Czytaj wygodniej w nowej darmowej aplikacji mobilnej!

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Magnello 350 EC

Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 350/2016d z dnia 13.07.2016 r. r
.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 8/2013 z dnia 14.01.2013 r.
Posiadacz zezwolenia: Syngenta Polska Sp. z o.o., ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa,
tel.: 22 326-06-01, fax: 22 326-06-99.


MAGNELLO 350 EC


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych


Zawartość substancji czynnych:
difenokonazol
(związek z grupy triazoli) – 100 g/l (9,9%),
tebukonazol (związek z grupy triazoli) – 250 g/l (24,8%).


Zezwolenie MRiRW nr R - 8/2013 z dnia 14.01.2013 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R - 324/2014d z dnia 04.09.2014 r.
decyzją MRiRW nr R- 956 /2015d z dnia 11.12.2015 r.
oraz decyzją MRiRW nr R - 350/2016d z dnia 13.07.2016 r.


Uwaga

H319 – Działa drażniąco na oczy.
H361d – Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
H411 – Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie
z instrukcją użycia.

P261 – Unikać wdychania rozpylonej cieczy.
P280 – Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305 + P 351 + P 338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez
kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
P308 + P313 – W przypadku narażenia lub styczności: zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę
lekarza.
P333 + P 313 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: zasięgnąć porady/
zgłosić się pod opiekę lekarza.

OPIS DZIAŁANIA
Magnel o 350 EC jest środkiem grzybobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji
wodnej, o działaniu zapobiegawczym i interwencyjnym, przeznaczonym do ochrony rzepaku
ozimego, rzepaku jarego, gorczycy sarepskiej i gorczycy białej przed chorobami grzybowymi, jak
również w celu zapobiegania nadmiernemu wyrastaniu roślin w okresie jesiennym
i skracania oraz wzmacniania łodyg wiosną.
Środek Magnel o 350 EC jest przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub
ciągnikowych opryskiwaczy polowych.
Etykieta środka ochrony roślin Magnello 350 EC, załącznik do decyzji MRiRW

2

STOSOWANIE ŚRODKA
Rzepak ozimy
Sucha zgnilizna kapustnych
Termin stosowania:
a) stosowanie jesienią: środek stosować od stadium 4 do 8 liści rzepaku (BBCH 14-18).
Stosowanie środka jesienią poprawia również zimotrwałość roślin poprzez pobudzenie systemu
korzeniowego i zahamowanie wzrostu łodygi.
b) stosowanie wiosną: środek stosować od fazy wydłużania pędu głównego (widoczne pierwsze
międzywęźle) do początku kwitnienia rzepaku (BBCH 31-59). Stosowanie środka wiosną
wpływa również na skrócenie łodyg i usztywnienie roślin, dzięki czemu zmniejsza się zagrożenie
wyleganiem.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 (po jednym na jesień
i wiosnę).
Odstęp między zabiegami: 90 dni.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH
I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność
środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych
ponosi wyłącznie jego użytkownik

Rzepak jary
Sucha zgnilizna kapustnych
Termin stosowania: środek stosować od fazy wydłużania pędu głównego (widoczne pierwsze
międzywęźle) do początku kwitnienia rzepaku (BBCH 31-59).
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Gorczyca sarepska, gorczyca biała
Sucha zgnilizna kapustnych
Termin stosowania: środek stosować od fazy wydłużania pędu głównego (widoczne pierwsze
międzywęźle) do początku kwitnienia gorczycy (BBCH 31-59).
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.


3
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ
ROLNICZĄ

1. Całą powierzchnie roślin dokładnie pokryć cieczą użytkową.
2. W celu zapobiegania odporności środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do
innych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania.
3. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
-
znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
-
nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
4. W celu uzyskania najlepszego efektu skrócenia oraz wzmocnienia pędów roślin rzepaku zabieg
wiosną należy wykonać zaraz po ruszeniu wegetacji.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz w
zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy należy dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych, w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz
skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg jeżeli
jest to możliwe, lub,

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub,

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same
środki ochrony osobistej.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony,
które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem
środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania
zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej pokrytej zwartą
roślinnością w odległości 20 m od zbiorników i cieków wodnych.

4

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek
mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Nie dotyczy.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające
przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub
paszą, w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnianego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowanie po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
Unikać wdychania rozpylonej cieczy.
W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
W przypadku narażenia lub styczności: zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: zasięgnąć porady/ zgłosić się pod
opiekę lekarza.Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody