Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Multirosezałącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 138/2017 z dnia 13.07.2017 r.
Posiadacz zezwolenia:
SBM Développement SAS, Les 4M 111 Chemin du Petit Bois, 69130 Ecully, Republika Francuska

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
SBM Life Science Sp. z o.o., ul.Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin:
TARGET S.A., Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa, Rzeczpospolita Polska, tel.: 58 774-
10-90, fax: 58 676-74-89, e-mail: info@target.com.pl


MULTIROSE


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych

Zawartość substancji czynnych:
tebukonazol (związek z grupy triazoli) – 10 g/l (1,0%),
deltametryna (związek z grupy pyretroidów) – 0,5 g/l (0,05%).


Zezwolenie MRiRW nr R- 138/2017 z dnia 13.07.2017 r.UWAGA


H410
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH208
Zawiera 1,2-benzoizotiazolin-3-on, 5-chloro-2-metylo-izotiazol-3-on oraz 2-metylo-

2H-izotiazol-3-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.


EUH401
W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
P391
Zebrać wyciek.


OPIS DZIAŁANIA
Środek w formie zawiesino-emulsji, do rozcieńczania z wodą, przeznaczony do ochrony przed
chorobami i szkodnikami w ogrodzie przydomowym i działkowym, w tym w szklarniach, na tarasach,
balkonach, a także w domu.
Multirose to połączenie insektycydu i fungicydu.
Tebukonazol działa w roślinie układowo i chroni róże i rośliny ozdobne przed mączniakiem
prawdziwym, rdzą oraz plamistościami liści.
Deltametryna charakteryzuje się działaniem żołądkowym i kontaktowym, dzięki czemu szybko i
skutecznie zwalcza mszyce. Na roślinie działa powierzchniowo.

STOSOWANIE ŚRODKA
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych.
Róża (uprawa w gruncie)
Mszyce, mączniak prawdziwy róży, rdza róży, czarna plamistość róży.
Etykieta środka ochrony roślin Multirose, załącznik do zezwolenia MRiRW


2
załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- /2017 z dnia .07.2017 r.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 15 ml/ 10 m²
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7,5-15 ml/ 10 m²
Termin stosowania : Środek stosować po zauważeniu szkodnika lub pierwszych objawów chorób
Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym:2
Odstęp między zabiegami: 10-14 dni.
Zalecana ilość wody: 0,75-1,5 l/ 10 m².

Róża (uprawa pod osłonami)
Mszyce, mączniak prawdziwy róży.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 15 ml/ 10 m²
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7,5-15 ml/ 10 m²
Termin stosowania: Środek stosować po zauważeniu szkodnika lub pierwszych objawów
występowania chorób.
Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: 10-14 dni
Zalecana ilość wody: 0,75-1,5 l/ 10 m²

Rośliny ozdobne (uprawa w gruncie)
Mszyce, mączniaki prawdziwe, plamistości liści.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 15 ml/ 10 m²
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7,5-15 ml/ 10 m²
Termin stosowania: Środek stosować po zauważeniu szkodnika lub pierwszych objawów
występowania chorób.
Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: 10-14 dni
Zalecana ilość wody: 0,75-1,5 l/ 10 m²

Rośliny ozdobne (uprawa pod osłonami)
Mszyce, mączniaki prawdziwe.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 15 ml/ 10 m²
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7,5-15 ml/ 10 m²
Termin stosowania: Środek stosować po zauważeniu szkodnika lub pierwszych objawów
występowania chorób.
Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: 10-14 dni
Zalecana ilość wody: 0,75-1,5 l/ 10 m²

UWAGA
Ilość środka i wydatek cieczy dostosować do wysokości roślin:
dawka środka 7,5 ml/ 10 m² w 0,75 l wody przy wysokości roślina do 50 cm,
dawka środka 11,3 ml/ 10 m² w 1,13 l wody przy wysokości roślin od 50 cm do 125 cm,
dawka środka 15,0 ml/ 10 m² w 1,5 l wody przy wysokości roślin powyżej 125 cm.

ŚRODKI

OSTROŻNOŚCI,
OKRESY
KARENCJI
I
SZCZEGÓLNE
WARUNKI
STOSOWANIA

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Nie dotyczy

1. Środka nie stosować przy dużym nasłonecznieniu.
2. Przed zastosowaniem środka na uprawianych po raz pierwszy odmianach lub przed
zabiegiem na większej lub szczególnie cennej kolekcji roślin ozdobnych należy wykonać na
każdej uprawianej odmianie /każdym gatunku próbny zabieg w celu sprawdzenia czy nie
wystąpiły uszkodzenia roślin.

3. Nie stosować środka na młodych sadzonkach i roślinach świeżo przesadzonych.

Etykieta środka ochrony roślin Multirose, załącznik do zezwolenia MRiRW


3
załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- /2017 z dnia .07.2017 r.

4. Po użyciu środka mogą pozostawać przebarwienia na roślinie.
5. Nie stosować środka do ochrony paproci, w tym Adiantum.
6. W przypadku występowania w populacji mszyc form odpornych na pyretroidy, stosowanie środka
może nie być dostatecznie skuteczną metodą zwalczania tych szkodników.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej objętość wraz
z ilością środka. Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza.
W przypadku braku instrukcji odmierzoną ilość środka dodać do zbiornika opryskiwacza
napełnionego częściowo wodą. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny
wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie
wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza ciecz mechanicznie wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w
zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Resztki cieczy użytkowej należy:

jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której
przeprowadzono zabieg, lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same
środki ochrony osobistej.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ
OSÓB POSTRONNYCH
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony,
które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne (nitrylowe) w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie
wykonywania zabiegu.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież i starannie oczyścić przed powtórnym użyciem.
Bezpośrednio po pracy umyć ręce, w razie potrzeby wziąć prysznic.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą
wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Niebezpieczne dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na
rośliny uprawne w czasie kwitnienia. Nie używać w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek. Nie
stosować, kiedy występują kwitnące chwasty.

Nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej poza obszar stosowania środka.
Środek maksymalnie stosować na obszarze do 500 m2.


Etykieta środka ochrony roślin Multirose, załącznik do zezwolenia MRiRW


4
załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- /2017 z dnia .07.2017 r.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:
– w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające
przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
– w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
– w temperaturze 0oC - 30oC,
– w szczelnie zamkniętym, suchym i chłodnym pomieszczeniu z wentylacją ogólną.
Chronić przed bezpośrednim dostępem promieni słonecznych.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.


Okres ważności – 2 lata
Data produkcji - …………….
Zawartość netto - …………….
Nr partii - …………….


Etykieta środka ochrony roślin Multirose, załącznik do zezwolenia MRiRW

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody