Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Megysto
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R - 220/2016 z dnia 22.11.2016 r.

Posiadacz zezwolenia:
Syngenta Polska Sp. z o.o., ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa. tel.: 22 326 06 01,
fax: 22 326 06 99.

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony
roślin:
Diachem S.p.A., Via Mozzanica, 9/11 – 24043 Caravaggio (Bergamo) – Włochy.
tel.: +39 0363 355 611, fax: +39 0363 355 610.

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:
Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50A, 02-672 Warszawa.
tel.: 22 548 73 00, fax: 22 548 73 09, e-mail: fwrpols@dow.com.MEGYSTOŚrodek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych


Zawartość substancji czynnych:
izopirazam (związek z grupy ortofenyloamidów) - 125 g/l (11,6%)
cyprokonazol (związek z grupy triazoli) - 80 g/l (7,5%)


Zezwolenie MRiRW nr R- 220/2016 z dnia 22.11.2016 r.
Uwaga

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H361d - Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH208 - Zawiera 1,2-benzizotiazol-3-on oraz poli(oksy-1,2-etanodiylo), alfa-butylo-omega-
hydroksy, C16-18 i C18 niepodst. alkilowy eter. Może powodować wystąpienie reakcji
alergicznej.
EUH 401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.

P202 - Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków
bezpieczeństwa.
P261 - Unikać wdychania par/rozpylonej cieczy.
P280 - Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy.
Etykieta środka ochrony roślin Megysto– załącznik do zezwolenia MRiRW
1

P302 + P352 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody
z mydłem.
P304 + P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić
lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku
w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
P308+P313 - W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod
opiekę lekarza.
P333 + P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/
zgłosić się pod opiekę lekarza.
P391 – Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA
Fungicyd, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu
powierzchniowym,
wgłębnym
i
układowym,
do
stosowania
zapobiegawczego
i interwencyjnego w ochronie pszenicy ozimej i jęczmienia ozimego przed chorobami.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego
opryskiwacza polowego.

STOSOWANIE ŚRODKA
Pszenica ozima

mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, rdza
brunatna pszenicy
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie natychmiast po
wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy 1 kolanka do końca fazy kwitnienia
(BBCH 31-69).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Jęczmień ozimy
mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia,
rynchosporioza zbóż.
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie natychmiast po
wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy 1 kolanka do końca fazy kłoszenia
(BBCH 31-59).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni.
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Środek zawiera substancję czynną izopirazam z grupy ortofenyloamidów (karboksyamidów)
(fungicydy inhibitory dehydrogenazy bursztynianowej - SDHI - grupa FRAC 7) oraz
substancję czynną cyprokonazol z grupy triazoli (fungicydy inhibitory biosynezy steroli -
inhibitory demetylacji, SBI - DMI, grupa FRAC 3). W ramach strategii antyodpornościowej
środki grzybobójcze zawierające substancje czynne z tych grup należy stosować
Etykieta środka ochrony roślin Megysto– załącznik do zezwolenia MRiRW
2

maksymalnie
w dwóch zabiegach w sezonie na danej plantacji zbóż.
Ponadto w ramach strategii antyodpornościowej zaleca się:

stosowanie środka przede wszystkim do zabiegów zapobiegawczych lub przy
wystąpieniu pierwszych objawów chorobowych (tak wcześnie jak to możliwe w
rozpoczętym cyklu chorobotwórczym),

niestosowanie środka w dawkach niższych oraz częstotliwości innej, niż jest zalecana,

w
przypadku
konieczności
wykonania
kolejnych
zabiegów
użycie
środków
grzybobójczych, zawierających substanacje czynne o innych mechanizmach działania,

dążenie do uprawy odmian wykazujących wysoki stopień odporności na choroby
powszechnie występujące na danym obszarze,

unikanie uprawy jednej odmiany (zwłaszcza podatnych odmian) na dużych
powierzchniach, szczególnie na obszarach wysokiego ryzyka występowania choroby,

dobieranie przedplonów dla chronionej uprawy tak, by nie były nimi gatunki, które są
gospodarzami tych samych patogenów dla upraw następczych,

stosowanie zróżnicowanego zmianowania, aby ograniczyć ilość resztek pożniwnych -
podstawowego źródła infekcji kolejnych upraw oraz zwalczanie samosiewów, na których
patogeny mogą przetrwać,

niestosowanie środka na rośliny słabe znajdujące się w złej kondycji fizjologicznej.
Informuj posiadacza zezwolenia o niesatysfakcjonującym działaniu środka.
W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z doradcą lub z posiadaczem
zezwolenia na wprowadzanie do obrotu środka ochrony roślin.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem). Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej
ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza
niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową. W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym
przystąpieniem do pracy należy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku
opryskiwacza.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:
– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub
– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te
same środki ochrony osobistej.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Etykieta środka ochrony roślin Megysto– załącznik do zezwolenia MRiRW
3

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne zabezpieczające przed oddziaływaniem środków ochrony
roślin oraz odzież roboczą w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie
wykonywania zabiegu.
Dokładnie umyć ręce po użyciu.
Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.
Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy
ochronnej o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.


Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Nie dotyczy


WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
− w temperaturze 0 oC - 30oC.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.
W przypadku dostania się na skórę: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść
poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji
umożliwiającej swobodne oddychanie.
W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Etykieta środka ochrony roślin Megysto– załącznik do zezwolenia MRiRW
4

W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod
opiekę lekarza.
Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - .........
Zawartość netto - .........
Nr partii - .........Etykieta środka ochrony roślin Megysto– załącznik do zezwolenia MRiRW
5

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody