Dzwonek  Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Monarchi 110 ECZałącznik do zezwolenia MRiRW nr R - 186/2016 z dnia 19.08.2016 r.

Posiadacz zezwolenia
:
INNVIGO Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa, tel.: +48 22 468 26 70, e-mail:
biuro@innvigo.com

MONARCHI 110 EC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:
fenoksaprop-P-etylu (związek z grupy arylofenoksykwasów) - 110 g/l (10,8%)

Substancje stwarzające zagrożenie, nie będąca substancją czynną: węglowodory ciężkie
aromatyczne, naftalen.


Zezwolenie MRiRW nr R - 186/2016 z dnia 19.08.2016 r.Niebezpieczeństwo

H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H315 - Działa drażniąco na skórę.
H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H319 - Działa drażniąco na oczy.
H373 - Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie
powtarzane.
H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH066 - Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.

P260 - Nie wdychać rozpylonej cieczy.
P280 - Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy.
P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal
płukać.
P302 + P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P370+P378 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM
ZATRUĆ lub z lekarzem.
P391 - Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA
Monarchi 110 EC jest herbicydem w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej,
stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania rocznych chwastów jednoliściennych,
w pszenicy ozimej, pszenicy jarej, jęczmieniu ozimym, jęczmieniu jarym i pszenżycie
ozimym.
Etykieta środka ochrony roślin Monarchi 110 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW
Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna fenoksaprop-P-etylu zaliczana jest do grupy
A.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych
opryskiwaczy polowych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Monarchi 110 EC jest herbicydem selektywnym o działaniu układowym. Pobierany jest przez
zielone części roślin, a następnie przemieszczany do miejsc oddziaływania, to jest do
stożków wzrostu pędów i korzeni. Po upływie 2-3 dni od wykonania zabiegu, wzrost
chwastów ulega zahamowaniu. Działanie środka widoczne jest po upływie 2-4 tygodni od
zastosowania w zależności od warunków atmosferycznych.
Monarchi 110 EC niszczy najskuteczniej chwasty jednoliścienne od fazy dwóch liści do
końca fazy krzewienia. Miotła zbożowa jest najlepiej zwalczana w fazie od 2 do 8 liści.

a) Stosowanie środka pojedynczo
Pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime
Chwasty wrażliwe: wyczyniec polny
Chwasty średniowrażliwe: miotła zbożowa

Pszenica jara, jęczmień jary
Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, owies głuchy

b) Stosowanie w mieszankach zbiornikowych
Pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime
Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, maruna
bezwonna, mak polny, niezapominajka polna, przytulia czepna, tasznik
pospolity, wyczyniec polny
Chwasty średniowrażliwe: chaber bławatek, fiołek polny, jasnota purpurowa, przetacznik
perski
Chwasty średnioodporne: miotła zbożowa, przetacznik polny

Pszenica jara, jęczmień jary
Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita,
jasnota różowa, komosa biała, maruna bezwonna, owies głuchy,
przytulia czepna, rdestówka powojowata (rdest powojowaty), rdest
szczawiolistyny (rdest kolankowy), żółtlica drobnokwiatowa
Chwasty średniowrażliwe: fiołek polny, przetacznik perski

STOSOWANIE ŚRODKA
Pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień ozimy, jęczmień jary, pszenżyto ozime.
Termin stosowania: oprysk wykonać na wiosnę, od początku krzewienia do fazy 1 kolanka
zbóż (BBCH 20-31).

a) Stosowanie pojedynczo
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 l/ha.
Liczba zabiegów: 1.

Lub

b) Stosowanie w mieszankach zbiornikowych

W celu rozszerzenia spectrum zwalczanych chwastów o chwasty dwuliścienne środek
Monarchi 110 EC stosować w mieszaninie ze środkami: Tristar 50 SG/Trimax 50 SG/ Triben
Super 50 SG i Galaper 200 EC/Fluroherb 200 EC/Herbistar 200 EC

Etykieta środka ochrony roślin Monarchi 110 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania:
Monarchi 110 EC - 0,5 l/ha
+ Tristar 50 SG/Trimax 50 SG/Triben Super 50 SG - 25 g/ha
+ Galaper 200 EC/ Fluroherb 200 EC/ Herbistar 200 EC - 0,40 l/ha.
Liczba zabiegów: 1.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji, nie stwarzając zagrożenia dla roślin
uprawianych następczo. W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji, na
której stosowano środek Monarchi 110 EC (np. w wyniku uszkodzenia roślin przez
przymrozki, choroby lub szkodniki) po wykonaniu uprawy przedsiewnej można uprawiać na
tym polu wszystkie rośliny.
W przypadku łącznego zastosowania środka Monarchi 110 EC ze środkami Trimax 50 SG
(Triben Super 50 SG, Tristar 50 SG) i Galaper 200 EC (Fluroherb 200 EC, Herbistar 200 EC)
koniecznym jest przestrzeganie zaleceń dotyczących następstwa roślin zawartych
w etykietach w/w środków ochrony roślin lub też dobór i uprawę roślin następczych należy
skonsultować z posiadaczem zezwolenia.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
1. Długotrwała susza zmniejsza skuteczność działania środka, w takich warunkach zabieg
należy przeprowadzać w późniejszym z zalecanych terminów.
2. Środka nie stosować:
− na rośliny chore, uszkodzone przez szkodniki,
− w okresie występowania przymrozków,
− w temperaturze powyżej 28oC i wilgotności względnej powietrza poniżej 30%.
3. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
4. Strategia zarządzania odpornością
Uproszczenie uprawowe, uprawy w monokulturze, stosowanie dawek obniżonych oraz
stosowanie po sobie herbicydów o tym samym mechanizmie działania mogą prowadzić
do wyselekcjonowania chwastów odpornych. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia
i rozwoju odporności chwastów, herbicydy powinny być stosowane zgodnie z Dobrą
Praktyką Rolniczą:
− postępuj zgodnie z zaleceniami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin – stosuj
środek w zalecanej dawce w terminie zapewniającym najlepsze zwalczania
chwastów,
− dostosuj zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju
i nasilenia chwastów,
− używaj różnych metod kontroli zachwaszczenia w tym rotację upraw, itp.,
− stosuj rotacje herbicydów o różnym mechanizmie działania,
− informuj posiadacza zezwolenia o nie satysfakcjonującym zwalczaniu chwastów,
− w celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z doradcą lub
z producentem środka ochrony roślin.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
Etykieta środka ochrony roślin Monarchi 110 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW
(z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą,
a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik
opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika
opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.
Przy sporządzaniu mieszanin środek Monarchi 110 EC dodawać do zbiornika wypełnionego
do 3/4 wcześniej sporządzoną cieczą użytkową środka towarzyszącego i uzupełnić wodą do
potrzebnej ilości ciągle mieszając.
W przypadku stosowania środka w mieszaninach z innymi środkami przestrzegać ściśle
zaleceń i przeciwwskazań dotyczących sporządzania cieczy użytkowej tych środków.

W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:
– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub
– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury należy postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej,
stosując te same środki ochrony osobistej.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i twarzy oraz odzież ochronną, zabezpieczającą
przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze)
w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.
Unikać wdychania rozpylonej cieczy.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o
szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

W przypadku stosowania w mieszance zbiornikowej należy uwzględnić i przestrzegać
również ograniczeń zawartych w etykietach pozostałych środków ochrony roślin
wchodzących w skład takiej mieszanki.


Etykieta środka ochrony roślin Monarchi 110 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROSLIN

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością,
napojami lub paszą,
− w temperaturze 0°C - 30°C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć
soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
W przypadku połknięcia: Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub z lekarzem.

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........
Etykieta środka ochrony roślin Monarchi 110 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody