Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Maister Power 42,5 OD


Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 111/2017d z dnia 09.03.2017 r.

Posiadacz zezwolenia:
Bayer SAS, 16 rue Jean-Marie Leclair, 69009 Lyon, Republika Francuska, tel. 0033 4 72 85
48 61, fax: 0033 4 72 85 49 06

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Bayer Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel.: 22 572 36 20, fax: 22 572
35 00


MAISTER POWER 42,5 OD


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnych:
foramsulfuron (substancja z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 31,5 g/l (3,21%)
jodosulfuron metylosodowy (substancja z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 1 g/l (0,10%)
tienkarbazon metylu (substancja z grupy triazolinonów) - 10 g/l (1,02%)

Inne substancje stwarzające zagrożenie:
Cyprosulfoamid
Eter poliglikolu
Dokuzan sodowy

Zezwolenie MRiRW nr R- 158/2013 z dnia 28.11.2013 r.,
zmienione decyzją MRiRW nr R – 561/2016d z dnia 9 listopada 2016 r. oraz
decyzją MRiRW nr 111/2017d z dnia 09.03.2017 r.


Niebezpieczeństwo

H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH208 - Zawiera eter poliglikolu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.

P261 - Unikać wdychania rozpylonej cieczy.
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P304+P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić
lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w
pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
Etykieta środka ochrony roślin Maister Power 42,5 OD - załącznik do decyzji MRiRW
1


P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal
płukać.
P310- Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P391 - Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA
Maister Power 42,5 OD jest herbicydem, w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania
wodą, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania chwastów
dwuliściennych i jednoliściennych (w tym perzu właściwego) w uprawie kukurydzy.
Substancje czynne foramsulfuron, jodosulfuron metylosodowy i tienkarbazon metylu są
inhibitorami syntazy acetylomleczanowej (ALS) tj. enzymu odpowiedzialnego za biosyntezę
aminokwasów, co w konsekwencji prowadzi do zakłócenia syntezy białek. W efekcie
następuje zahamowanie wzrostu i rozwoju roślin. Zgodnie z klasyfikacją HRAC są one
zaliczane do grupy B.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych
opryskiwaczy polowych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Maister Power 42,5 OD jest środkiem selektywnym o działaniu układowym. Zawiera dwie
substancje czynne z grupy pochodnych sulfonylomocznika, działające poprzez liście
chwastów oraz tienkarbazon metylu z grupy triazolinonów, działający poprzez korzenie
i liście chwastów. Objawami działania środka jest zahamowanie wzrostu, następnie chloroza
i czerwienie oraz skręcenie liści, zahamowanie wzrostu i rozwoju korzeni, w konsekwencji
czego następuje skarłowacenie roślin, które prowadzi do ich śmierci. Pełen efekt
chwastobójczy widoczny jest po upływie ok. 14 dni od wykonania zabiegu.
Maister Power 42,5 OD najskuteczniej zwalcza młode, intensywnie rosnące gatunki
znajdujące się w początkowym okresie wzrostu od fazy siewek do fazy 2-4 liści właściwych.
Zastosowanie jednorazowe:
Chwasty wrażliwe: blekot pospolity, bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, fiołek polny,
gwiazdnica pospolita, iglica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała,
kurzyślad polny, maruna bezwonna, ostrożeń polny, perz właściwy,
poziewnik szorstki, przytulia czepna, psianka czarna, rdestówka
powojowata (rdest powojowaty), rdest ptasi, rumian polny, samosiewy
rzepaku (kiełkujące z nasion), szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki
polne, włośnice.
Chwasty średnio odporne: przetacznik perski.

Dawki dzielone:
Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, fiołek polny, jasnota purpurowa, komosa biała,
perz właściwy, rdest powojowaty, przetacznik bluszczykowy, przetacznik
perski.


STOSOWANIE ŚRODKA

Kukurydza
a) Zastosowanie jednorazowe:
Termin stosowania: Środek stosować po wschodach kukurydzy, od fazy 4 do fazy 6 liści
roślin kukurydzy (BBCH 14-16) (o terminie zabiegu decyduje faza rozwojowa obecnych na
polu gatunków chwastów).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Etykieta środka ochrony roślin Maister Power 42,5 OD - załącznik do decyzji MRiRW
2


Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 1,25 – 1,5 l/ha.
Wyższą dawkę należy stosować w warunkach silnej presji ze strony chwastów oraz
w przypadku konieczności zwalczania perzu właściwego i jasnoty purpurowej.
W przypadku zwalczania chwastnicy jednostronnej zabieg najlepiej wykonać od fazy 2 liści
do początku fazy krzewienia.
W przypadku zwalczania perzu właściwego zabieg najlepiej wykonać w fazie intensywnego
wzrostu (przy wysokości perzu właściwego ok. 15-20 cm), ale nie później niż do fazy 6 liści
właściwych kukurydzy. Perz właściwy kiełkujący z gleby i pojawiający się po wykonaniu
zabiegu nie jest zwalczany.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
UWAGA:W przypadku okresowego przesuszenia gleby utrudniającego wschody chwastów
zabieg przesunąć do momentu ich masowych wschodów (jednak nie później niż do fazy 6
liści kukurydzy).

b) Dawki dzielone:
W przypadku silnej presji ze strony chwastów lub w przypadkach, gdy warunki termiczne
mogą potęgować ryzyko ewentualnych uszkodzeń roślin kukurydzy zaleca się stosowanie
dawek dzielonych.
Pierwszy zabieg
Termin stosowania: środek należy zastosować w fazie 2-3 liści kukurydzy (BBCH 12-13)
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.
Drugi zabieg
Termin stosowania: środek należy zastosować maksymalnie do końca fazy 8 liścia
właściwego (BBCH < 18).
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 7 – 10 dni.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji do poziomu, który nie stwarza
zagrożenie dla roślin uprawianych następczo Po zbiorach kukurydzy odchwaszczanej
środkiem w warunkach normalnego przebiegu wegetacji można po wykonaniu orki i zespołu
zalecanych uprawek przedsiewnych uprawiać wszystkie rośliny.
W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji kukurydzy (w wyniku uszkodzenia przez
przymrozki, choroby, szkodniki lub inne nieprzewidziane sytuacje losowe) na tym samym
polu po wykonaniu orki na głębokość 20 cm można uprawiać jedynie kukurydzę.
W przypadku, gdy w roku stosowania herbicydu występowała susza (warunki termiczno-
wilgotnościowe kształtowały się poniżej normy z wielolecia), w warunkach braku okrywy
śniegowej w okresie zimowym lub gdy stosowane są uproszczenia uprawowe (szczególnie
na glebach lekkich) możliwe jest spowolnienie okresu rozkładu preparatu w glebie.
Powyższe warunki mogą zwiększać ujemny wpływ na uprawiane rośliny następcze.
Z uwagi na brak szczegółowych informacji na temat reakcji roślin ogrodniczych
(warzywniczych, sadowniczych i ozdobnych) uprawa tych roślin nie jest zalecana.

Etykieta środka ochrony roślin Maister Power 42,5 OD - załącznik do decyzji MRiRW
3


UWAGA:W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących reakcji roślin uprawianych
następczo zaleca się kontakt z posiadaczem zezwolenia lub jego przedstawicielem.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Strategia zarządzania odpornością
Środek Maister Power 42,5 OD zawiera substancje czynne należące do herbicydów
z grupy inhibitorów ALS. Stosowanie po sobie herbicydów o tym samym mechanizmie
działania może prowadzić do wyselekcjonowania chwastów odpornych. Aby
zminimalizować ryzyko wystąpienia i rozwoju odporności chwastów, herbicydy z grupy
inhibitorów ALS powinny być stosowane zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:
– postępuj zgodnie z zaleceniami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin – stosuj
środek w zalecanej dawce w terminie zapewniającym najlepsze zwalczania
chwastów,
– dostosuj zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju
i nasilenia chwastów,
– używaj różnych metod kontroli zachwaszczenia w tym rotację upraw, itp.,
– stosuj rotacje herbicydów o różnym mechanizmie działania,
– stosuj mieszanki herbicydu z grupy ALS z herbicydami o odmiennym mechanizmie
działania,
– stosuj w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych
chwastów,
– stosuj herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz w ciągu sezonu
wegetacyjnego rośliny uprawnej,
– informuj posiadacza zezwolenia o niesatysfakcjonującym zwalczaniu chwastów,
– w celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z doradcą lub posiadaczem
zezwolenia.
2. Środek wnika do roślin w ciągu 2 godzin od zastosowania. Niewielki opad deszczu krótko
po tym czasie nie wpływa ujemnie na skuteczność działania środka.
3. Przy dużym nasileniu zachwaszczenia, szczególnie w warunkach niewystarczającego
uwilgotnienia gleby, zastosowanie środka Maister Power 42,5 OD może nie chronić
w dostatecznym stopniu uprawy kukurydzy przed zachwaszczeniem wtórnym.
4. Po zastosowaniu środka Maister Power 42,5 OD oraz innych środków ochrony roślin
zawierających substancję czynną foramsulfuron w kolejnym roku po zastosowaniu nie
wysiewać nasion kukurydzy zaprawionych owadobójczymi środkami fosforoorganicznymi.
5. Środka nie stosować środka:
– na plantacjach nasiennych przeznaczonych do dalszej reprodukcji nasion,
– na plantacjach kukurydzy cukrowej oraz w rodach hodowlanych,
– na rośliny mokre, osłabione lub uszkodzone przez szkodniki, przymrozki, spadki
temperatur, zalanie wodą,
– w temperaturze poniżej 8oC i powyżej 25oC,
– w warunkach dużych dobowych wahań temperatury mogących osłabić kondycję
roślin,
– w warunkach panującej suszy, silnego nasłonecznienia i innych skrajnych
okolicznościach ograniczających niezakłócony wzrost i rozwój roślin np. widoczne
symptomy niedoborów składników pokarmowych, niskie pH, itp.),
– jeżeli na danym polu wysiano nasiona kukurydzy zaprawione owadobójczymi
środkami fosforoorganicznymi lub środki fosforoorganiczne zastosowano doglebowo
(granulat doglebowy),
– w mieszankach z płynnymi nawozami i insektycydami fosforoorganicznymi.
Etykieta środka ochrony roślin Maister Power 42,5 OD - załącznik do decyzji MRiRW
4


6. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne (szczególnie burak cukrowy
i ziemniaki),
– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Uwaga: Przed użyciem opakowanie wielokrotnie wstrząsnąć do chwili uzyskania całkowicie
jednorodnej zawiesiny.

Używać rękawic ochronnych.
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą,
a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową i uzupełnić wodą do
zakładanej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego
w mieszadło hydrauliczne ciecz w miarę uzupełniania w zbiorniku należy mechanicznie
wymieszać.
Środek łatwo tworzy zawiesinę i nie wymaga dodatkowego mieszania w osobnym naczyniu.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te
same środki ochrony osobistej.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i twarzy oraz odzież roboczą w trakcie
przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.

Etykieta środka ochrony roślin Maister Power 42,5 OD - załącznik do decyzji MRiRW
5


W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

W przypadku stosowania środka w dawce 1,5 l/ha:
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 15 m od zbiorników i cieków wodnych.

W przypadku stosowania środka w dawce 0,75 l/ha (dawka dzielona):
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
zawiera się w czasie wegetacji roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia,
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać
lub sadzić rośliny uprawiane następczo:
należy uwzględnić następstwo roślin.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt
z żywnością, napojami lub paszą,
− w temperaturze 0 - 30oC.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W przypadku dostania się do dróg oddechowych: Wyprowadzić lub wynieść
poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji
umożliwiającej swobodne oddychanie.
W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem


Etykieta środka ochrony roślin Maister Power 42,5 OD - załącznik do decyzji MRiRW
6


Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - .........
Zawartość netto - .........
Nr partii - .........
Etykieta środka ochrony roślin Maister Power 42,5 OD - załącznik do decyzji MRiRW
7

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody