Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Lentagran 45 WP


Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 606/2015d z dnia 23.07.2015 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 61/2012 z dnia 30.03. 2012 r.
Posiadacz zezwolenia:
Belchim Crop Protection Poland Sp. z o.o., ul. Sienna 82, 00-815 Warszawa,
tel.: +48 22 243 28 85, e-mail: info-pl@belchim.com.
L E N T A G R A N 45 WP
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
pirydat - związek z grupy pirydazyn– 45% (450 g/kg).
Zezwolenie MRiRW Nr R - 61/2012 z dnia 30.03. 2012 r.,
zmienione decyzją MRiRW nr R - 173/2014d z dnia 27.05.2014 r.,
oraz decyzją MRiRW nr – R - 606/2015d z dnia 23.07.2015 r.

UWAGA
H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
P102 - Chronić przed dziećmi
P270 – Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną.
P332 + P313 - W przypadku wystąpieniu podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się
pod opiekę lekarza.
P391 - Zebrać wyciek.
OPIS DZIAŁANIA
LENTAGRAN 45 WP jest środkiem chwastobójczym w formie proszku do sporządzania
zawiesiny wodnej, pakowanym w woreczki z foli rozpuszczalnej w wodzie, stosowanym
nalistnie, przeznaczonym do zwalczania rocznych chwastów dwuliściennych w uprawie cebuli
z siewu, pora z siewu, kukurydzy cukrowej, uprawianych z rozsady: kapusty głowiastej,
brokuła, kalafiora i kapusty brukselskiej oraz w uprawie mięty pieprzowej, melisy lekarskiej,
dziurawca zwyczajnego, karczocha zwyczajnego, kozłka lekarskiego, babki lancetowatej,
kminku zwyczajnego, kopru ogrodowego, kopru włoskiego, majeranku ogrodowego,
biedrzeńca anyżu.
Środek Lentagran 45 WP stosowany jest przy użyciu opryskiwaczy polowych.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Etykieta środka ochrony roślin Lentagran 45 WP, załącznik do decyzji MRiRW
LENTAGRAN 45 WP jest selektywnym herbicydem o działaniu kontaktowym. Pobierany jest
przez liście chwastów i w niewielkim stopniu przemieszczany w tkankach roślinnych.
Lentagran 45 WP najskuteczniej działa na chwasty będące w fazie od 2 do 4 liści powodując
ich zasychanie, a następnie zamieranie. Środek działa lepiej w warunkach wilgotnej i ciepłej
pogody.
Chwasty wrażliwe w dawce 1,5 – 1,66 kg/ha:
maruna bezwonna, tasznik pospolity.
Chwasty wrażliwe w dawce 1,66 kg/ha:
komosa biała, szarłat szorstki, żółtlica drobnokwiatowa.
Chwasty średnio wrażliwe w dawce 1,5 – 1,66 kg/ha:
gwiazdnica pospolita, rdest plamisty, rdest powojowy.
Chwasty odporne:
gatunki jednoliścienne, fiołek polny, gorczyca polna.
STOSOWANIE ŚRODKA
Cebula z siewu.
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,66 kg/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 – 1,66 kg/ha.

Termin stosowania: środek stosować od fazy 3 liści cebuli, gdy chwasty są w fazie nie starszej
niż 4 liście właściwe.
Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Por z siewu.
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,66 kg/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 – 1,66kg/ha.

Termin stosowania: środek stosować od fazy 3 liści pora, gdy chwasty są w fazie nie starszej
niż 4 liście właściwe.
Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Kapusta głowiasta z rozsady.
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,66 kg/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 – 1,66 kg/ha.

Termin stosowania: środek stosować od 1 do 3 tygodni po posadzeniu rozsady, gdy chwasty
są w fazie rozwojowej nie starszej niż 4 liście właściwe.
Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH
I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH
Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność
środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych
ponosi wyłącznie jego użytkownik
Kalafior, brokuł, kapusta brukselska (uprawiane z rozsady).
Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,66 kg/ha.

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 - 1,66 kg/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Termin stosowania: środek stosować 1-3 tygodnie po posadzeniu rozsady, tj. od początku
fazy 4-tego liścia do końca fazy 6-tego liścia właściwego (BBCH 14 – 16), gdy chwasty są w
fazie 2-4 liści właściwych.
Zalecana ilość wody: 200 - 500 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Kukurydza cukrowa
Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,66 kg/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 - 1,66 kg/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Termin stosowania: środek stosować w fazie 2 – 8 liści właściwych kukurydzy (BBCH 12-18),
a chwasty są w fazie 2-4 liści właściwych.
Zalecana ilość wody: 200 - 500 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Mięta pieprzowa, melisa lekarska, dziurawiec zwyczajny, karczoch zwyczajny, kozłek
lekarski, babka lancetowata, kminek zwyczajny, koper ogrodowy, koper włoski,
majeranek ogrodowy, biedrzeniec anyż.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,66 kg/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:1,5 - 1,66 kg/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Termin stosowania: środek stosować od fazy pierwszego do fazy trzeciego liścia właściwego
(BBCH 11-13).
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek stosowany w zalecanych dawkach rozkłada się w glebie w trakcie okresu wegetacji
i nie stwarza zagrożeń dla roślin uprawianych następczo. Jeżeli zachodzi konieczność
wcześniejszej likwidacji plantacji opryskiwanej herbicydem Lentagran 45 WP, z powodu
uszkodzeń rośliny uprawnej przez szkodniki, choroby lub przymrozki, na polu po
zlikwidowanej uprawie można, po wcześniejszym wykonaniu uprawy przedsiewnej uprawiać
wszystkie rośliny.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ
ROLNICZĄ

1. Przed zastosowaniem środka Lentagran 45 WP w uprawie kalafiora, brokuła,
kapusty brukselki, kukurydzy cukrowej, wykonać na każdej uprawianej odmianie
próbny zabieg w celu sprawdzenia czy nie wystąpią objawy uszkodzenia roślin.

2. W przypadku licznego występowania chwastów wskazane jest zastosowanie wyższej
z zalecanych dawek.
3. Środek stosować, gdy liście rośliny uprawnej mają wykształconą warstwę woskową,
najlepiej po 2-3 dniach pogodnych.
4. Na cebuli odmiana Sochaczewska środek może powodować początkowo lekkie
chlorozy liści, jednak są to objawy przemijające, nie mające wpływu na plon.
Etykieta środka ochrony roślin Lentagran 45 WP, załącznik do decyzji MRiRW
5. Środka nie stosować:
− na rośliny mokre, chore lub uszkodzone,
− w warunkach stresowych dla roślin uprawnych.
6. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Środek pakowany jest w woreczki z foli rozpuszczalnej w wodzie, zabezpieczone
aluminiowym opakowaniem ochronnym. Wymaganą ilość środka Lentagran 45 WP wyjąć
z aluminiowego opakowania ochronnego wraz z woreczkiem foliowym i (po wyjęciu sita
wlewowego) umieścić w zbiorniku opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym
mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem po upływie 5 - 10 minut od umieszczenia środka
w zbiorniku, po rozpuszczeniu się opakowania.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Sporządzoną w zbiorniku opryskiwacza ciecz użytkową niezwłocznie zużyć.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz
skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Bezpośrednio po zabiegu aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodę użytą do mycia aparatury należy postępować tak, jak z resztkami cieczy użytkowej.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem
środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie w trakcie przygotowywania cieczy
użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
W przypadku zanieczyszczenia oczu i skóry przemyć je natychmiast dużą ilością wody
i zasięgnąć porady lekarza.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez
rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy
ochronnej o szerokości 10 metrów od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin lądowych niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości co najmniej 3 metrów od terenów
nieużytkowanych rolniczo.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Dla ludzi – 48 godzin.
Dla zwierząt – nie dotyczy.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Cebula z siewu, por z siewu, kapusta głowiasta z rozsady – 28 dni.
Brokuł, kalafior, kapusta brukselska, kukurydza cukrowa, mięta pieprzowa, melisa lekarska,
dziurawiec zwyczajny, karczoch zwyczajny, kozłek lekarski, babka lancetowata, kminek
zwyczajny, koper ogrodowy, koper włoski, majeranek ogrodowy, biedrzeniec anyż - 42 dni.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w
którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Nie dotyczy.
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością,
napojami lub paszą, w temperaturze 0oC - 30oC.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W przypadku wystąpieniu podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę
lekarza.
Okres ważności – 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr parti - ........
Etykieta środka ochrony roślin Lentagran 45 WP, załącznik do decyzji MRiRW

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody