🔔 Pierwszy miesiąc prenumeraty za jedyne 9 zł
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Manco 80 WP1
Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 13 /2016 h.r. z dnia 18.02.2016 r.
Posiadacz pozwolenia na handel równoległy:
MADEZ Firma Handlowo-Usługowa Mariusz Rudnicki ul. Myśliborska 5A, 74-240 Lipiany
Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie:
F.P.H.U, ul. Mokra 7, 32 - 005 Niepołomice,
MANCO 80 WP
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
mankozeb (związek z grupy ditiokarbaminianów) – 80% (800 g/kg).
Pozwolenie MRiRW nr R – 13/2016 h.r. z dnia 18.02.2016r.
UWAGA
H317- Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H361d - Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
EUH 401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
P202 - Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków
bezpieczeństwa.
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy.
P362 + P364 - Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
P405 - Przechowywać pod zamknięciem.
P391- Zebrać wyciek
OPIS DZIAŁANIA
Manco 80 WP jest środkiem grzybobójczym w formie proszku do sporządzania zawiesiny
wodnej o działaniu powierzchniowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie
ziemniaka, jabłoni i pomidora w uprawie polowej przed chorobami grzybowymi.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych (uprawa
jabłoni), polowych (uprawa ziemniaka i pomidora) i ręcznych (uprawa pomidora i jabłoni).
STOSOWANIE ŚRODKA
ziemniak
zaraza ziemniaka
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 8
Odstęp między zabiegami: 7 dni
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
2
Większą ilość wody stosować na plantacjach o silnie rozwiniętej naci ziemniaczanej.
Termin stosowania: Środek stosować od fazy początku rozwoju pierwszych liści do fazy
początku żółknięcia liści (BBCH 10 – 91).
a) Pierwszy zabieg:
− o bszary o największym zagrożeniu zarazą ziemniaka – zabieg należy wykonać
przed zwieraniem się międzyrzędzi lub przed pojawieniem się pierwszych objawów
choroby. W przypadku lokalnych komunikatów o występowaniu zarazy należy
niezwłocznie przeprowadzić zabieg.
− o bszary o niższym zagrożeniu zarazą ziemniaka – zabieg wykonać niezwłocznie po
przekroczeniu lokalnych komunikatów o wystąpieniu zarazy.
b) Następne zabiegi wykonać w odstępie 7 dni.
W przypadku, gdy w programie zwalczania zarazy ziemniaka pierwszy zabieg wykonywany
jest środkiem o działaniu układowym, środek ochrony roślin Manco 80 WP powinien być
stosowany przemiennie z innymi środkami grzybobójczymi o innym mechanizmie działania.
jabłoń
Parch jabłoni
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 kg/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 700 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Termin stosowania: Środek stosować od fazy nabrzmiewania pąków kwiatowych do fazy
osiągnięcia przez owoce 90% typowej wielkości (BBCH 51 – 79).
Zabieg należy wykonać zgodnie z harmonogramem prognozy wystąpienia parcha jabłoni.
Manco 80 WG jest środkiem o działaniu zapobiegawczym, który w ciągu całego sezonu
wegetacyjnego można stosować jednorazowo w programach ochrony z innymi środkami
grzybobójczymi.
pomidor (w uprawie polowej)
Zaraza ziemniaka
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 5
Odstęp między zabiegami: 7 dni
Zalecana ilość wody: 500-800 l/ha
Zalecane opryskiwanie : drobnokropliste
Termin stosowania: Środek stosować od fazy całkowicie rozwiniętego pierwszego liścia do
fazy zakończenia rozwoju owoców (BBCH 11 – 79).
Zabieg należy wykonać w przypadku pojawienia się pierwszych objawów choroby lub
zgodnie z sygnalizacją.
Manco 80 WG jest środkiem o działaniu zapobiegawczym, który w ciągu całego sezonu
wegetacyjnego można stosować maksymalnie 5 razy w odstępach 7 dniowych oraz
przemiennie z innymi środkami grzybobójczymi o innym mechanizmie działania.
UWAGI:
1. Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych
o odmiennym mechanizmie działania.
2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie
rośliny uprawne.
3. Zabiegu nie wykonywać na mokre rośliny.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odważoną ilość środka wymieszać w osobnym naczyniu z małą ilością wody, następnie wlać
3
przez sito do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym
mieszadłem). Opróżnione opakowanie przepłukać trzy razy wodą, a popłuczyny wlać do
zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Uzupełnić opryskiwacz wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz mechaniczne wymieszać. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Opryskiwać
natychmiast po przygotowaniu cieczy roboczej.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te
same środki ochrony osobistej.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, ochronę oczu i ochronę twarzy
zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie
(np. kalosze) w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania
zabiegu. Dodatkowo (tylko w trakcie załadunku i mieszania środka) stosować ochronę
dróg oddechowych (maska ochronna FFP3).
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m w przypadku stosowania środka
opryskiwaczem sadowniczym (jabłoń) i 3 m od terenów nieużytkowanych rolniczo
(w przypadku stosowania środka opryskiwaczem polowym).
W przypadku uprawy jabłoni w celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 35 m od zbiorników i cieków wodnych,
w przypadku stosowania środka przy użyciu opryskiwaczy polowych (ziemniak i pomidor) –
1 m.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta:
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
- ziemniak – 7 dni
- jabłoń – 35 dni
- pomidor - 3 dni
4
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w
którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia,

w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:
Nie dotyczy
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
− w temperaturze 0 oC - 30oC, z dala od źródeł ciepła.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod
opiekę lekarza.
W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Okres ważności - 2 lata
Data produkcji -.........
Zawartość netto -........
Nr parti -.........

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody