Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Mirador Forte 160 EC

Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 568/2016d z dnia 8.12.2016 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-213/2014 z dnia 20.10.2014 r.


Posiadacz zezwolenia:
ADAMA Polska Sp. z o.o. ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, tel. +48 22 395 66 60, infolinia:
+48 22 395 66 66, fax: +48 22 395 66 67, e-mail: biuro@adama.com, www.adama.com


Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie:
1. Pakon Sp. z o. o., ul. Zakładowa 7, 62 - 510 Konin, tel.: +48 63 240 01 18, fax: +48
63 240 01 18 wew. 136, e-mail: biuro@pakon-konin.pl
2. "SUMIN" D. Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy Sp. J., ul. Jagodowa 4, 62-002
Suchy Las, tel.: +48 61 297 26 00, +48 61 812 51 13, fax: +48 61 297 26 02, e-mail:
sumin@sumin.com.pl, www.sumin.com.pl
3. Wilshire Holding Sp. z o.o., Pass 20N, 05-870 Błonie, tel.: +48 22 731 50 82, fax: +48
22 725 54 01, www.whlogistics.pl


Mirador Forte 160 EC


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych


Zawartość substancji czynnych:
azoksystrobina (substancja z grupy strobiluryn) – 60 g/l (5,68%)
tebukonazol
(substancja z grupy konazoli-triazoli) – 100 g/l (9,47%)Zezwolenie MRiRW nr R - 213/2014 z dnia 20.10.2014 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R – 568/2016d z dnia 8.12.2016 r.
Uwaga

H319 – Działa drażniąco na oczy.
H361d – Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH208 - Zawiera fosforan triizobutylowy. Może powodować wystąpienie reakcji
alergicznej.
EUH 401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.


P201 – Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
P281 – Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej.
1/4 Etykieta środka ochrony roślin Mirador Forte 160 EC


P305 + P351 + P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal
płukać.
P391 – Zebrać wyciek.


OPIS DZIAŁANIA
Mirador Forte 160 EC to środek grzybobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji
wodnej,
o działaniu
wgłębnym
i
układowym,
do
stosowania
zapobiegawczego
i interwencyjnego w ochronie pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego i jęczmienia jarego przed
chorobami grzybowymi.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

STOSOWANIE ŚRODKA

ROŚLINY ROLNICZE
Pszenica ozima
mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna, septorioza liści,
septorioza plew

Pszenżyto ozime
mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna, septorioza liści

Jęczmień jary
mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:
1,75 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,75 l/ha

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po pojawieniu się
pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia
(BBCH 30-59).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:
1

Zalecana ilość wody: 250 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny
uprawne.
Ze względu na wrażliwość niektórych odmian jabłoni na substancję czynną azoksystrobina,
środka nie należy stosować w sąsiedztwie sadów jabłoniowych.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do nakładania się cieczy użytkowej na stykach
pasów zabiegowych i uwrociach.
W celu uniknięcia powstania odporności grzybów chorobotwórczych środek Mirador Forte
160 EC stosować przemiennie ze środkami grzybobójczymi, zawierającymi substancje
czynne należące do innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do
zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem).
2/4 Etykieta środka ochrony roślin Mirador Forte 160 EC


Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne,
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy należy
dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.


WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek i pracowników:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne i odzież ochronną podczas przygotowywania cieczy użytkowej
i wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 5 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień jary - 35 dni

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia,
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Nie dotyczy

3/4 Etykieta środka ochrony roślin Mirador Forte 160 EC


WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
− z dala od źródeł ciepła,
− w chłodnym dobrze wentylowanym miejscu,
− w temperaturze w zakresie 0 - 30°C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.


PIERWSZA POMOC
ANTIDOTUM BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.


Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........
4/4 Etykieta środka ochrony roślin Mirador Forte 160 EC

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody