Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Mezon 040 SC
Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 273/2017d z dnia 21.06.2017 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 178/2016 z dnia 23.08.2016 r.

Posiadacz zezwolenia:
Pestila II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, Studzianki 24a,
97-320 Wolbórz, tel./fax: +48 (44) 616 43 75, e-mail: info@pestila.pl


MEZON 040 SC


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych


Zawartość substancji czynnej:
nikosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 40 g/l (4,11%)


Zezwolenie MRiRW nr R – 178/2016 z dnia 23.08.2016 r.
ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R - 273/2017d z dnia 21.06.2017 r.


Uwaga

H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH 401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.

P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną.
P391 - Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA
Mezon 040 SC jest koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą
o działaniu chwastobójczym, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego
zwalczania chwastnicy jednostronnej oraz niektórych chwastów dwuliściennych w uprawie
kukurydzy.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych
opryskiwaczy polowych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Mezon 040 SC jest herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest głównie poprzez
liście i szybko przemieszczany w roślinie, hamując jej wzrost i rozwój. Wzrost chwastów
zostaje zahamowany wkrótce po zastosowaniu środka, po czym następuje stopniowe
przebarwianie się roślin. Chwasty zamierają całkowicie po 20-25 dniach od zabiegu. Środek
działa najskuteczniej na młode, intensywnie rosnące chwasty znajdujące się w fazie 2-4 liści.
Ciepła i wilgotna pogoda przyspiesza działanie środka.

Chwasty wrażliwe
: chwastnica jednostronna, fiołek polny, przytulia czepna, rdest powojowy.

Chwasty średniowrażliwe:
komosa biała.
Etykieta środka ochrony roślin Mezon 040 SC – załącznik do zezwolenia MRiRW
1


STOSOWANIE ŚRODKA
Kukurydza
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Termin stosowania: Zabieg wykonać w fazie 2-7 liści kukurydzy (BBCH 12-17), gdy chwasty
znajdują się we wczesnej fazie rozwojowej od 2 do 4 liści.
Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
NASTĘPSTWO ROŚLIN
W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji potraktowanej środkiem
(w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) po wykonaniu uprawy
przedsiewnej można uprawiać kukurydzę lub:

zboża - po 3 miesiącach - na glebach kwaśnych; po 9 miesiącach - na glebach
obojętnych i zasadowych,

rośliny strączkowe - po 9 miesiącach,

lucernę - po 12 miesiącach.
Wiosną następnego roku można uprawiać wszystkie rośliny.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Strategia zarządzania odpornością

Środek Mezon 040 SC zawiera substancję czynną należącą do herbicydów z grupy
inhibitorów ALS. Stosowanie po sobie herbicydów o tym samym mechanizmie
działania
może
prowadzić
do
wyselekcjonowania
chwastów
odpornych.
Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia i rozwoju odporności chwastów, herbicydy
z grupy inhibitorów ALS powinny być stosowane zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:

postępuj zgodnie z zaleceniami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin – stosuj
środek w zalecanej dawce w terminie zapewniającym najlepsze zwalczania chwastów,

dostosuj zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju
i nasilenia chwastów,

używaj różnych metod kontroli zachwaszczenia w tym rotację upraw, itp.,

stosuj rotacje herbicydów o różnym mechanizmie działania,

stosuj mieszanki herbicydu z grupy ALS z herbicydami o odmiennym mechanizmie
działania,

stosuj w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych
chwastów,

stosuj herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz w ciągu sezonu
wegetacyjnego rośliny uprawnej,

informuj posiadacza zezwolenia o nie satysfakcjonującym zwalczaniu chwastów,

w celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z doradcą lub posiadaczem
zezwolenia.
2. W warunkach niekorzystnych dla wzrostu i rozwoju kukurydzy po zastosowaniu środka
mogą wystąpić przemijające zniekształcenia liści, przebarwienia oraz zahamowania
wzrostu roślin.
3. Ze względu na możliwość wystąpienia objawów fitotoksyczności na niektórych
odmianach kukurydzy (szczególnie na nowych odmianach) przed zastosowaniem
środka Mezon 040 SC w tych odmianach, zaleca się wykonanie na każdej uprawie
próbnego zabiegu w celu sprawdzenia czy nie występują objawy uszkodzenia
roślin lub skontaktować się z doradcą albo przedstawicielem podmiotu
posiadającego zezwolenie.

Etykieta środka ochrony roślin Mezon 040 SC – załącznik do zezwolenia MRiRW
2


4. Środka nie stosować:

bezpośrednio po okresie długotrwałych chłodów; na rośliny, których wzrost został
zahamowany wskutek niskich temperatur zabieg można wykonać po wznowieniu
intensywnego wzrostu kukurydzy,

w temperaturze powietrza poniżej 10°C i powyżej 25°C,

na rośliny osłabione i uszkodzone przez przymrozki, suszę, szkodniki lub choroby,

na rośliny mokre (rosa, deszcze),

w kukurydzy cukrowej, pękającej i w uprawie materiałów hodowlanych,

na kukurydzę znajdującą się w fazie powyżej 7 liści właściwych.
5. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,

nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania po środku przepłukać trzykrotnie wodą,
a popłuczyny wlać do zbiornika z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza
uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza
niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać. Przy dłuższej
aplikacji lub po przerwie, ponownie wymieszać ciecz użytkową, którą należy zużyć w dniu
przygotowania.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości
środka, bardzo ważne jest, aby po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury należy postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej,
stosując te same środki ochrony osobistej.

W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu,
z powstałymi popłuczynami należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka
myjącego.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek i pracowników:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem
środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie
wykonywania zabiegu a także przy wkraczaniu na obszar poddany zabiegowi.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
Etykieta środka ochrony roślin Mezon 040 SC – załącznik do zezwolenia MRiRW
3

Zanieczyszczone oczy i skórę przemyć natychmiast dużą ilością wody.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy
ochronnej o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie
strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
− w temperaturze 0 oC - 30oC.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub
etykietę.

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji
- .........
Zawartość netto - .........
Nr partii
- .........
Etykieta środka ochrony roślin Mezon 040 SC – załącznik do zezwolenia MRiRW
4

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody