Weź udział w konkursie
i wygraj ursusa

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Monceren 250 FSZałącznik do decyzji MRiRW nr R - 234/2017d z dnia 08.06.2017 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 67/2008 z dnia 08.10.2008 r.


Posiadacz zezwolenia
:
Bayer AG, Kaiser – Wilhem – Allee 1, 51 373 Leverkusen, Republika Federalna Niemiec,
tel.: +33 472 854 938, fax: +33 472 854 926

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:
Bayer Sp. z o. o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel.: 22 572 35 00,
fax: 22 572 36 03.


MONCEREN 250 FS

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:
pencykuron (związek z grupy pochodnych fenylomocznika) - 250 g/l (22,52%)


Zezwolenie MRiRW nr R-67/2008 z dnia 08.10.2008 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R- 744/2015 z dnia 04.09.2015 r.
oraz decyzją MRiRW nr R - 234/2017d z dnia 08.06.2017 r.
H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH401 - W celu uniknięcia zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.

P391 – Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA
Monceren 250 FS jest środkiem grzybobójczym w formie płynnego koncentratu o działaniu
kontaktowym do zaprawiania bulw sadzeniaków ziemniaka przed rizoktoniozą ziemniaka.

STOSOWANIE ŚRODKA
Ziemniak
Rizoktonioza ziemniaka
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
60 ml w 1000 ml wody na 100 kg sadzeniaków.

Termin stosowania:
Środek stosować do mokrego zaprawiania bulw sadzeniaków ziemniaka na krótko przed lub
w trakcie sadzenia.
Etykieta środka ochrony roślin Monceren 250 FS, załącznik do decyzji MRiRW

Do zaprawiania używać urządzeń przeznaczonych do nanoszenia zapraw na bulwy
ziemniaka na taśmociągach lub wewnątrz sadzarki.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

Zaprawione sadzeniaki mogą być użyte wyłącznie do sadzenia, nie wolno przeznaczać
ich na cele konsumpcyjne ani na paszę.
Maksymalna norma sadzenia przy użyciu bulw zaprawionych środkiem Monceren 250
FS wynosi 4 t/ha.

TECHNIKA ZAPRAWIANIA BULW
Ściśle przestrzegać zalecanej dawki środka. Sadzeniaki zaprawiać przed lub w trakcie
sadzenia.
Zaprawianie przed sadzeniem przeprowadzać na podajniku taśmowym lub rolkowym przy
użyciu urządzeń specjalnie do tego przeznaczonych, zgodnie z instrukcją obsługi
urządzenia.
Zaprawianie w trakcie sadzenia wykonywać przy użyciu zaprawiarek montowanych na
sadzarkę do ziemniaków lub w sadzarkach wyposażonych fabrycznie w takie urządzenia.
W przypadku plantacji przeznaczonych na materiał rozmnożeniowy środek stosować
w momencie wpadania bulw w bruzdę.

SPORZĄDZANIE ZAWIESINY DO ZAPRAWIANIA
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić jej ilość.
Odmierzoną ilość wody wlać do zbiornika urządzenia zaprawiającego, włączyć mieszadło
hydrauliczne i wlać odmierzoną ilość środka. Po wlaniu środka do zbiornika urządzenia nie
wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
zaprawiarki z cieczą użytkową.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Wodę użytą do mycia zaprawiarki:
− zużyć do sporządzenia cieczy użytkowej podczas kolejnego zaprawiania lub
− unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
− unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wyczyścić zgodnie z instrukcją danego urządzenia.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Środki ostrożności dla osób stosujących środek i pracowników:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem
środków ochrony roślin, w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej, zaprawiania oraz przy
każdej styczności z powierzchniami, które miały kontakt ze środkiem.
Nie wdychać par cieczy użytkowej.
Unikać zanieczyszczenia skóry.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Etykieta środka ochrony roślin Monceren 250 FS, załącznik do decyzji MRiRW


Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Nie dotyczy.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
− w temperaturze 0 oC - 30oC,

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć
porady lekarza.
W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast przemyć ją dużą ilością wody.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji -
Zawartość netto -
Nr partii -

Etykieta środka ochrony roślin Monceren 250 FS, załącznik do decyzji MRiRW

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody