Łódź – (42) 657-99-00
Warszawa – (22) 619-66-54
Poznań – (61) 847-69-46
Wrocław – (71) 343 30 08
VI PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty, w temperaturze nieprzekraczającej zakresu 0 -
30oC.
Okres ważności – 2 lata.
Data produkcji -
Etykieta LambdaCe 050 CS
7
Zawartość netto -
Nr parti -
Etykieta LambdaCe 050 CS

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody