🔔 Pierwszy miesiąc prenumeraty za jedyne 9 zł
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Mystic 250 EC
Załącznik do decyzji MRiRW nr R -284/2017d z dnia 26.06.2017 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-51/2015 z dnia 06.03.2015 r.

Posiadacz zezwolenia:
Nufarm GmbH & Co KG, St. Peter – Strasse 25, A-4021 Linz, Republika Austrii, tel.: + 43 732
6918 2006, fax: + 43 732 6918 2004

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Nufarm Polska Sp. z o.o., ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa, tel.: 22 620 32 52,
fax: 22 654 07 97, www.nufarm.pl

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin:

Agropak Sp. J. Brzeziński i Wspólnicy, ul. Darwina 1d, 43-603 Jaworzno, tel.: +48 32 745 11 12,
www.agropak.pl

Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin:
Wilshire Holding Sp. z o. o., Pass 20 N, 05 - 870 Błonie, tel.: 22 731 50 82, fax: 22 725 54 01,
www.whlogistics.pl


M Y S T I C 250 EC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:
tebukonazol (związek z grupy triazoli) - 250 g/l (24,30 %)

Zezwolenie MRiRW nr R - 51/2015 z dnia 06.03.2015 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R - 284/2017d z dnia 26.06.2017 r.
Niebezpieczeństwo

H315 - Działa drażniąco na skórę.
H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H361d - Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcja użycia.

P264 - Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302+P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez
kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P333+P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć
porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P391 – Zebrać wyciek.
Etykieta środka ochrony roślin Mystic 250 EC, załącznik do decyzji MRiRW


OPIS DZIAŁANIA
Środek grzybobójczy w formie płynnego koncentratu do sporządzania emulsji wodnej
o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie pszenicy
ozimej, pszenicy jarej, jęczmienia jarego i rzepaku ozimego.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

STOSOWANIA ŚRODKA

pszenica ozima
mączniak prawdziwy zbóż i traw, paskowana septorioza liści, septorioza plew, rdza brunatna,
fuzarioza kłosów

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Termin stosowania:
Stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od początku
fazy, gdy 1 kolanko jest co najmniej 1 cm nad węzłem krzewienia do końca fazy kłoszenia
(BBCH 31-59), w warunkach sprzyjających rozwojowi chorób kłosa na pszenicy (septoriozy
plew i fuzariozy kłosów) zalecany termin zabiegu opryskiwania można wydłużyć do fazy
początku kwitnienia (BBCH 61).

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym
: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni.


pszenica jara
mączniak prawdziwy zbóż i traw, paskowana septorioza liści, rdza brunatna

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.


Termin stosowania:
Stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od początku
fazy, gdy 1 kolanko jest co najmniej 1 cm nad węzłem krzewienia do końca fazy liścia
flagowego (gdy liść flagowy całkowicie rozwinięty) (BBCH 31-39).

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym
: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni.


jęczmień jary
mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa, rynchosporioza zbóż,
fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, fuzarioza kłosów

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Etykieta środka ochrony roślin Mystic 250 EC, załącznik do decyzji MRiRW
Termin stosowania:
Stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od początku
fazy, gdy 1 kolanko jest co najmniej 1 cm nad węzłem krzewienia do końca fazy kłoszenia
(BBCH 31 – 59), w warunkach sprzyjających rozwojowi chorób kłosa na jęczmieniu zalecany
termin zabiegu opryskiwania można wydłużyć do fazy początku kwitnienia (BBCH 61).

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym
: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni.

rzepak ozimy
Stosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów chorób w następujących
terminach:

1. jesienią, w stadium 4-8 liści rzepaku (BBCH 14-18)
sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.
Liczba zabiegów: 1.
Stosowanie środka jesienią poprawia również zimotrwałość roślin poprzez pobudzenie systemu
korzeniowego i zahamowanie wzrostu łodygi.

2. wiosną , po ruszeniu wegetacji w fazie wzrostu pędu głównego (BBCH 30-39)
sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych.
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Liczba zabiegów: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni
Stosowanie środka wiosną wpływa również na skrócenie łodyg i usztywnienie roślin, dzięki
czemu zmniejsza się zagrożenie wyleganiem.

3. wiosną, w fazie pełnego kwitnienia (BBCH 65)
zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych, szara pleśń
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Liczba zabiegów: 1.
W przypadku wystąpienia tylko czerni krzyżowych zabieg można opóźnić do momentu
wykształcenia pierwszych łuszczyn na roślinach rzepaku (10% łuszczyn osiągnęło typową
wielkość) (BBCH 71).

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w uprawie rzepaku: 2.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz
w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową. W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym
przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

Etykieta środka ochrony roślin Mystic 250 EC, załącznik do decyzji MRiRW

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz
skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli
jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te
same środki ochrony osobistej.
W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków przeznaczonych do tego celu,
z powstałymi popłuczynami należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka
myjącego.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu lub twarzy oraz odzież ochronną, zabezpieczającą
przed oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem
środków ochrony roślin w trakcie wykonywania zabiegu.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień jary – 30 dni
Rzepak ozimy – 35 dni

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w
którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy

Etykieta środka ochrony roślin Mystic 250 EC, załącznik do decyzji MRiRW
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Nie dotyczy

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w
miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
− w temperaturze 00C - 400C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.


Okres ważności - 2 lata
Data produkcji -
Zawartość netto -
Nr partii -
Etykieta środka ochrony roślin Mystic 250 EC, załącznik do decyzji MRiRW

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody