🔔 Letnia promocja - prenumerata za 1 zł
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Minori 050 EC1
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 126/2014 z dnia 01.08.2014 r.
Posiadacz zezwolenia:
Sumi Agro Europe Ltd, Vintners’ Place, 68 Upper Thames Street; London; EC4V 3 BJ;
Wielka Brytania; tel.: + 44 79 7164 0426; fax: + 44 20 7246 3799.
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:
Sumi Agro Poland Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, tel.: +48 22 637 32 37,
fax: +48 22 637 32 38; www.sumiagro.pl; e-mail: biuro@sumiagro.pl
Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie:
Fregata S.A., ul. Grunwaldzka 497, 80-309 Gdańsk - Oliwa, tel.: + 48 58 552 00 27 do 29,
fax: + 48 58 552 48 31, e-mail: fregata@fregata.gda.pl., www.fregata.gda.pl
MINORI 050 EC
Środek do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
lambda-cyhalotryna (związek z grupy pyretroidów) – 50 g/l (5,5%)
Zezwolenie MRiRW nr R- 126/2014 z dnia 01.08.2014 r.UWAGA
H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.
H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu.
H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
P301+P330+P331 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
P303+P361+P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub włosami). Natychmiast
usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
Etykieta środka ochrony roślin MINORI 050 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW
2
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 126/2014 z dnia 01.08.2014 r.
P304+P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH; wyprowadzić lub
wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji
umożliwiającej swobodne oddychanie.
P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez
kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P391 – Zebrać wyciek.
OPIS DZIAŁANIA
MINORI 050 EC jest środkiem owadobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji
wodnej o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonej do zwalczania szkodników
gryzących i ssących w uprawie rzepaku ozimego. Na roślinie działa powierzchniowo.
Środek do stosowania przy użyciu opryskiwacza polowego.
STOSOWANIE ŚRODKA
RZEPAK OZIMY
chowacz brukwiaczek, chowacz czterozębny.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha
Liczba zabiegów: 1
Termin stosowania: Opryskiwać przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją.
słodyszek rzepakowy
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 - 0,15 l/ha
Liczba zabiegów: 1
Termin stosowania: Opryskiwać zgodnie z sygnalizacją lub po wystąpieniu szkodnika na
pączkujących roślinach, w fazie zwartego kwiatostanu, najpóźniej w fazie luźnego kwiatostanu
(BBCH 50-57).
Zabieg ogranicza również występowanie chowacza czterozębnego.
szkodniki łuszczynowe (pryszczarek kapustnik, chowacz podobnik).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha
Liczba zabiegów: 1
Termin stosowania: Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych
(BBCH 65-67).
Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ
ROLNICZĄ

1. Środek działa skuteczniej w temperaturze poniżej 20ºC. W temperaturze wyższej zabieg
wykonać pod koniec dnia.
Etykieta środka ochrony roślin MINORI 050 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW
3
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 126/2014 z dnia 01.08.2014 r.
2. Zabieg przeciwko szkodnikom (zwłaszcza ssącym) wykonać dokładnie, aby wszystkie
części roślin były pokryte cieczą użytkową.
3. Środek stosowany w zalecanych dawkach nie stanowi zagrożenia dla pszczół również na
roślinach pokrytych spadzią.
4. Środek stosować po wieczornym oblocie pszczół.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika
opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz
skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli
jest to możliwe, lub,

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub,

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Stosować odzież ochronną/rękawice ochronne /ochronę oczu/ochronę twarzy.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
Niebezpieczne dla pszczół.
Środek stosować po wieczornym oblocie pszczół.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości
1 m od zbiorników i cieków wodnych.
Etykieta środka ochrony roślin MINORI 050 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW
4
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 126/2014 z dnia 01.08.2014 r.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
rzepak – 28 dni

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w
którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
nie dotyczy.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
nie dotyczy.
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające
przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
- w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub
paszą.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w suchym, w chłodnym, dobrze
wentylowanym pomieszczeniu, w temperaturze 0ºC - 30ºC.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
Etykieta środka ochrony roślin MINORI 050 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW
5
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 126/2014 z dnia 01.08.2014 r.
Okres ważności - 2 lata
Data produkcji -........
Zawartość netto -.......
Nr parti - ........
Etykieta środka ochrony roślin MINORI 050 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody