🔔 Pierwszy miesiąc prenumeraty za jedyne 9 zł
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Limba 250 EC
1

Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 237/2016d z dnia 04.05.2016 r.

zmieniającej pozwolenie MRiRW nr R – 84/2014h.r. z dnia 10.12. 2014 r.

Posiadacz pozwolenia na handel równoległy:
Firma Handlowo-Usługowa Madez Mariusz Rudnicki, ul. Myśliborska 5a, 74 - 240 Lipiany,
e - mail: info@madez.pl.


L I M B A 250 EC


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnychZawartość substancji czynnych:
izopirazam
(związek z grupy ortofenyloamidów) – 62,5 g w 1 litrze środka (6,2%),
cyprodynil
(związek z grupy anilinopirimidyn) – 187,5 g w 1 litrze środka (18,5%).Pozwolenie MRiRW nr R - 84/2014h.r. z dnia 10.12.2014 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R - 278/2015d z dnia 23.04.2015 r.
oraz decyzją MRiRW nr R - 237/2016d z dnia 04.05.2016 r.


Niebezpieczeństwo

H 304 – Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H 332 – Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H361d – Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
H 335 – Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H 410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH 401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia
EUH 208 – Zawiera cyprodynil i izopirazam; może powodować wystąpienie reakcji
alergicznej.

P 261 – Unikać wdychania rozpylonej cieczy.
P 281 – Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej.
P 301 + P 310 – W przypadku połknięcia: natychmiast skontaktować się z Ośrodkiem Zatruć
lub lekarzem.
P 304 + P 340 – W przypadku dostania się do dróg oddechowych wyprowadzić lub wynieść
poszkodowanego
na
świeże
powietrze
i
zapewnić
warunki
do
odpoczynku
w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
P 308 + P 313 – w [przypadku narażenia lub styczności, zasięgnąć porady/zgłosić się pod
opiekę lekarza.
P 331 – NIE wywoływać wymiotów.
Etykieta Limba 250 EC

2


Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA

Limba 250 EC to środek grzybobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej,
o
działaniu
nalistnym
i
systemicznym,
do
stosowania
zapobiegawczego
i interwencyjnego w ochronie jęczmienia ozimego i jarego.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

STOSOWANIE ŚRODKA

ROŚLINY ROLNICZE
Jęczmień ozimy i jary
plamistość siatkowa, rdza jęczmienia, ramularia, rynchosporioza, mączniak prawdziwy

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 2,0 l/ha.

Termin stosowania środka: środek stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie, po
wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do początku
fazy kwitnienia (BBCH 30 - 61).
Najlepsze efekty uzyskuje się w przypadku stosowania zapobiegawczego lub we wczesnych
stadiach rozwoju choroby. Efekt działania środka utrzymuje się zwykle od 4 do 6 tygodni.

Zalecana ilość wody: 100 - 400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: 14 dni.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
─ znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
─ nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z
włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a
popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić woda do
potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne,
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz
użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Etykieta Limba 250 EC

3

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem
środków ochrony roślin, oraz mocne obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania cieczy
roboczej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
nie dotyczy.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
nie dotyczy.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
− w temperaturze 0 oC - 30oC, z dala od źródeł ciepła.
Etykieta Limba 250 EC

4

Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie
zamknięty.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - .........
Zawartość netto - .........
Nr partii - .........


Etykieta Limba 250 EC

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody