Dzwonek  Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Mofat 500 WG


Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R - 97/2016 z dnia 07.04.2016 r.

Posiadacz zezwolenia:
Rotam Agrochemical Europe Ltd., Hamilton House, Mabledon Place, Londyn,
WC1H9BB, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,
tel.: +44 2079 53 04 47, e-mail: contacteu@rotam.com.MOFAT 500 WG


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych


Zawartość substancji czynnych:
metsulfuron metylu (substancja z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 250 g/kg (25%)
tribenuron metylu (substancja z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 250 g/kg (25%)

Zezwolenie MRiRW nr R- 97/2016 z dnia 07.04.2016 r.
Uwaga

H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

EUH208 - Zawiera tribenuron metylu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
EUH 401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia

Zebrać rozsypany produkt.

OPIS DZIAŁANIA
Herbicyd w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowany nalistnie,
przeznaczony do powschodowego zwalczania uciążliwych chwastów dwuliściennych
w pszenicy ozimej, jęczmieniu ozimym, pszenżycie ozimym, życie ozimym, pszenicy jarej,
jęczmieniu jarym.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego
opryskiwacza polowego.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Mofat 500 WG jest herbicydem zawierającym substancje czynne o działaniu systemicznym.
Pobierane są one zarówno przez liście, jak i przez korzenie. W roślinie szybko się
przemieszczają wstrzymując wzrost i rozwój chwastów. Efekt chwastobójczy uzyskuje się
w przeciągu 4 tygodni po aplikacji, ale środek powoduje zahamowanie wzrostu już kilka
godzin po zastosowaniu. Wiele gatunków chwastów może także zareagować zmianą
zabarwienia.
Etykieta środka ochrony roślin Mofat 500 WG – załącznik do zezwolenia MRiRW
1

Środek najskuteczniej działa na młode, intensywnie rosnące chwasty. Susza lub ulewny
deszcz zmniejszają pobieranie środka i obniżają skuteczność jego działania.
Wykazuje selektywność czynną - rośliny chronione mają zdolność rozkładania substancji
czynnych środka do związków nieaktywnych.

Wrażliwość chwastów w zbożach ozimych:
Chwasty wrażliwe:
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, samosiewy rzepaku, tasznik
pospolity, jasnota różowa, maruna bezwonna, niezapominajka polna, rumianek pospolity,
ostróżeczka polna, tobołki polne.
Chwasty średnio wrażliwe: bodziszek drobny, chaber bławatek, przetacznik bluszczykowy,
mak polny, komosa biała, rdest powojowaty (rdestówka powojowata).
Chwasty średnio odporne: przytulia czepna, przetacznik perski, jasnota purpurowa.

Wrażliwość chwastów w zbożach jarych:
Chwasty wrażliwe:
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, niezapominajka polna,
samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne.
Chwasty średnio wrażliwe: rdest powojowaty (rdestówka powojowata).
Chwasty odporne: przytulia czepna.

STOSOWANIE ŚRODKA
Pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime.
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 20 g/ha
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 16 - 20 g/ha
Termin stosowania: Środek stosować wiosną od fazy rozwoju 3. liścia do fazy całkowicie
rozwiniętego liścia flagowego, gdy widoczny jest języczek liściowy ostatniego liścia zboża
(BBCH 13-39).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Pszenica jara, jęczmień jary
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 20 g/ha
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 16 - 20 g/ha
Termin stosowania: Środek stosować wiosną od fazy rozwoju 3. liścia do fazy całkowicie
rozwiniętego liścia flagowego, gdy widoczny jest języczek liściowy ostatniego liścia zboża
(BBCH 13-39).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

UWAGI:

1. Silne opady występujące wcześniej niż 4 godziny po zabiegu mogą obniżyć skuteczność
działania środka.
2. W zależności od przebiegu pogody po zabiegu może wystąpić nieznaczne żółknięcie liści
oraz krótkotrwałe zahamowanie wzrostu zbóż. Objawy te ustępują bez ujemnego wpływu
na plon.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Po zbiorze rośliny uprawnej w normalnym cyklu zmianowania, w tym samym roku można
uprawiać zboża ozime, rzepak ozimy, trawy. W kolejnym sezonie wegetacyjnym można
wysiewać wszystkie rośliny uprawne.
Jeżeli zachodzi konieczność wcześniejszej likwidacji plantacji (niezależnie od przyczyny)
opryskiwanej środkiem Mofat 500 WG po upływie 3 miesięcy na polu po zlikwidowanej
uprawie można, po wcześniejszym wykonaniu uprawek przedsiewnych; uprawiać pszenicę
ozimą.
Etykieta środka ochrony roślin Mofat 500 WG – załącznik do zezwolenia MRiRW
2


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Środka nie stosować:
− w zbożach z wsiewką roślin motylkowych lub innych dwuliściennych,
− na rośliny uszkodzone przez mróz, suszę, szkodniki lub choroby,
− na tym samym polu częściej niż raz w sezonie.

2. Podczas stosowania nie dopuścić do:
− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące rośliny uprawne, szczególnie dwuliścienne,
− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

3. Środek zawiera substancje czynne z grupy pochodnych sulfonylomocznika (inhibitory ALS
- Grupa HRAC B). W celu uniknięcia powstawania form odpornych chwastów na
substancje
z tych grup należy unikać corocznego stosowania na tym samym stanowisku środków
chwastobójczych
zawierających
substancje
czynne
z
grupy
pochodnych
sulfonylomocznika lub innych, wykazujących ten sam mechanizm działania. Nie należy
także stosować środka na stanowiskach, gdzie występują biotypy chwastów o
potwierdzonej odporności na substancje czynne z wyżej wymienionej grupy.
Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia i rozwoju odporności chwastów na herbicydy
należy również m. in.:
− postępować ściśle zgodnie ze wskazówkami zawartymi w etykiecie środka ochrony
roślin i stosować środek tylko w zalecanej dawce, w zalecanym terminie
zapewniającym optymalne zwalczanie chwastów,
− stosować rotację herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania
lub stosować środki chwastobójcze w mieszaninie pod warunkiem, iż działają one na
kilka procesów życiowych chwastów (o różnym mechanizmie działania),
− używać różnych metod kontroli zachwaszczenia, w tym zabiegi uprawowe,
zmianowanie upraw itp.,
− dokładnie czyścić ziarno zbóż po jego zbiorze aby nie dopuścić do przenoszenia
nasion biotypów odpornych chwastów wraz z materiałem siewnym na nowe pola
uprawne.
W celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z doradcą lub
z posiadaczem zezwolenia lub jego przedstawicielem.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Środek odmierzyć załączoną do opakowania wyskalowaną miarką lub odważyć i wsypać do
zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą (z włączonym mieszadłem).
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne,
ciecz mechanicznie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym
przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub
Etykieta środka ochrony roślin Mofat 500 WG – załącznik do zezwolenia MRiRW
3


unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości
środka bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu (zwłaszcza przed
użyciem w innych roślinach niż zalecane), zgodnie z poniżej podanym sposobem:

opróżnić zbiornik, następnie wypłukać wszystkie części składowe opryskiwacza czystą
wodą i ponownie opróżnić,

napełnić zbiornik opryskiwacza wodą dodając wskazaną ilość jednego z zalecanych
środków do mycia opryskiwaczy (np. zawierającego podchloryn sodowy) i płukać przez
co najmniej 10 minut z włączonym mieszadłem,

części składowe opryskiwacza rozmontować, wymyć i wypłukać osobno w roztworze
środka użytego do mycia opryskiwacza,

ponownie wypłukać zbiornik i wszystkie części składowe opryskiwacza czystą wodą.

Uwaga
Niezneutralizowane odpowiednio resztki środka pozostawione w opryskiwaczu mogą być
powodem silnych uszkodzeń roślin uprawnych wrażliwych na ten środek.
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te
same środki ochrony osobistej.

W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków przeznaczonych do tego celu,
z powstałymi popłuczynami należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka
myjącego.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież roboczą w trakcie przygotowywania cieczy
użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy
ochronnej o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości:

20 m od terenów nieużytkowanych rolniczo lub

10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo z równoczesnym zastosowaniem technik
redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50 % lub

5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo z równoczesnym zastosowaniem technik
redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 75 %.

Etykieta środka ochrony roślin Mofat 500 WG – załącznik do zezwolenia MRiRW
4

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
− w temperaturze 0oC - 30oC.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - .........
Zawartość netto - .........
Nr partii - .........

Etykieta środka ochrony roślin Mofat 500 WG – załącznik do zezwolenia MRiRW
5

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody