Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Maister 310 WG1
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 36/2014 z dnia 13.03.2014 r.
Posiadacz zezwolenia:
Bayer SAS, 16, Rue Jean-Marie Leclair, 69009 Lyon, Republika Francuska,
tel.: (0-033) 04 728 52 525, fax: (0-033) 04 728 53 082
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:
Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa,
e-mail:kontakt@bayercropscience.com, tel.: (22) 572 35 00, fax: (22) 572 36 03
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia
ryzyka dla ludzi i środowiska
MAISTER 310 WG
Środek do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnych:
foramsulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 300 g/kg (30,0%),
jodosulfuron metylosodowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 10 g/kg
(1,0%)
.
Zezwolenie MRiRW nr R- 36/2014 z dnia 13.03.2014 r.

Drażniący Niebezpieczny dla środowiska
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
I OPIS DZIAŁANIA
Maister 310 WG jest środkiem chwastobójczym, w formie granulatu do sporządzania
zawiesiny wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania
chwastów dwuliściennych i jednoliściennych w uprawie kukurydzy.
Środek do stosowania przy użyciu opryskiwacza polowego.
Etykieta środka ochrony roślin Maister 310 WG, załącznik do zezwolenia MRiRW
2
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 36/2014 z dnia 13.03.2014 r.
II DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek jest herbicydem o działaniu układowym. Zawiera dwie substancje czynne z grupy
pochodnych sulfonylomocznika. Pobierany jest głównie poprzez liście chwastów i
przemieszczany w roślinie, powodując zahamowanie rozwoju i wzrostu chwastów.
Najskuteczniej zwalcza młode, intensywnie rosnące gatunki chwastów, znajdujące się w
początkowym okresie wzrostu w fazie 2-3 liści. Efekt chwastobójczy widoczny jest po 14-18
dniach od wykonania zabiegu.
Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna (gatunek średnio wrażliwy na środek w dawce
0,1 kg/ha), fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała (gatunek średnio wrażliwy na
środek w dawce 0,1 kg/ha), mak polny, maruna bezwonna, perz właściwy, przytulia czepna,
rumian polny, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne,
wilczomlecz obrotny.
Chwasty odporne: krzywoszyj polny, rdest powojowy, rdest kolankowy.
III ZASTOSOWANIE ŚRODKA
ROŚLINY ROLNICZE
1. KUKURYDZA
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:
0,15 kg/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 – 0,15 kg/ha
Środek stosować tylko łącznie z adiuwantem (środek wspomagający). Zaleca się
stosowanie adiuwanta MERO 842 EC w dawce 2 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować po wschodach od fazy 2 liści do fazy 6 liści roślin
kukurydzy. Zabieg wykonać po masowych wschodach chwastów, gdy większość chwastów
znajduje się w fazie siewek (2-4 liście).
Środek Maister 310 WG można stosować w dawkach dzielonych:
pierwszy zabieg – w fazie 2-4 liści kukurydzy, po wschodach chwastów
Maister 310 WG w dawce 0,075 kg/ha + MERO 842 EC w dawce 1 l/ha
drugi zabieg – w fazie 4-6 liści kukurydzy, w około 8-14 dni po pierwszym zabiegu
Maister 310 WG w dawce 0,075 kg/ha + MERO 842 EC w dawce 1 l/ha
W przypadku zwalczania chwastnicy jednostronnej zabieg najlepiej wykonać gdy rośliny tego
gatunku chwastu mają 2-6 liści lub są w fazie krzewienia, stosując maksymalną dawkę
środka (0,15 kg/ha).
W przypadku zwalczania perzu właściwego zabieg najlepiej wykonać w fazie intensywnego
wzrostu tego gatunku chwastu (wysokość roślin 15-20 cm), nie później niż w fazie 6 liści
kukurydzy, stosując maksymalną dawkę środka (0,15 kg/ha).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
(2 w przypadku stosowania w dawce dzielonej)

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
UWAGI
1. Środek Maister 310 WG działa głównie poprzez liście chwastów, a więc nie zwalcza
zachwaszczenia wtórnego, czyli chwastów kiełkujących po wykonaniu zabiegu.
Etykieta środka ochrony roślin Maister 310 WG, załącznik do zezwolenia MRiRW
3
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 36/2014 z dnia 13.03.2014 r.
2. W przypadku okresowego przesuszenia gleby utrudniającego wschody chwastów zabieg
przesunąć do momentu ich masowych wschodów.
3. Środek wnika do rośliny w ciągu 2 godzin od zastosowania. Opady deszczu po tym
okresie nie wpływają ujemnie na skuteczność środka.
4. Środek zawiera substancje czynne z grupy pochodnych sulfonylomocznika. Z uwagi na
możliwość rozwoju odporności niektórych gatunków chwastów na te substancje, środki
zawierające substancje czynne z tej grupy nie należy stosować częściej niż 1 raz w
sezonie wegetacyjnym.
2. PRZECIWWSKAZANIA
Nie stosować środka:
- na plantacjach nasiennych, na plantacjach kukurydzy cukrowej oraz w rodach
hodowlanych,
- na rośliny osłabione lub uszkodzone przez szkodniki, przymrozki, zalanie lub suszę,
- podczas spadków temperatury poniżej 8°C, w warunkach dużych dobowych wahań
temperatury mogących osłabić kondycję roślin (w dzień 25°C w nocy poniżej 8°C), w
temperaturze powyżej 25°C, w warunkach panującej suszy, silnego nasłonecznienia i
innych skrajnych okolicznościach ograniczających niezakłócony wzrost i rozwój roślin (np.
widoczne symptomy niedoborów składników pokarmowych, pH itp.),
- podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny
uprawne,
- jeżeli na danym polu wysiano nasiona kukurydzy zaprawione owadobójczymi środkami
fosforoorganicznymi lub środki fosforoorganiczne zastosowano doglebowo (granulat
doglebowy).
Należy pamiętać również o tym, że po foramsulfuronie (substancji czynnej środka Maister
310 WG) w kolejnym roku po zastosowaniu nie wysiewać nasion kukurydzy zaprawionych
owadobójczymi środkami fosforoorganicznymi.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
3. NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie w okresie wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin
uprawianych następczo. Po kukurydzy odchwaszczanej środkiem w warunkach normalnego
przebiegu wegetacji, po wykonaniu orki, można uprawiać wszystkie rośliny. Po zaoraniu
plantacji potraktowanej środkiem w wyniku uszkodzenia kukurydzy przez przymrozki,
choroby lub szkodniki na polu tym, po wykonaniu orki na głębokość 20 cm, można uprawiać
jedynie kukurydzę.
4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W
KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO

Nie dotyczy
IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odważoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem) i dodać adiuwant Mero 842 EC, a następnie uzupełnić wodą do
potrzebnej ilości.
Po wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Etykieta środka ochrony roślin Maister 310 WG, załącznik do zezwolenia MRiRW
4
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 36/2014 z dnia 13.03.2014 r.
Środek łatwo tworzy zawiesinę i nie wymaga dodatkowego mieszania w osobnym naczyniu.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA
KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ
WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji)

Nie dotyczy
2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)
Nie dotyczy
3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY
UPRAWNEJ (okres karencji)

Nie dotyczy
4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY
PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ
KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)

Nie dotyczy
5. OCHRONA STOSUJACEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Unikać zanieczyszczenia skóry.
Nie wdychać pyłu.
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Nosić odpowiednią odzież ochronną i rękawice ochronne.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza, pokaż opakowanie lub etykietę.
6. OCHRONA ŚRODOWISKA
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu,
z powstałymi popłuczynami należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka
myjącego.
Środek i opakowanie usuwać w sposób bezpieczny.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Etykieta środka ochrony roślin Maister 310 WG, załącznik do zezwolenia MRiRW
5
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 36/2014 z dnia 13.03.2014 r.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o
szerokości 5 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin lądowych nie będących celem zwalczania konieczne jest wyznaczenie
st
refy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo i r ównoczesne
zastosowanie rozpylaczy, redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 75%
lub wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 10 m i równoczesne zastosowanie
rozpylaczy, redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50%.
VI PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
VII PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty, w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym
miejscu.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze nie niższej niż 0°C i
nie wyższej niż 30°C.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - . .......
Zawartość netto - ........
Nr parti - ........
Etykieta środka ochrony roślin Maister 310 WG, załącznik do zezwolenia MRiRW

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody