🔔 Pierwszy miesiąc prenumeraty za jedyne 9 zł
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Mertop 80 WGZałącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 141/2016 z dnia 03.06.2016 r.

Posiadacz zezwolenia:
ADAMA Polska Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, tel.: +48 22 395 66 60, infolinia:
+48 22 395 66 66, fax: +48 22 395 66 67, e-mail: biuro@adama.com, www.adama.com

Podmiot odpowiedzialny za pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin:
Pakon Sp. z o. o., ul. Zakładowa 7, 62-510 Konin, tel.: +48 63 240 01 18, fax:
+48 63 240 01 18 wew. 136, e- mail: biuro@pakon-konin.pl
"SUMIN" D. Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy Sp. J., 62-002 Suchy Las,
ul. Jagodowa 4, tel.: +48 61 297 26 00, +48 61 812 51 13, fax: +48 61 297 26 02,
e-mail: sumin@sumin.com.pl, www.sumin.com.pl
Wilshire Holding Sp. z o. o., Pass 20 N, 05-870 Błonie, tel.: +48 22 731 50 86/85/84, fax:
+48 22 725 54 02, www.whlogistics.pl

M ERTOP 80 WG


Środek przeznaczony jest do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:
kaptan (związek z grupy ftalimidów) - 800 g/kg (80%)


Zezwolenie MRiRW nr R – 141/2016 z dnia 03.06.2016 r.


Uwaga

H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H319 – Działa drażniąco na oczy.
H351 – Podejrzewa się, że powoduje raka.
H400 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H412 – Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.

P202 – Używać tylko po przeczytaniu i zrozumieniu wszystkich środków bezpieczeństwa.
P280 – Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy.
P302 + P352 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody
z mydłem.
P305 + P351 + P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal
płukać.

Zebrać rozsypany produkt.
1
Etykieta środka ochrony roślin Mertop 80 WG, załącznik do zezwolenia MRiRW


OPIS DZIAŁANIA
Mertop 80 WG jest fungicydem w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej
o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego w uprawie jabłoni przed parchem
jabłoni, w ochronie w gruszy przed parchem gruszy, w ochronie wiśni przed gorzką zgnilizną
wiśni i drobną plamistością liści drzew pestkowych oraz w ochronie truskawki przed szarą
pleśnią.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych
opryskiwaczy polowych oraz opryskiwaczy sadowniczych.

STOSOWANIE ŚRODKA
Jabłoń
parch jabłoni
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,9 kg/ha.
Termin stosowania: Środek stosować od momentu nabrzmiewania pąków kwiatowych
w całym okresie zagrożenia chorobą.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 7
Odstęp między zabiegami: 10 dni
Zalecana ilość wody: 750 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Grusza
parch gruszy
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,9 kg/ha.
Termin stosowania: Środek stosować od momentu nabrzmiewania pąków kwiatowych
w całym okresie zagrożenia chorobą.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 7
Odstęp między zabiegami: 10 dni
Zalecana ilość wody: 750 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Wiśnia
gorzka zgnilizna wiśni, drobna plamistość liści drzew pestkowych
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,9 kg/ha.
Termin stosowania: Środek stosować od końca fazy kwitnienia.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
Odstęp między zabiegami: 10 dni
Zalecana ilość wody: 1000 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

UWAGI:
W okresie kwitnienia drzew środek stosować tylko wieczorem, po zakończeniu dziennego
oblotu pszczół.
STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH
I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin
stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik

2
Etykieta środka ochrony roślin Mertop 80 WG, załącznik do zezwolenia MRiRW


Truskawka
szara pleśń
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,9 kg/ha.
Termin stosowania: Środek stosować od fazy gdy kwiatostany pogrubiają się, a kwiaty są
mocno ściśnięte ze sobą aż do pełni fazy kwitnienia.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: minimum 10 dni
Zalecana ilość wody: 1000-1200 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste lub drobnokropliste

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odważoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą,
a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik
opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po
wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Środek łatwo tworzy zawiesinę i nie wymaga
dodatkowego mieszania w osobnym naczyniu.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te
same środki ochrony osobistej.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek i pracowników:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne, ochronę dróg oddechowych (półmaska klasy FFP3), odzież
ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin oraz odpowiednie
obuwie w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.


3
Etykieta środka ochrony roślin Mertop 80 WG, załącznik do zezwolenia MRiRW


W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy
ochronnej o szerokości:

30 m (w tym zadarnionej na odcinku co najmniej 10 m) od zbiorników i cieków wodnych
lub

20 m od zbiorników i cieków wodnych w przypadku zastosowania technik redukujących
znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50 %
lub

10 m od zbiorników i cieków wodnych w przypadku zastosowania technik redukujących
znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 90 %.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.


Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
jabłoń, grusza – 28 dni
wiśnia – 21 dni
truskawka – 14 dni

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
− w temperaturze 0ºC - 30ºC.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć
soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Zasięgnąć porady
lekarza.Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ..........
Zawartość netto - ........
Nr partii - …….
4
Etykieta środka ochrony roślin Mertop 80 WG, załącznik do zezwolenia MRiRW

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody