Weź udział w konkursie
i wygraj ursusa

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Mezzo 500 SC


Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 217/2016d z dnia 19.04.2016 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R – 104/2015 z dnia 23.07.2015 r.


Posiadacz zezwolenia:
INNVIGO Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, 02 - 486 Warszawa, tel. +48 22 468 26 70,
e - mail: biuro@innvigo.com


MEZZO 500 SC


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych


Zawartość substancji czynnej:
metazachlor (substancja z grupy chloroacetoanilidów) - 500 g/l (43,98 %)

Zezwolenie MRiRW nr R - 104/2015 z dnia 23.07.2015 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R -217/2016d z dnia 19.04.2016 r.
Uwaga

H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H351 – Podejrzewa się, że powoduje raka.
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.

P201 – Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę twarzy.
P302 + P352 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: umyć dużą ilością wody
z mydłem.
P308 + P313 – W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod
opiekę lekarza.

P391 - Zebrać wyciek.


OPIS DZIAŁANIA
Mezzo 500 SC jest środkiem chwastobójczym, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny
do rozcieńczania z wodą, stosowany nalistnie, przeznaczonym do zwalczania jednorocznych
chwastów dwuliściennych i jednoliściennych w rzepaku ozimym.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.
Etykieta Mezzo 500 SC
1

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest poprzez korzenie kiełkujących chwastów i niszczy je przed
wschodami. Działa również na chwasty po wschodach głównie do fazy drugiej pary liści lub
do fazy czwartej pary liści.

Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, miotła zbożowa,
przetacznik perski, rumianek pospolity, szarłat szorstki.
Chwasty średnio wrażliwe: przytulia czepna, tasznik pospolity.
Chwasty średnio odporne: tobołki polne.
Chwasty odporne: fiołek polny.

STOSOWANIE ŚRODKA
Rzepak ozimy
Maksymalna/Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania
: 2,0 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować powschodowo (jesienią), od fazy całkowitego
rozwinięcia liścieni do końca fazy 4. liścia rzepaku (BBCH 10-14), gdy chwasty znajdują się
w fazie liścieni do fazy 4 liści (przytulia czepna od początku wzrostu liścieni do fazy 2 liści).

Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
Środek ochrony roślin MEZZO 500 SC jak również inne środki ochrony roślin
zawierające substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej
powierzchni uprawnej nie częściej niż raz na trzy lata, w dawkach nie
przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.

Silne opady deszczu po zabiegu mogą spowodować zahamowanie wzrostu roślin lub
deformację liści rzepaku, zwłaszcza w niskich temperaturach. Objawy te są szczególnie
widoczne wówczas, gdy rzepak uprawiany jest na glebach lekkich i piaszczystych, mają one
jednak charakter przejściowy i nie wpływają na przezimowanie oraz plonowanie rzepaku.

Po opryskiwaniu nie wykonywać żadnych zabiegów pielęgnacyjnych.

Nie stosować środka:
- w okresie wschodów rzepaku,
- podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące
rośliny uprawne.

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawne,
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.


NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji, nie stwarzając zagrożenia dla roślin
uprawianych następczo. W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania plantacji
traktowanej środkiem Mezzo 500 SC (w wyniku uszkodzenia roślin przez mrozy, choroby lub
szkodniki), po wykonaniu orki wiosennej (na głębokość co najmniej 15 cm) można uprawiać
rzepak jary, ziemniak, kukurydzę, zboża jare lub rośliny kapustne.
W przypadku konieczności zlikwidowania plantacji jesienią można (po wykonaniu płytkiej
orki) wysiać ponownie rzepak, albo po wcześniejszym przeoraniu na głębokość 20 cm
i wykonaniu uprawy – począwszy od końca września można wysiewać zboża ozime.

Etykieta Mezzo 500 SC
2


SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartość opakowania przez użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do
zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem).
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do
potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego
w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury należy postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek oraz pracowników polowych:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne, ochronę twarzy oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed
oddziaływaniem
środków
ochrony
roślin,
oraz
odpowiednie
obuwie
w
trakcie
przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu a także podczas
wkraczania na teren poddany zabiegowi.
Unikać wdychania rozpylonej cieczy.
Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.
Dokładnie umyć ręce po użyciu.
Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy
ochronnej o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie
strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Etykieta Mezzo 500 SC
3

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin


Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
− w temperaturze 0 oC - 30oC.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku dostania się na skórę: umyć dużą ilością wody z mydłem.
W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać opakowanie lub etykietę.


Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - .........
Zawartość netto - .........
Nr partii - .........Etykieta Mezzo 500 SC
4

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody