Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Lotus Top 140 ECZałącznik do zezwolenia MRiRW nr R-162/2015 z dnia 09.10.2015 r.
Posiadacz zezwolenia:
ADAMA Polska Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa
tel.: +48 22 395 66 60, infolinia: +48 22 395 66 66, fax: +48 22 395 66 67,
e-mail: biuro@adama.com, www.adama.com
Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony
roślin:
1. ADAMA Manufacturing Poland S.A., ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny,
tel.: +48 71 794 22 35, fax: +48 71 794 39 66, e-mail: biuro_amp@adama.com
2. Pakon Sp. z o. o., ul. Zakładowa 7, 62-510 Konin, tel.: +48 63 240 01 18,
fax: +48 63 240 01 18 wew. 136, e- mail: biuro@pakon-konin.pl
3. "SUMIN" D. Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy Sp. J., 62-002 Suchy Las,
ul. Jagodowa 4, tel.: +48 61 297 26 00, +48 61 812 51 13, fax: +48 61 297 26 02,
e-mail: sumin@sumin.com.pl, www.sumin.com.pl
4. Wilshire Holding Sp. z o.o. Pass 20 N, 05-870 Błonie, tel.: +48 22 731 50 82,
fax: +48 22 725 54 01, www.whlogistics.pl
Lotus Top 140 EC
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnych:
epoksykonazol (związek z grupy triazoli) – 40 g/l (4,08%)
fenpropidyna
(związek z grupy morfolin) – 100 g/l (10,21%)
Zezwolenie MRiRW nr R-162/2015 z dnia 09.10.2015 r.
Niebezpieczeństwo
H318 – Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H351 – Podejrzewa się, że powoduje raka.
H360Df – Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. Podejrzewa się, że działa
szkodliwie na płodność.
H373 – Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie
powtarzane.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH208 – Zawiera fenpropidynę. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
EUH401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
Etykieta środka ochrony roślin Lotus Top 140 EC – załącznik do zezwolenia
1/4
P201 – Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
P263 – Unikać kontaktu w czasie ciąży/karmienia piersią.
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305 + P351 + P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal
płukać.
P308 + P313 – W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod
opiekę lekarza.
P391 – Zebrać wyciek.
OPIS DZIAŁANIA
Lotus Top 140 EC to środek grzybobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji
wodnej, o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego
w pszenicy ozimej i jarej, jęczmieniu jarym i ozimym, życie ozimym i pszenżycie ozimym.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych
opryskiwaczy polowych.
STOSOWANIE ŚRODKA
ROŚLINY ROLNICZE
Pszenica ozima
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, brunatna
plamistość liści
Pszenica jara
Rdza brunatna, septorioza paskowana liści
Jęczmień ozimy
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa
jęczmienia
Jęczmień jary
Plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia
Żyto ozime
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
Pszenżyto ozime
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, septorioza liści
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 – 2,5 l/ha

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu
pierwszych objawów chorób od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia
(BBCH 30-59).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Etykieta środka ochrony roślin Lotus Top 140 EC – załącznik do zezwolenia
2/4
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
1. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
2. Środek stosować przemiennie ze środkami grzybobójczymi zawierającymi substancje
czynne z innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.
3. Ze względu na strategię antyodpornościową nie zaleca się również stosowania środka
w dawkach niższych niż zalecane.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do
zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem).
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne,
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy należy
dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury należy postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i twarzy oraz odzież ochronną, zabezpieczającą
przed oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej
oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy
ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.
Etykieta środka ochrony roślin Lotus Top 140 EC – załącznik do zezwolenia
3/4
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień ozimy, jęczmień jary, żyto ozime, pszenżyto ozime -
35 dni
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia,
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
warzywa liściaste: szpinak, sałata liściowa, jarmuż, cykoria, sałata główkowa, kapusta
głowiasta, kapusta pekińska – 3 miesiące
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą, w temperaturze 0 - 30oC.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć
soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - .........
Zawartość netto - .........
Nr parti - .........
Etykieta środka ochrony roślin Lotus Top 140 EC – załącznik do zezwolenia
4/4

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody