Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Marker 360 SL


Załącznik do decyzji MRiRW nr R -196/2017d z dnia 15.05.2017 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 51/2016 z dnia 01.03.2016 r.Posiadacz zezwolenia:
ADAMA Polska Sp. z o. o., ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, tel.: +48 22 395 66 60, infolinia:
+48 22 395 66 66, e-mail: biuro@adama.com, www.adama.com

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony
roślin:
1. SUMIN D. Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy Sp. J., ul. Jagodowa 4, 62-002 Suchy
Las, tel.: +48 61 297 26 00, +48 61 812 51 13, fax: + 48 61 297 26 02, e-mail:
sumin@sumin.com.pl, www.sumin.com.pl
2. PAKON Sp. z o.o., ul. Zakładowa 7, 62-510 Konin, tel.: +48 63 240 01 18; fax:
+48 63 240 01 18 wew. 136, e-mail: biuro@pakon-konin.pl
3. Wilshire Holding Sp. z o. o., Pass 20 N, 05-870 Błonie, tel.: +48 22 731 50, fax:
+48 22 725 54 01, www.whlogistics.pl
4. ADAMA Manufacturing Poland S.A., ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, tel.:
+48 71 794 22 35, fax: +48 71 794 39 66, e-mail: biuro_amp@adama.comMARKER 360 SL


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych


Zawartość substancji czynnej:
glifosat (związek z grupy aminofosfonianów) - 360 g/l (30,85%)


Zezwolenie MRiRW nr R - 51/2016 z dnia 01.03.2016 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R- 460/2016d z dnia 21.09.2016 r.
decyzją MRiRW nr R - 71/2017d z dnia 10.02.2017 r.
oraz decyzją MRiRW nr R -196/2017d z dnia 15.05.2017 r.H 412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH 401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.

OPIS DZIAŁANIA

Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany
nalistnie, przeznaczony do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych
i dwuliściennych (jednorocznych i wieloletnich) na polach uprawnych oraz w sadach
jabłoniowych.
Środek ochrony roślin Marker 360 SL przeznaczony jest do stosowania przy użyciu
samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych lub sadowniczych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Marker 360 SL jest dolistnym herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest poprzez
zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę) a następnie przemieszcza się
Etykieta środka ochrony roślin Marker 360 SL, załącznik do decyzji MRiRW
1

po całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) powodując ich
zamieranie. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) są widoczne po
upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach.
Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają
działanie środka.

Chwasty wrażliwe:
Pszenica ozima:
Na dawkę 3-4 l/ha: perz właściwy.

Sady jabłoniowe:
Na dawkę 3 l/ha: gwiazdnica pospolita, komosa biała, przymiotno kanadyjskie, starzec
zwyczajny, stokłosa miękka, tasznik pospolity, wiechlina roczna;
Na dawkę 5 l/ha: gatunki wrażliwe na dawkę 3 l/ha oraz jasnota purpurowa, mniszek
pospolity i perz właściwy;
Na dawkę 6,25 l/ha: gatunki wrażliwe na dawkę 5 l/ha oraz bodziszek drobny.

Chwasty średniowrażliwe:
Sady jabłoniowe
Na dawkę 6,25 l/ha: ślaz zaniedbany i wierzbownica gruczołowata.

STOSOWANIE ŚRODKA

Zalecane dawki odnoszą się do zwalczania perzu, jeżeli na polu jest przewaga innych
chwastów dobrać dawkę środka wg wrażliwości dominujących gatunków chwastów.

A. Pola uprawne przed zbiorem zbóż
A.1. Zwalczanie perzu i innych chwastów uniemożliwiających zbiór.

UWAGA:
Zabieg można przeprowadzić wyłącznie w przypadku i w miejscach wystąpienia
dużego nasilenia chwastów uniemożliwiających zbiór.

PSZENICA OZIMA
Środek stosować w fazie dojrzałości woskowej ziarna, gdy wilgotność ziarna wynosi
20-30%, to jest na 10-14 dni przed przewidywanym zbiorem.
W momencie przeprowadzania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie
intensywnego rozwoju.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 150 - 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

A. 2. Desykacja
Uwaga:
Dopuszcza się zastosowanie na plantacji zbóż lub jej części wyłącznie w sytuacji gdy
stan uprawy lub warunki pogodowe uniemożliwiają osiągniecie w sposób naturalny
jednoczesnej fazy dojrzałości zbóż do zbioru.

PSZENICA OZIMA
Środek stosować w fazie dojrzałości woskowej ziarna, gdy wilgotność ziarna wynosi
20-30%, to jest na 10-14 dni przed przewidywanym zbiorem.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 150 - 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Uwagi:

Etykieta środka ochrony roślin Marker 360 SL, załącznik do decyzji MRiRW
2

1. W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg należy wykonać rano
lub późnym popołudniem.
2. Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do
przejazdu opryskiwacza.
3. Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami oraz w zbożach przeznaczonych na materiał
siewny.
4. Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można jej używać jako
paszy lub podściółki dla zwierząt.

B. Po zbiorze pszenicy ozimej, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych w celu
zwalczania perzu właściwego i innych chwastów.
Środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni na zielone intensywnie rosnące
chwasty.
Po zbiorze rośliny uprawnej a przed zastosowaniem środka nie wykonywać żadnych
zabiegów uprawowych.
W momencie zabiegu perz powinien osiągnąć wysokość 10-25 cm i wytworzyć co najmniej
3-4 w pełni wykształcone liście.
Jednoroczne chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości a chwasty
dwuliścienne powinny w pełni wykształcić dwa liście właściwe.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 - 4 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 150 - 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

SADY JABŁONIOWE
Środek stosować w okresie od wiosny do jesieni na zielone chwasty w czasie intensywnego
ich wzrostu, stosując dawkę potrzebną do zniszczenia występujących gatunków chwastów.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 6,25 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 - 6,25 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Uwagi
:
1. Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe drzew
owocowych.
2. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami, tak aby
krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i niezdrewniałą korę drzew ze
względu na możliwość uszkodzenia roślin.
Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Na polu gdzie stosowano Marker 360 SL można uprawiać wszystkie rośliny.
Zabiegi uprawowe, siew lub sadzenie można rozpocząć, gdy na zwalczanych chwastach
wystąpią objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie), jednak nie wcześniej niż po 5-7
dniach.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Środka nie stosować:
− przed wschodami chwastów,
− na liście, pędy oraz niezdrewniałą korę drzew i krzewów ze względu na możliwość
uszkodzenia roślin,
− na rośliny mokre,
Etykieta środka ochrony roślin Marker 360 SL, załącznik do decyzji MRiRW
3

− przed spodziewanym deszczem (opad występujący przed upływem 6 godzin po
opryskiwaniu może obniżyć skuteczność zabiegu).
2. Nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne i tereny
sąsiadujące z terenem opryskiwanym.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą,
z włączonym mieszadłem. Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą,
a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Zbiornik opryskiwacza
uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
W czasie pracy, gdy ciecz użytkowa znajduje się w zbiorniku opryskiwacza zwrócić uwagę
na pełne odpowietrzenie zbiornika.
Sporządzoną w zbiorniku opryskiwacza ciecz użytkową niezwłocznie zużyć.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury należy postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej
stosując te same środki ochrony osobistej.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem
środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania
cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 1 m w przypadku opryskiwaczy polowych i 3 m w przypadku opryskiwaczy
sadowniczych od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie
strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Etykieta środka ochrony roślin Marker 360 SL, załącznik do decyzji MRiRW
4

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Nie dotyczy

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
− w temperaturze 0°C - 30°C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony
roślin lub można je potraktować jako odpady komunalne. W razie wątpliwości dotyczących
postępowania z opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów.
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........


Etykieta środka ochrony roślin Marker 360 SL, załącznik do decyzji MRiRW
5

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody