Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Looma 750 WGZałącznik do decyzji MRiRW nr R - 580/2016d z dnia 19.12.2016 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 10/2015 z dnia 23.01.2015 r.
Posiadacz zezwolenia:
Rotam Agrochemical Europe Ltd., Hamilton House, Mabledon Place, WCIH 9BB Londyn,
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,
tel.: + 44 207 953 0447, e-mail: contacteu@rotam.comLOOMA 750 WG

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnych:
metsulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 68 g/kg (6,8%),
tifensulfuron metylowy
(związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 682 g/kg
(68,2%)
.

Zezwolenie MRiRW nr R- 10/2015 z dnia 23.01.2015 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R - 407/2015d z dnia 22.05.2015 r.,
decyzją MRiRW nr R - 1013/2015d z dnia 22.12.2015 r.,
oraz decyzją MRiRW nr R - 580/2016d z dnia 19.12.2016 r.UWAGA
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia
Zebrać rozsypany produkt.
OPIS DZIAŁANIA
Looma 750 WG jest środkiem chwastobójczym w formie granul do sporządzania zawiesiny
wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania uciążliwych
chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej i jęczmieniu jarym.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek Looma 750 WG zawiera dwie substancje czynne, które działają w roślinie
systemicznie.
Pobierane są one głównie przez liście oraz częściowo przez korzenie. W roślinie szybko się
przemieszczają, wstrzymując wzrost i rozwój chwastów. Pierwszy efekt chwastobójczy środka
widoczny jest w ciągu 7-14 dni od wykonania zabiegu. Środek najskuteczniej działa na młode
intensywnie rosnące chwasty. Susza lub opady deszczu w trakcie lub wkrótce po zabiegu
zmniejszają pobieranie środka i obniżają skuteczność jego działania.

Chwasty wrażliwe na środek w dawce 75 g/ha w pszenicy ozimej: fiołek polny, gwiazdnica
pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, niezapominajka
polna, przetacznik perski, rdest ptasi, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne
chwasty rumianowate (rumian polny, rumianek pospolity, maruna bezwonna).

Chwasty średnio wrażliwe na środek w dawce 75 g/ha w pszenicy ozimej:
Etykieta środka Looma 750 WG, załącznik do decyzji MRiRW
Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 580/2016d z dnia 19.12.2016 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 10/2015 z dnia 23.01.2015 r.
miotła zbożowa, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna.

Chwasty wrażliwe na środek w dawce 60 g/ha w jęczmieniu jarym:
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, mak polny, rdest
powojowy, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, chwasty rumianowate (rumianek pospolity,
maruna bezwonna).

Chwasty średnio wrażliwe na środek w dawce 60 g/ha w jęczmieniu jarym:

przytulia czepna.

Chwasty odporne na środek w dawce 60 g/ha w jęczmieniu jarym:

ostrożeń polny.
STOSOWANIE ŚRODKA
pszenica ozima
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 75 g/ha
Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Termin stosowania środka: Zabieg wykonać wiosną, po ruszeniu wegetacji, od początku fazy
krzewienia do fazy 1. kolanka (co najmniej 1 cm nad węzłem krzewienia) (BBCH21 –
BBCH31).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:1

jęczmień jary
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 60 g/ha
Termin stosowania: Zabieg wykonać od fazy trzech liści do fazy 1. kolanka (co najmniej 1 cm
nad węzłem krzewienia) (BBCH13 – BBCH31).
Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:1

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek Looma 750 WG stosowany w zalecanych dawkach rozkłada się w glebie w trakcie
okresu wegetacji. W roku stosowania środka Looma 750 WG następczo uprawiane mogą być
zboża, rzepak, fasola i trawy.
Jeżeli zachodzi konieczność wcześniejszej likwidacji plantacji opryskiwanej środkiem Looma
750 WG (do 3 miesięcy po opryskiwaniu), z powodu uszkodzeń rośliny uprawnej przez
szkodniki, choroby lub przymrozki, na polu po zlikwidowanej uprawie można, po
wcześniejszym wykonaniu uprawek przedsiewnych; uprawiać pszenicę ozimą.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ
ROLNICZĄ

1. Mając na uwadze ryzyko rozwoju odporności niektórych gatunków chwastów środek
stosować przemiennie ze środkami chwastobójczymi zawierającymi substancje czynne
o innym mechanizmie działania.
2. Silna rosa lub opady deszczu występujące do 4 godziny po zabiegu mogą obniżyć
skuteczność działania środka.
3. Na odmianach pszenicy ozimej Turkis, Limes i Dekan mogą pojawić niewielkie,
przemijające chlorozy, które nie maja wpływu na plon.
4. Przeciwwskazania
Środka nie stosować:
- na rośliny osłabione i uszkodzone przez mróz, suszę, szkodniki lub choroby.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
Etykieta środka Looma 750 WG, załącznik do decyzji MRiRW
Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 580/2016d z dnia 19.12.2016 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 10/2015 z dnia 23.01.2015 r.
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Środek odmierzyć załączoną do opakowania wyskalowaną miarką lub odważyć i wsypać (z
włączonym mieszadłem) bezpośrednio do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy
wodą. Uzupełnić wodą do potrzebnej ilości ciągle dokładnie mieszając.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
Ciecz użytkową sporządzić bezpośrednio przed zastosowaniem.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać
ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz
skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Z wodą użytą do mycia aparatury należy postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej.
UWAGA
Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości
środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed
użyciem w innych roślinach niż zalecane.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem
środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania
cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 5 m od zbiorników i cieków wodnych.
W przypadku zastosowania środka w ochronie zbóż ozimych uprawianych na terenach
narażonych na spływ powierzchniowy w celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej pokrytej roślinnością o szerokości 20 m od zbiorników i cieków
wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

Etykieta środka Looma 750 WG, załącznik do decyzji MRiRW
Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 580/2016d z dnia 19.12.2016 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 10/2015 z dnia 23.01.2015 r.
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia,
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Nie dotyczy
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
− w temperaturze 0 oC - 30oC z dala od źródeł ciepła, w suchym, dobrze wentylowanym
pomieszczeniu.
Przechowywać pod zamknięciem

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności – 3 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........

Etykieta środka Looma 750 WG, załącznik do decyzji MRiRW

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody