Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Mustang Forte 195 SE


Załącznik do decyzji MRiRW nr R – 248/2017d z dnia 12.06.2017 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 72/2010 z dnia 08.10.2010 r.

Posiadacz zezwolenia:
Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o ul Domaniewska 50 A, 02-672 Warszawa,
Rzeczpospolita Polska, tel.: 22 548 73 00, fax: 22 548 73 09 e-mail:
fwrpols@dow.com, www.dowagro.pl

M U S T A N G F O R T E 195 SE


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.


Zawartość substancji czynnych:
Florasulam
- związek z grupy triazolopirymidyn – 5 g/l (0,47%)
Aminopyralid - związek z grupy pirydyn – 10 g/l (0,94 %)
2,4-D –związek z grupy fenoksykwasów - 180 g/l (17 %)

Zezwolenie MRiRW nr R - 72/2010 z dnia 08.10.2010 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R - 295/2013d z dnia 26.11.2013 r.
decyzją MRiRW nr R - 445/2014d z dnia 25.11.2014 r.
oraz decyzją MRiRW nr R - 248/2017d z dnia 12.06.2017 r.


UWAGA
H302 – Działa szkodliwie po połknięciu.
H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki;”
EUH 401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia

P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę twarzy.
P301+P312 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia
skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P302+P352 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody
z mydłem.
P391 Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA
MUSTANG FORTE 195 SE jest środkiem chwastobójczym w formie emulsjo -
zawiesiny do rozcieńczania wodą, przeznaczonym do wiosennego zwalczania
rocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, życie,
pszenżycie ozimym, jęczmieniu jarym, pszenicy jarej, owsie i mieszance jęczmienia
jarego z owsem.
Środek Mustang Forte 195 SE należy stosować przy użyciu opryskiwaczy polowych.Etykieta środka Mustang Forte 195 SE, załącznik do zezwolenia MRiRW
1
Załącznik do decyzji MRiRW nr R – 248/2017d z dnia 12.06.2017 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 72/2010 z dnia 08.10.2010 r.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Mustang Forte 195 SE jest selektywnym herbicydem o działaniu systemicznym,
pobieranym poprzez liście chwastów, a następnie szybko przemieszczanym w całej
roślinie. Środek blokuje działanie enzymów podczas syntezy aminokwasów, jak
również powoduje blokadę auksyn tj. hormonów roślinnych odpowiedzialnych za
wzrost roślin. W efekcie końcowym następuje zatrzymanie syntezy aminokwasów w
roślinach chwastów. Ponadto, środek zakłóca proces oddychania na poziomie
komórkowym.
W warunkach ciepłej i wilgotnej pogody działanie środka Mustang Forte 195 SE jest
szybsze, natomiast w warunkach niskich temperatur (około 5oC) zniszczenie
chwastów następuje po około 3 tygodniach. Chwasty wrażliwe przestają rosnąć kilka
godzin po zabiegu, następnie pojawiają się deformacje liści i łodyg oraz chlorozy
(widoczne najczęściej po 7-10 dniach), prowadzące do nekroz i zamierania
chwastów. Środek zwalcza chwasty, gdy minimalna temperatura dobowa w ciągu
6 dni po wykonaniu zabiegu wynosi powyżej 5oC. Środek najskuteczniej niszczy
chwasty znajdujące się w fazie 2-6 liści. Przytulię czepną zwalcza skutecznie do
wysokości 20 cm, chwasty rumianowate do wysokości 25 cm oraz fiołek polny przed
kwitnieniem.
Chwasty wrażliwe na środek stosowany w dawce 1,0 l/ha w zbożach ozimych:
Bodziszek drobny, chaber bławatek, fiołek polny przed kwitnieniem, gwiazdnica
pospolita, jasnota purpurowa przed kwitnieniem, komosa biała, mak polny, maruna
bezwonna, niezapominajka polna, ostrożeń polny, przytulia czepna, rdest powojowy
rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne.
Chwasty średnio wrażliwe na środek stosowany w dawce 1,0 l/ha w zbożach
ozimych:
fiołek polny w fazie kwitnienia, jasnota purpurowa w fazie kwitnienia,
przetacznik perski.
Chwasty wrażliwe na środek stosowany w dawce 0,8 l/ha w zbożach jarych:
fiołek polny przed fazą kwitnienia, gwiazdnica pospolita komosa biała, mak polny,
maruna bezwonna, przytulia czepna, rdest powojowy, rumian polny, samosiewy
rzepaku, szczawik żółty, tasznik pospolity tobołki polne .
Chwasty średnio wrażliwe na środek stosowany w dawce 0,8 l/ha w zbożach
jarych:
fiołek polny od początku fazy kwitnienia, powój polny, przetacznik perski.

STOSOWANIE ŚRODKA

Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować od fazy krzewienia do fazy drugiego kolanka.
Zalecana ilość wody: 150-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Pszenica ozima
a. W celu jednoczesnego zwalczenia chwastów dwuliściennych i zapobiegania
wyleganiu można stosować łącznie z regulatorami wzrostu:

Mustang Forte 195 SE 1,0 l/ha+ Antywylegacz Płynny 675 SL 2,0 l/ha.

Mustang Forte 195 SE 1,0 l/ha + Moddus 250 EC 0,4 l/ha.
Etykieta środka Mustang Forte 195 SE, załącznik do zezwolenia MRiRW
2
Załącznik do decyzji MRiRW nr R – 248/2017d z dnia 12.06.2017 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 72/2010 z dnia 08.10.2010 r.

b. W celu jednoczesnego zwalczenia chwastów dwuliściennych i nawożenia
dolistnego:

Mustang Forte 195 SE 1,0 l/ha + siarczan magnezu (jednowodny) 2.5%
stężenia cieczy roboczej.

Termin stosowania: środek stosować wiosną od fazy początku krzewienia do fazy
drugiego kolanka
Zalecana ilość wody: 150-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Jęczmień jary, pszenica jara, owies, mieszanka jęczmienia jarego z owsem
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,8l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania:
0,8 l/ha.
Środek stosować od fazy 4 liści właściwych do fazy drugiego kolanka.
Zalecana ilość wody: 150-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji potraktowanej środkiem Mustang
Forte 195 SE (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki)
można uprawiać zboża lub kukurydzę, jednak nie wcześniej niż po 4 tygodniach od
zastosowania produktu i zaorania plantacji na głębokość nie mniejszą niż 15 cm.
Po zastosowaniu wiosną w zalecanych dawkach środka Mustang Forte 195 SE,
roślinami następczymi mogą być:
jesienią tego samego roku kalendarzowego wyłącznie zboża, rzepak ozimy,
gorczyca uprawiana jako poplon, kapusta z rozsady, trawy;

wiosną następnego roku kalendarzowego (po upływie 11-13 miesięcy) – zboża
jare, kukurydza, sorgo, rzepak jary, gorczyca, słonecznik, ziemniak, burak
cukrowy, cebula z siewu, marchew, sałata z rozsady, kapusta, kalafior, brokuł
i inne uprawy kapustne/krzyżowe, trawy;

jesienią następnego roku kalendarzowego (po upływie 16-17 miesięcy) zboża,
rzepak ozimy, gorczyca uprawiana jako poplon, kapusta z rozsady, trawy;

wiosną kolejnego roku kalendarzowego (po upływie 23-25 miesięcy) –
wszystkie rośliny.
Herbicyd Mustang Forte 195 SE zawarty w resztkach pożniwnych zbóż (słoma,
plewy, ścierń) ulega rozkładowi mikrobiologicznemu dopiero po ich wymieszaniu
z glebą.
Najlepszym sposobem na zagospodarowanie słomy pochodzącej z roślin
opryskanych środkiem Mustang Forte 195 SE jest jej pozostawienie na polu
i przyoranie.
Słoma z roślin opryskanych środkiem Mustang Forte 195 SE nie może być użyta do
ściółkowania międzyrzędzi w uprawie truskawek oraz do produkcji podłoża dla
truskawek, tytoniu, upraw grzybowych (w tym dla pieczarek), ani dla upraw warzyw
np. pomidora, papryki, ogórka i innych roślin dyniowatych, sałaty i innych warzyw.
Etykieta środka Mustang Forte 195 SE, załącznik do zezwolenia MRiRW
3
Załącznik do decyzji MRiRW nr R – 248/2017d z dnia 12.06.2017 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 72/2010 z dnia 08.10.2010 r.

Słoma ze zbóż opryskanych herbicydem Mustang Forte 195 SE może być użyta jako
pasza lub podściółka dla zwierząt.
Słoma z roślin potraktowanych herbicydem Mustang Forte 195 SE może być użyta
lub sprzedana poza gospodarstwo w przypadku przeznaczenia jej na cele
energetyczne (tj. spalanie).
Obornik ze słomy pochodzącej z plantacji, na której stosowano środek
Mustang Forte 195 SE, może być zastosowany i wymieszany z glebą tuż przed
siewem rzepaku, kukurydzy, zbóż oraz traw bez wsiewki roślin motylkowatych.
Obornik ze słomy pochodzącej z plantacji, na której stosowano środek
Mustang Forte 195 SE musi być zastosowany i wymieszany z glebą minimum
6 miesięcy przed uprawą buraków, ziemniaków, roślin strączkowych, słonecznika,
pomidorów, papryki, ogórków i innych roślin dyniowatych, sałaty, marchwi, pietruszki
i innych warzyw oraz tytoniu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Odmiana żyta Dańkowskie Złote w niesprzyjających warunkach glebowo-
klimatycznych może reagować istotną obniżką plonu ziarna mimo braku objawów
fitotoksyczności na roślinach.
2. Niektóre odmiany owsa mogą wykazywać przejściowe zahamowanie wzrostu,
które nie wpływa na plon.
3. Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na
sąsiadujące rośliny uprawne szczególnie rzepak ozimy, rzepak jary, gorczycę,
warzywa kapustne, ziemniak, pomidor, rośliny strączkowe, rośliny motylkowe,
burak cukrowy.
4. Opryskiwać
podczas
bezwietrznej
pogody
lub
stosować
rozpylacze
antyznoszeniowe.
5. Nie dopuścić do nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych
i uwrociach.
6. W celu niedopuszczenia do powstania odporności chwastów na środek należy
przestrzegać zaleceń zawartych w etykiecie środka i nie stosować dawek ani
wyższych ani niższych od zalecanych.
7. W przypadku stosowania łącznego herbicydu Mustang Forte 195 SE
z innymi środkami ochrony roślin lub nawozami należy przestrzegać
zaleceń i przeciwwskazań zawartych w etykietach wszystkich stosowanych
środków i nawozów.

8. Środka nie stosować:

na rośliny mokre, chore i uszkodzone,

w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych,

gdy minimalna temperatura w dniu zabiegu oraz przez 6 kolejnych dni wynosi 5oC
lub mniej,

w temperaturze powietrza poniżej 5oC i powyżej 25oC,

w czasie nadmiernej suszy,

po nocnych przymrozkach oraz przed spodziewanymi przymrozkami.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Etykieta środka Mustang Forte 195 SE, załącznik do zezwolenia MRiRW
4
Załącznik do decyzji MRiRW nr R – 248/2017d z dnia 12.06.2017 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 72/2010 z dnia 08.10.2010 r.

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną
jej ilość.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
Przy
sporządzaniu
mieszanin
środków
stosować
wszelkie
zalecenia
i przeciwwskazania oraz środki ostrożności obowiązujące dla środka wchodzącego
w skład mieszaniny.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy
należy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na
znikome ilości środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po
zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż zalecane, zgodnie
z podanym poniżej sposobem:

opróżnić zbiornik, następnie wypłukać wszystkie części składowe opryskiwacza
i ponownie opróżnić,

napełnić zbiornik wodą dodając jeden z zalecanych do mycia opryskiwaczy
środków myjących i płukać przez co najmniej 10 minut z włączonym mieszadłem,

części składowe rozpylacza rozmontować, wymyć i wypłukać osobno w roztworze
środka do mycia opryskiwaczy,

ponownie wypłukać zbiornik i wszystkie części składowe opryskiwacza czystą
wodą.

z powstałymi popłuczynami należy postępować stosownie do instrukcji dołączonej
do środka myjącego.

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający
ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów
Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono
zabieg, jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających
biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie
zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i
które zwróciły się o taką informację

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu
Unikać zanieczyszczenia skóry.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Etykieta środka Mustang Forte 195 SE, załącznik do zezwolenia MRiRW
5
Załącznik do decyzji MRiRW nr R – 248/2017d z dnia 12.06.2017 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 72/2010 z dnia 08.10.2010 r.

Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin lądowych niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych
rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia w którym na obszar, na którym
zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta
(okres prewencji):
Dla ludzi - nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na
powierzchni roślin
Dla zwierząt – 7 dni.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej
(okres karencji):
Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto, owies – 60 dni.
Pszenica jara, jęczmień jary – 45 dni.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę
do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji
dla pasz):
Nie dotyczy.

Okres

od
ostatniego
zastosowania
środka
na
rośliny
do
dnia,
w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

4 tygodnie
od zastosowania można uprawiać wyłącznie zboża, kukurydzę;
jesień tego samego roku kalendarzowego można uprawiać wyłącznie zboża,
rzepak ozimy, gorczyca uprawiana jako poplon, kapusta z rozsady, trawy;
wiosna następnego roku kalendarzowego (po upływie 11-13 miesięcy) można
uprawiać zboża jare, kukurydza, sorgo, rzepak jary, gorczyca, słonecznik, ziemniak,
burak cukrowy, cebula z siewu, marchew, sałata z rozsady, kapusta, kalafior, brokuł
i inne uprawy kapustne/krzyżowe, trawy;
jesień następnego roku kalendarzowego (po upływie 16-17 miesięcy) można
uprawiać zboża, rzepak ozimy, gorczyca uprawiana jako poplon, kapusta z rozsady,
trawy;
wiosna kolejnego roku kalendarzowego (po upływie 23-25 miesięcy) – można
uprawiać wszystkie rośliny.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA
OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
Etykieta środka Mustang Forte 195 SE, załącznik do zezwolenia MRiRW
6
Załącznik do decyzji MRiRW nr R – 248/2017d z dnia 12.06.2017 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 72/2010 z dnia 08.10.2010 r.

− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością,
napojami lub paszą
− w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC.

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania
odpadów niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin
będących środkami niebezpiecznymi.
.
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.


Okres ważności – 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........
Etykieta środka Mustang Forte 195 SE, załącznik do zezwolenia MRiRW
7

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody