Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Mezotrion 100 SC


Załącznik do decyzji MRiRW nr R-1008/2015d z dnia 21.12.2015 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-10/2012 z dnia 13.01.2012 r.
Podmiot, który uzyskał zezwolenie:
Syngenta Polska Sp. z o.o., ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa.
Tel. 22 326-06-01. Fax. 22 326-06-99.
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
DuPont Poland Sp. z o.o., ul. Postępu 17b, 02-676 Warszawa.
Tel.: (22) 320 09 00. Fax.: (22) 320 09 50.
M E Z O T R I O N 100 SC
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.
Zawartość substancji czynnej:
mezotrion (związek z grupy trójketonów) - 100 g/l (9,09%).
Substancje niebędące substancją czynną:
oktan-1-ol, etoksylowany eter izodecylowy, kwas ortofosforowy.
Zezwolenie MRiRW nr R – 10/2012 z dnia 13.01.2012 r.,
zmienione decyzją MRiRW nr R- 1008/2015d z dnia 21.12.2015 r.
Uwaga
H319 - Działa drażniąco na oczy.
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe zmiany.
EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z
instrukcją użycia.
P280 - Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną / ochronę oczu/ ochronę twarzy.
P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez kilka
minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P337+P313 - W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć
porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P391 - Zebrać wyciek.
1
OPIS DZIAŁANIA
MEZOTRION 100 SC jest środkiem chwastobójczym, w postaci koncentratu w formie stężonej
zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania chwastów
dwuliściennych i niektórych jednoliściennych w kukurydzy.
Środek jest selektywnym herbicydem o działaniu układowym. Pobierany jest głównie poprzez liście
oraz dodatkowo poprzez korzenie chwastów i szybko przemieszczany w roślinie, hamując ich wzrost
i rozwój. Powoduje zahamowanie biosyntezy karotenoidów w roślinach chwastów, w następstwie
czego następuje zniszczenie chlorofilu, objawiające się bieleniem liści. Pierwsze objawy działania
środka widoczne są po 5-7 dniach od wykonania zabiegu. Zamieranie chwastów następuje po około
14 dniach.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Chwasty wrażliwe:
chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa,
komosa biała, przytulia czepna, rdest powojowy, rumian polny, szarłat szorstki, tasznik pospolity,
tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa.
Chwasty średniowrażliwe: dymnica pospolita.
STOSOWANIE ŚRODKA
KUKURYDZA
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,0-1,5 l/ha.

Termin stosowania: środek najlepiej stosować w fazie 4-5 liści kukurydzy. Zabieg wykonać po
wschodach chwastów w okresie, gdy mają one rozwinięte 2-6 liści, najlepiej, gdy większość z nich
znajduje się w fazie 4 liści.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie:
średniokropliste.
Uwaga:
W celu osiągnięcia wysokiej skuteczności zwalczania chwastnicy jednostronnej i dymnicy pospolitej
zaleca się stosować maksymalną dawkę środka Mezotrion 100 SC, tj. 1,5 l/ha oraz wykonanie
zabiegu w fazie 2-4 liści chwastu.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania plantacji potraktowanej środkiem Mezotrion 100
SC (w wyniku uszkodzenia kukurydzy przez grad, choroby, szkodniki lub przymrozki) na polu można
uprawiać kukurydzę lub życicę trwałą. Po wykonaniu głębokiej orki oprócz w/w roślin można także
uprawiać sorgo.
Po zbiorze kukurydzy uprawianej w normalnych warunkach wegetacji, odchwaszczonej środkiem
Mezotrion 100 SC do 1 lipca oraz po wykonaniu głębokiej orki można wysiewać wszystkie rośliny
uprawne. W przypadku uprawy roślin wrażliwych tj. buraka, strączkowych, rzepaku ozimego,
słonecznika i warzyw oraz wcześnie sianych zbóż ozimych możliwe jest wystąpienie uszkodzeń.
W skrajnie niekorzystnych warunkach (gleby piaszczyste, gleby łatwo przesychające, gleby o niskim
pH [< 6.0], gleby o wysokiej zawartości substancji organicznej [>4.0%], niskiej aktywności
biologicznej, wyjątkowo niskich temperaturach w okresie zimowym, wyjątkowo niska wilgotność
gleby latem i/lub jesienią i/lub zimą, nakładanie się powierzchni opryskanej preparatem, gleba
nadmiernie ugnieciona) mogą wystąpić tymczasowe wybielenia, zahamowanie wzrostu,
2
zmniejszenie obsady w roślinach wrażliwych (buraki, strączkowe, słonecznik i warzywa). Dlatego też
uprawa w/w roślin jako roślin następczych nie jest zalecana gdy pH gleby jest znacznie poniżej 6.0,
lub jeśli po zastosowaniu środka w poprzednim sezonie, wystąpił długotrwały okres posuchy.
Głęboka orka po uprawie kukurydzy i pH gleby ponad 6.0 znacząco zmniejszają ryzyko uszkodzeń
tych roślin.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ
ROLNICZĄ
1. Środka nie stosować:
- na rośliny osłabione lub uszkodzone przez szkodniki, przymrozki, zalanie lub suszę,
- podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny
uprawne.
2. Nie zaleca się stosowania środka Mezotrion 100 SC w liniach wsobnych kukurydzy oraz na
plantacjach nasiennych, bez uprzedniego sprawdzenia wrażliwości na środek, a także w
kukurydzy cukrowej.
3. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika
opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania
przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
Uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do
zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz w zbiorniku
mechanicznie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do
pracy należy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz
skażenia gruntu, tj.:
− po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest
to możliwe lub
− unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin,
− lub unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony,
które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem
środków ochrony roślin, w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania
zabiegu.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
3
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 10
m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy
ochronnej od terenów nieużytkowanych rolniczo o szerokości:
-
15 m lub
-
5 m z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej o
75%,
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek
mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w
którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
nie dotyczy.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić
rośliny uprawiane następczo:
Należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN.
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I
OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające
przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
- w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub
paszą,
- w temperaturze 0°C - 30°C.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z lekarzem lub/i Ośrodkiem Zatruć.
Okres ważności – 2 lata.
Data produkcji - .................................................................................................................................
Zawartość netto - ...............................................................................................................................
Nr parti - ...........................................................................................................................................
4
5

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody