Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Matador 303 SEZałącznik do decyzji MRiRW nr R - 112/2017d z dnia 09.03.2017 r.,
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 99/2008 z dnia 19.12.2008 r.
Posiadacz zezwolenia:
Sumi Agro Europę Ltd.; Vintners’ Place, 68 Upper Thames Street; Londyn; EC4V 3 BJ;
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, tel.: + 44 20 7246 3697; fax: + 44
20 7246 3799
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:

Sumi Agro Poland Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa; tel.: +48 22 637 32 37,
fax: +48 22 637 32 38, e-mail: biuro@sumiagro.pl, www.sumiagro.pl
Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin:
AGRECOL Sp. z o.o., Mesznary 2, 98-400 Wieruszów, tel.: +48 62 78 32 000, fax: +48 62 78
44 445; e-mail: agrecol@agrecol.pl. www.agrecol.pl
Fregata SA, ul. Grunwaldzka 497, 80-309 Gdańsk - Oliwa, tel.: + 48 58 552 00 27 do 29, fax: +
48 58 552 48 31, e-mail: fregata@fregata.gda.pl, www.fregata.gda.pl


MATADOR 303 SE


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych


Zawartość substancji czynnych:
tiofanat metylu - (związek z grupy benzimidazoli) - 233 g/l (20,44%)
tetrakonazol - (związek z grupy triazoli) - 70 g/l (6,11%)


Zezwolenie MRiRW nr R- 99/2008 z dnia 19.12.2008 r.,
zmienione decyzją MRiRW nr R-49/2009d z dnia 26.05.2009 r.,
decyzją MRiRW nr R-190/2010d z dnia 30.06.2010 r.,
decyzją MRiRW nr R-221 /2011d z dnia 19.07.2011 r.
decyzją MRiRW nr R-272/2014d z dnia 03.10.2014 r.
oraz decyzją MRiRW nr R - 112/2017d z dnia 09.03.2017 r.Uwaga
H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.
H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H341 - Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne.
H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH 401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
1
Etykieta środka ochrony roślin Matador 303 SE, załącznik do zezwolenia MRiRW
zgodnie z instrukcją użycia.
P261 - Unikać wdychania rozpylonej cieczy.
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301 + P312 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia
skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub z lekarzem.
P302 + P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P304 + P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić
lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w
pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
P312 - W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z
lekarzem.
OPIS DZIAŁANIA
MATADOR 303 SE jest środkiem grzybobójczym w formie zawiesinoemulsji, zawierającym
substancje czynne w postaci mieszaniny cząstek stałych i małych kropli cieczy organicznej
zawieszonych w fazie wodnej, o działaniu systemicznym, przeznaczonym do stosowania
zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego w ochronie przed chorobami grzybowymi
pszenicy ozimej, pszenicy jarej, jęczmienia ozimego, jęczmienia jarego, żyta, buraka cukrowego,
rzepaku ozimego, truskawki, poziomki, porzeczki czarnej, porzeczki czerwonej, porzeczki białej,
agrestu, maliny, jeżyny, borówki wysokiej, winorośli, buraka ćwikłowego oraz uprawianych pod
osłonami ogórka, cukini i roślin ozdobnych.
Dzięki zawartości tiofanatu metylowego, który jest dobrze pobierany również w niskich
temperaturach, środek może być stosowany w uprawach zbóż ozimych oraz rzepaku ozimego
od wczesnej wiosny, gdy temperatura powietrza przekracza 5°C.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych
opryskiwaczy polowych, samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych oraz
opryskiwaczy ręcznych.

STOSOWANIE ŚRODKA

Pszenica ozima
Łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy
zbóż i traw.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Termin stosowania:
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób od
początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy pierwszego kolanka (BBCH 30-31).

Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septorioza liści,
septorioza plew, fuzarioza kłosów.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Termin stosowania:
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób od
początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy liścia flagowego (BBCH 30-39).

Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septorioza liści,
septorioza plew, fuzarioza kłosów.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,75 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5-1,75 l/ha.
Termin stosowania:
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób od
początku fazy grubienia pochwy liściowej liścia flagowego do końca fazy kłoszenia (BBCH 40-
59).

2
Etykieta środka ochrony roślin Matador 303 SE, załącznik do zezwolenia MRiRW

Żyto
Łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy
zbóż i traw, rynchosporioza zbóż
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Termin stosowania:
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób od
początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy pierwszego kolanka (BBCH 30-31).

Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza liści, fuzarioza kłosów,
rynchosporioza zbóż
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Termin stosowania:
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób od
początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy liścia flagowego (BBCH 30-39).

Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza liści, fuzarioza kłosów,
rynchosporioza zbóż
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,75 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5-1,75 l/ha.
Termin stosowania:
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób od
początku fazy grubienia pochwy liściowej liścia flagowego do końca fazy kłoszenia (BBCH
40-59).

Jęczmień ozimy
Łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy
zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Termin stosowania:
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób od
początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy pierwszego kolanka (BBCH 30-31).

Mączniak prawdziwy zbóż i traw, fuzarioza kłosów, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa
jęczmienia, rdza jęczmienia
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Termin stosowania:
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób od
początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy liścia flagowego (BBCH 30-39).

Mączniak prawdziwy zbóż i traw, fuzarioza kłosów, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa
jęczmienia, rdza jęczmienia
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,75 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5-1,75 l/ha.
Termin stosowania:
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób od
początku fazy grubienia pochwy liściowej liścia flagowego do końca fazy kłoszenia (BBCH 40-
59).

Pszenica jara
3
Etykieta środka ochrony roślin Matador 303 SE, załącznik do zezwolenia MRiRW
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septorioza liści,
septorioza plew, fuzarioza kłosów.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Termin stosowania:
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób od
początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy liścia flagowego (BBCH 30-39).

Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septorioza liści,
septorioza plew, fuzarioza kłosów.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,75 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5-1,75 l/ha.
Termin stosowania:
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób od
początku fazy grubienia pochwy liściowej liścia flagowego do końca fazy kłoszenia (BBCH 40-
59).

Jęczmień jary

Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza
jęczmienia
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Termin stosowania:
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób od
początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy liścia flagowego (BBCH 30-39).

Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza
jęczmienia
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,75 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5-1,75 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych
objawów chorób od początku fazy grubienia pochwy liściowej liścia flagowego do końca fazy
kłoszenia (BBCH 40- 59).

Burak cukrowy
Chwościk buraka, brunatna plamistość liści
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25-1,5 l/ha.
Termin stosowania:
Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów
chorób od początku fazy, gdy liście zakrywają 70% powierzchni gleby do końca fazy wzrostu
korzeni (BBCH 37-49).

Rzepak ozimy
Czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak prawdziwy
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Termin stosowania:
Stosować wczesną wiosną po ruszeniu wegetacji, w fazie wzrostu pędu wegetatywnego, od
początku fazy wydłużania pędu, brak międzywęźli (rozeta) do końca fazy, gdy widoczne są 3
międzywęźla (BBCH 30-33).

Czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń.
4
Etykieta środka ochrony roślin Matador 303 SE, załącznik do zezwolenia MRiRW
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,75 l/ha.
Termin stosowania:
Środek można stosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów chorób.
Zabieg wykonać w fazie od początku fazy, gdy widoczne są pojedyncze pąki kwiatowe do
końca fazy kwitnienia (BBCH 55-69).
W przypadku wystąpienia tylko czerni krzyżowych zabieg można opóźnić do momentu
wykształcenia pierwszych łuszczyn na roślinach rzepaku, przestrzegając terminu karencji.

Zalecana ilość wody w uprawach roślin rolniczych: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w uprawach rolniczych: 1.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH
I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH


Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność
środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych
ponosi wyłącznie jego użytkownik


Truskawka, poziomka
Mączniak prawdziwy, biała plamistość liści truskawki, szara pleśń
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2-1,5 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować od fazy początku rozwoju kwiatostanu - na dnie rozety
ukazują się pąki kwiatowe do pełni fazy kwitnienia, otwarte kwiaty drugiego i trzeciego rzędu,
opadają pierwsze kwiaty, przed rozwojem zawiązków owoców (BBCH 51-65) lub bezpośrednio
po zbiorach (BBCH > 89).
Zalecana ilość wody: 500-900 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Porzeczka czarna, porzeczka czerwona, porzeczka biała

Amerykański mączniak agrestu, biała plamistość liści porzeczki, opadzina liści porzeczki, szara
pieśń
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2-1,5 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować od fazy początku rozwoju kwiatostanu – pąki kwiatowe
zamknięte w jasnobrązowych łuskach do końca fazy kwitnienia, wszystkie płatki opadły, przed
rozwojem zawiązków owoców (BBCH 51-65) lub bezpośrednio po zbiorach (BBCH > 89).
Zalecana ilość wody: 500-900 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Agrest
Amerykański mączniak agrestu, opadzina liści porzeczki
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
5
Etykieta środka ochrony roślin Matador 303 SE, załącznik do zezwolenia MRiRW
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2-1,5 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować od fazy początku rozwoju kwiatostanu – pąki kwiatowe
zamknięte w jasnobrązowych łuskach do końca fazy kwitnienia, wszystkie płatki opadły, przed
rozwojem zawiązków owoców (BBCH 51-65) lub bezpośrednio po zbiorach (BBCH > 89).
Zalecana ilość wody: 500-900 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Malina, jeżyna
Zamieranie pędów maliny, szara pleśń
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2-1,5 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować od fazy początku rozwoju kwiatostanu – pąki kwiatowe
zamknięte w jasnobrązowych łuskach do końca fazy kwitnienia, wszystkie płatki opadły, przed
rozwojem zawiązków owoców (BBCH 51-65) lub bezpośrednio po zbiorach (BBCH > 89).
Zalecana ilość wody: 500-900 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Borówka wysoka
Szara pleśń, zgorzel pędów, zamieranie pędów, antraknoza borówki
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2-1,5 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować od fazy początku rozwoju kwiatostanu – pąki kwiatowe
zamknięte w jasnobrązowych łuskach do końca fazy kwitnienia, wszystkie płatki opadły, przed
rozwojem zawiązków owoców (BBCH 51-65) lub bezpośrednio po zbiorach (BBCH > 89).
Zalecana ilość wody: 500-900 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Winorośl
Szara pleśń, mączniak prawdziwy winorośli
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2-1,5 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów
chorób od początku fazy kwitnienia do początku dojrzewania owoców (BBCH 61-81).
Zalecana ilość wody: 500-900 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Burak ćwikłowy
Chwościk buraka, mączniak prawdziwy, rdza, brunatna plamistość liści
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2-1,5 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu
6
Etykieta środka ochrony roślin Matador 303 SE, załącznik do zezwolenia MRiRW
pierwszych objawów chorób od początku fazy, gdy liście zakrywają 70% powierzchni gleby do
końca fazy wzrostu korzeni (BBCH 37-49).
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Ogórek, cukinia uprawiane pod osłonami
Zgnilizna twardzikowa, parch dyniowatych (brunatna plamistość roślin dyniowatych)
Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,15% (150 ml środka w 100 I wody).
Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,12 - 0,15% (120-150 ml środka w 100
I wody).
Termin stosowania: opryskiwać natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób
od początku fazy kwitnienia do końca fazy pełnej dojrzałości owoców (BBCH 61-89).
Zalecana ilość wody: 120-150 l/1000 m2 (lub 12-15 l/100 m2).
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Rośliny ozdobne uprawiane pod osłonami (aksamitka, amarylis, anturium, aster, azalia,
begonia, bieluń, bluszcz, celozja, chryzantema, cisus, cynia, cyklamen, dalia, difenbachia,
dracena, fikus, filodendron, frezja, fuksja, gazania, geranium, gerbera, hibiskus (ketmia),
kalanchoe, lilia, mieczyk, narcyz, niecierpek, palmy, paprocie, pelargonia, poinsecja, prymula,
róża, skrętnik, szałwia, szeflera, skrzydłokwiat, surfinia, świerk, tulipan, wilczomlecz, werbena,
zamiokulkas, zaślaz)
Mączniak prawdziwy, szara pleśń, plamistość liści kwiatów, fuzarioza naczyniowa, werticilioza,
rak pędów róż, zgnilizna twardzikowa
Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,15% (150 ml środka w 100 I wody).
Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,12 - 0,15% (120-150 ml środka w 100
I wody).
Termin stosowania: środek stosować natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów
chorób niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej (BBCH 11-89).
Zalecana ilość wody: 30 – 100 l/1000m2 (lub 3-10 l/100m2).
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ
ROLNICZĄ

1. Strategia zarządzania odpornością
W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia i rozwoju patogenów odpornych należy:
− postępować zgodnie z zaleceniami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin,
− stosować środek w zalecanej dawce w terminie zapewniającym najlepsze zwalczania
patogena,
− środek stosować w rotacji i/lub mieszaninie z fungicydami należącymi do grup chemicznych
o odmiennym mechanizmie działania,
− w razie wystąpienia odporności grzybów chorobotwórczych przerwać stosowanie środka.
2. Przed zastosowaniem środka na rośliny ozdobne i warzywne na każdej uprawianej po raz
pierwszy odmianie wykonać próbny zabieg w celu sprawdzenia czy w ciągu 7 dni nie
wystąpiły objawy uszkodzenia roślin.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

7
Etykieta środka ochrony roślin Matador 303 SE, załącznik do zezwolenia MRiRW
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do
zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić
wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego
w mieszadło hydrauliczne ciecz mechaniczne wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać
trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz
skażenia gruntu, tj.:
– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli
jest to możliwe lub
– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te
same środki ochrony osobistej.
Rozproszenie rozcieńczonej cieczy użytkowej i wody po myciu aparatury wykonywać dopiero
po obeschnięciu opryskiwanych roślin, obniżając ciśnienie robocze oraz zwiększając prędkość
roboczą opryskiwacza.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą bvć narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły sie o taka
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

Środki ostrożności związane z ochrona środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w
pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z
gospodarstw i dróg.
Zaleca się stosować środek poza okresami aktywności pszczół.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie od zbiorników i cieków
wodnych strefy ochronnej o szerokości:
– 10 m w przypadku uprawy pszenicy ozimej, żyta, jęczmienia ozimego, pszenicy jarej,
jęczmienia jarego;
– 1 m w przypadku uprawy buraka cukrowego, rzepaku ozimego, buraka ćwikłowego,
truskawki, poziomki;
– 3 m w przypadku uprawy porzeczki czarnej, porzeczki czerwonej, porzeczki białej, agrestu,
maliny, jeżyny, borówki wysokiej, winorośli.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie od terenów nieużytkowanych rolniczo strefy ochronnej o szerokości:
– 1 m w przypadku uprawy pszenicy ozimej, żyta, jęczmienia ozimego, pszenicy jarej,
jęczmienia jarego, buraka cukrowego, rzepaku ozimego, buraka ćwikłowego, truskawki,
poziomki;
– 3 m w przypadku uprawy porzeczki czarnej, porzeczki czerwonej, porzeczki białej, agrestu,
maliny, jeżyny, borówki wysokiej, winorośli.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
8
Etykieta środka ochrony roślin Matador 303 SE, załącznik do zezwolenia MRiRW
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):

Pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień ozimy, jęczmień jary, żyto - 42 dni;
Burak cukrowy, burak ćwikłowy - 35 dni;
Rzepak ozimy - 49 dni;
Winorośl - 30 dni;
Truskawka, poziomka - 7 dni;
Porzeczka czarna, porzeczka czerwona, porzeczka biała, malina, jeżyna, agrest, borówka
wysoka -10 dni;
Ogórek, cukinia - 3 dni;
Rośliny ozdobne - nie dotyczy.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
– w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
– w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
– w suchych i chłodnych miejscach, w temperaturze 0°C - 30°C.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin
lub można je potraktować jako odpady komunalne. W razie wątpliwości dotyczących
postępowania z opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W przypadku połknięcia: w przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem
zatruć lub z lekarzem.
W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody z mydłem.
W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego
na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne
oddychanie.
W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub z lekarzem.

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji- .........
Zawartość netto .........
Nr partii - .........
9
Etykieta środka ochrony roślin Matador 303 SE, załącznik do zezwolenia MRiRW

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody