🔔 Pierwszy miesiąc prenumeraty za jedyne 9 zł
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Micexanil 76 WPZałącznik do zezwolenia MRiRW nr R-229/2016 z dnia 08.12.2016 r.


Posiadacz zezwolenia:
OXON ITALIA SpA, Via Sempione 195, 20016 Pero (Mi), Włochy, tel.: ++39 (0) 235 378 1,
fax: ++39 (0) 233 90 275, e- mail: oxon@oxon.it


MICEXANIL 76 WP


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych


Zawartość substancji czynnych:
cymoksanil (związek z grupy iminoacetylomoczników) - 60 g/kg (6%)
mankozeb (związek z grupy ditiokarbaminianów) - 700 g/kg (70%)


Zezwolenie MRiRW Nr R- 229 /2016 z dnia 08.12.2016 r.


Uwaga

H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H361fd – Podejrzewa się że działa szkodliwie na płodność. Podejrzewa się że działa
szkodliwie na dziecko w łonie matki.
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.

P264 - Dokładnie umyć dłonie po użyciu.
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P308 + P313 – W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod
opiekę lekarza.
Zebrać rozsypany produkt.OPIS DZIAŁANIA

Fungicyd w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu wgłębnym i
powierzchniowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie ziemniaka
przed zarazą ziemniaka.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych
opryskiwaczy polowych.


Etykieta środka ochrony roślin Micexanil 76 WP, załącznik do zezwolenia MRiRW


2
STOSOWANIE ŚRODKA

Ziemniak
zaraza ziemniaka.
Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 kg/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 – 2,0 kg/ha
Termin stosowania: Pierwszy zabieg wykonywać zgodnie z sygnalizacją lub:
- na odmianach wczesnych - w okresie zwierania się roślin w międzyrzędziach,
- na odmianach późnych - z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby w danym
rejonie na odmianach wczesnych.
Po wykonaniu pierwszego zabiegu środkiem o działaniu układowym lub środkiem Micexanil 76
WP następne zabiegi wykonywać w miarę potrzeby co 7-14 dni. Wyższą dawkę oraz krótszy
odstęp między zabiegami (7-10 dni) zachować w warunkach większego zagrożenia
patogenem oraz na odmianach podatnych na zarazę ziemniaka. Środek stosować od fazy
całkowitego zakrycia międzyrzędzi do fazy poprzedzającej początek żółknięcia liści ziemniaka
(BBCH 39-91).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Większą ilość wody stosować w uprawach zagęszczonych lub o silnie rozwiniętej naci
ziemniaczanej.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ
ROLNICZĄ

Środek zawiera substancje czynne: mankozeb (grupa FRAC M3) i cymoksanil (grupa FRAC
27). W ramach strategii antyodpornościowej zaleca się stosowanie środka Micexanil 76 WP
tylko jako część przyjętego programu ochrony, do którego włączone są środki grzybobójcze,
zawierających substancje czynne o innych mechanizmach działania (stosowanie środków
sekwencyjnie lub przemiennie).

Przed zastosowaniem środka na plantacjach uprawianych w celach przetwórczych wskazana
jest konsultacja z odbiorcą bulw lub przedstawicielem posiadacza zezwolenia.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odważoną ilość środka wymieszać w osobnym naczyniu z małą ilością wody, następnie wlać
przez sito do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym
mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania po środku przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do
zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz
skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub
Etykieta środka ochrony roślin Micexanil 76 WP, załącznik do zezwolenia MRiRW


3

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te
same środki ochrony osobistej.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem
środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania
cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
Unikać zanieczyszczenia skóry.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w
pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z
gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o
szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Ziemniak – 7 dni

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
− w temperaturze 0oC - 30oC.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
Etykieta środka ochrony roślin Micexanil 76 WP, załącznik do zezwolenia MRiRW


4

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Okres ważności – 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........
Etykieta środka ochrony roślin Micexanil 76 WP, załącznik do zezwolenia MRiRW

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody