Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Monosate G

Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R - 63/2017 z dnia 12 . 04 .2017 r.

Posiadacz zezwolenia:
Monsanto Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 49, Trinity Park III, 02-672 Warszawa,
tel.: 22 395 65 00, fax: 22 398 65 01, infolinia: 22 395 65 09, www.monsanto.pl
MONOSATE G


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:
glifosat w postaci soli izopropyloaminowej (związek z grupy aminofosfonianów) - 360 g/l (30,77%)


Zezwolenie MRiRW nr R - 63/2017 z dnia 12.04.2017 r.


EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z
instrukcją użycia.
OPIS DZIAŁANIA
Monosate G jest herbicydem w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym
nalistnie, w uprawie pszenicy ozimej, jęczmienia ozimego i rzepaku ozimego, po zbiorze roślin
uprawnych (ścierniska), w sadach jabłoniowych i na terenach nieużytkowanych rolniczo.
Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna glifosat zaliczana jest do grupy G.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy
polowych i opryskiwaczy ręcznych.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Monosate G jest dolistnym herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest przez zielone części
roślin (liście, zielone pędy i nie zdrewniałą korę), a następnie przemieszcza się po całej roślinie i
dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) powodując ich zamieranie. Pierwsze objawy
działania środka (żółknięcie i więdnięcie) są widoczne po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite
zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz
silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.

Chwasty wrażliwe:
w dawce 3 l/ha:
chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, samosiewy zbóż, tasznik
pospolity, wiechlina roczna,
w dawce 4 l/ha:
fiołek polny, jasnota biała, jasnota różowa, koniczyna biała, kupkówka pospolita,
lucerna mieszańcowa, maruna bezwonna, perz właściwy, pięciornik kurze ziele,
stokłosa płonna, tymotka łąkowa,
w dawce 5 l/ha:
bodziszek drobny, jaskier rozłogowy, jasnota purpurowa, jeżyna zwyczajna,
komosa biała, łopian mniejszy, marchew zwyczajna, mniszek pospolity, ostrożeń
polny, pokrzywa zwyczajna, szczaw polny.

Chwasty średniowrażliwe:
w dawce 5 l/ha
: wierzbownica gruczołowata.

Etykieta środka ochrony roślin Monosate G _ załącznik do zezwolenia MRiRW
1
Chwasty odporne: skrzyp polny.

STOSOWANIE ŚRODKA
Uwaga:
Środka ochrony roślin Monosate G
nie stosować w parkach i ogrodach publicznych, na terenach
sportowych, rekreacyjnych, szkół, przedszkoli, żłobków oraz placówek opieki zdrowotnej.

A. Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych w celu zwalczania perzu

właściwego i innych chwastów (ścierniska)
Termin stosowania: środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni na zielone intensywnie
rosnące chwasty.
Po zbiorze rośliny uprawnej, a przed zastosowaniem środka nie przeprowadzać żadnych zabiegów
uprawowych. W momencie zabiegu perz powinien osiągnąć wysokość 10-25 cm i wytworzyć co
najmniej 3-4 w pełni wykształcone liście. Jednoroczne chwasty jednoliścienne powinny być mieć co
najmniej 5 cm wysokości a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić dwa liście właściwe.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 - 4 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

B. Jabłoń
Termin stosowania: środek stosować w okresie od wiosny do jesieni na zielone chwasty w czasie
intensywnego ich wzrostu, stosując dawkę potrzebną do zniszczenia występujących gatunków
chwastów.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3-5 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Uwagi:
1. Wyższą dawkę środka stosować w czasie suchej pogody, zwłaszcza w przypadku silnego
zachwaszczenia perzem.
2. Zabiegi uprawowe można rozpocząć, gdy na zwalczanych chwastach wystąpią wyraźne objawy
działania środka (więdnięcie i żółknięcie).
3. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami, tak aby krople cieczy
użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i nie zdrewniałą korę drzew ze względu na możliwość
uszkodzenia roślin.

C. Tereny nieużytkowane rolniczo
Stosować na intensywnie rosnące chwasty.
Termin zabiegów:
– wiosną – w okresie intensywnego wzrostu roślin do fazy ich zakwitania
– jesienią – w przypadku konieczności przeprowadzenia jesiennych prac uprawowych i siewu.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 -5 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.
Zalecana ilość wody: 100-300 l/ha.

Uwaga:
Stosując wodę w ilości 100-150 l/ha używać rozpylacze zapewniające opryskiwanie drobnokropliste
Etykieta środka ochrony roślin Monosate G _ załącznik do zezwolenia MRiRW
2
natomiast stosując 200-300 l/ha używać rozpylacze zapewniające opryskiwanie średniokropliste.

D. Pola uprawne przed zbiorem zbóż

- zwalczanie perzu oraz innych chwastów uniemożliwiających zbiór, desykacja

Uwaga:
Zabieg można przeprowadzić wyłącznie w przypadku i miejscach wystąpienia dużego nasilenia
chwastów uniemożliwiających zbiór lub gdy warunki agrotechniczne lub pogodowe
uniemożliwiają osiągnięcie w sposób naturalny jednoczesnej fazy dojrzałości zbóż do zbioru

Pszenica ozima, jęczmień ozimy
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha w 100-150 l wody lub 4 l/ha
w 200-300 l wody

Termin stosowania:
Środek stosować w fazie dojrzałości woskowej ziarna, gdy jego wilgotność wynosi 20-30 %, to jest na
10-14 dni przed przewidywanym zbiorem.
W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie
intensywnego rozwoju.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Uwaga
1. W przypadku ułatwiania zbioru stosować niższą z zalecanych dawek.
2. W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg należy wykonać rano lub
późnym popołudniem.
3. Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu
opryskiwacza.
4. Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami roślin bobowatych
5. Nie stosować środka w zbożach przeznaczonych na materiał siewny.
6. Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można jej używać jako paszy lub
podściółki dla zwierząt.

E. Pola uprawne przed zbiorem rzepaku ozimego
- zwalczanie perzu oraz innych chwastów uniemożliwiających zbiór, desykacja
Uwaga:
Dopuszcza się zastosowanie na plantacji rzepaku ozimego lub jego części w sytuacji wystąpienia
dużego nasilenia chwastów uniemożliwiających zbiór lub gdy stan uprawy lub warunki pogodowe
uniemożliwiają osiągnięcie w sposób naturalny jednoczesnej fazy dojrzałości rzepaku do zbioru
.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha w 100-150 l wody lub 4 l/ha
w 200-300 l wody

Termin stosowania:
Środek stosować, gdy wilgotność nasion wynosi (mierzona wilgotnościomierzem) poniżej
30 %. W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się
w fazie intensywnego rozwoju.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Uwaga:
Etykieta środka ochrony roślin Monosate G _ załącznik do zezwolenia MRiRW
3
Nie stosować na plantacjach nasiennych.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Na polu gdzie stosowano Monosate G można uprawiać wszystkie rośliny. Zabiegi uprawowe, siew lub
sadzenie można rozpocząć gdy na zwalczanych chwastach wystąpią objawy działania środka
(żółknięcie
i
więdnięcie),
jednak
nie
wcześniej
niż
po
5-7 dniach.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Środka nie stosować:
– przed wschodami chwastów,
– na liście, pędy oraz nie zdrewniałą korę drzew i krzewów ze względu na możliwość
uszkodzenia roślin.
– na rośliny mokre,
– przed spodziewanym deszczem (opad występujący przed upływem 6 godzin po opryskiwaniu
może obniżyć skuteczność zabiegu).
– podczas wiatru stwarzającego możliwość zwiewania cieczy użytkowej
2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą,
z włączonym mieszadłem, a następnie uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opróżnione opakowanie
przepłukać
trzykrotnie
wodą,
a
popłuczyny
wlać
do
zbiornika
opryskiwacza
z cieczą użytkową. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego
w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać
ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Zalecane ciśnienie robocze: 2-3 atmosfery.
W czasie pracy, gdy ciecz użytkowa znajduje się w zbiorniku opryskiwacza należy zwrócić uwagę na
pełne odpowietrzenie zbiornika.
Sporządzoną w zbiorniku opryskiwacza ciecz użytkową niezwłocznie zużyć.
W czasie pracy przestrzegać uwag i przeciwwskazań.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia
wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu,
tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to
możliwe (ale nie wcześniej niż 6 godzin po zakończeniu zabiegu) lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację
substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same
środki ochrony osobistej.

Etykieta środka ochrony roślin Monosate G _ załącznik do zezwolenia MRiRW
4
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które
mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków
ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu
wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i
dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie
strefy ochronnej o szerokości 1 metra od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów nie będących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 metrów od terenów nieużytkowanych rolniczo

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek
mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Pszenica ozima, jęczmień ozimy, rzepak ozimy – 14 dni
Jabłoń- nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić
rośliny uprawiane następczo:
Należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed
skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub
paszą, w temperaturze 0oC - 30oC.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów.
Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin lub
można je potraktować jako odpady komunalne. W razie wątpliwości dotyczących postępowania z
opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Etykieta środka ochrony roślin Monosate G _ załącznik do zezwolenia MRiRW
5
Okres ważności - 2 lata
Data produkcji
- ............
Zawartość netto - ............
Nr partii
- ............
Etykieta środka ochrony roślin Monosate G _ załącznik do zezwolenia MRiRW
6

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody