Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Nicogran 040 SC
Zał do pozw. MRiRW nr R-84/2016 h.r. z dnia 8.12.2016 r.

Posiadacz pozwolenia na handel równoległy:

Agropiave Polska Sp. z o.o., ul Dereniowa 6; 02-776 Warszawa, tel.: 602341011,
690941195NICOGRAN 040 SC


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.


Zawartość substancji czynnej:
nikosulfuron (związek z grupy sulfonylomocznika)- 40 g w 1litrze środka (4,13%).


Pozwolenie MRiRW nr R - 84/2016 h.r. z dnia 8.12.2016 r.


Uwaga

H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i dla środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
EUH208 - Zawiera estry polietylenoglikolowe kwasów tłuszczowych. Może powodować
wystąpienie reakcji alergicznej.

P391 - Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA

Nicogran 040 SC jest środkiem chwastobójczym, występuje w formie zawiesiny olejowej,
stosowany w celu zwalczania chwastów jedno- i dwuliściennych w uprawie kukurydzy.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Nicogran 040 SC to selektywnie działający środek do powschodowego zwalczania chwastów
w uprawie kukurydzy. Nikosulfuron wchłania się głównie przez liście oraz w mniejszym
stopniu przez system korzeniowy chwastów. Charakteryzuje się szybką translokacją w
tkance drzewnej i łyku do tkanek merystematycznych. Bezpośrednio po przeniknięciu
substancja czynna jest rozprowadzana wewnątrz chwastu, natychmiastowo hamując rozwój
rośliny.Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica
pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, perz właściwy, przytulia czepna, psianka
czarna, szarłat szorstki, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa.
Chwasty średnio wrażliwe: ostrożeń polny, rdest powojowy, rdest plamisty.

STOSOWANIE ŚRODKA
1. Kukurydza
Nicogran 040 SC stosować w fazie rozwoju 4-7 liści kukurydzy (BBCH 14 – 17). Preparat
należy stosować po wzejściu chwastów. Dla uzyskania optymalnej skuteczności preparat
należy stosować w momencie gdy chwasty wykształciły od 2 do 4 liści. W przypadku perzu
właściwego (AGGRE) optymalnym rozwiązaniem jest zastosowanie środka pomiędzy 4 a 6
fazą rozwojową.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
1 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Środek Nicogran 040 SC w dawce 1 l/ha należy stosować na danym polu raz na dwa lata.

W celu rozszerzenia spektrum zwalczanych gatunków chwastów Nicogran 040 SC zaleca
się stosować w mieszaninie ze środkiem Sulcogan 300 SC w dawce:
Nicogran 040 SC 1,0 l/ha + Sulcogan 300 SC 1,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ:
1. W warunkach niekorzystnych dla wzrostu i rozwoju kukurydzy po zastosowaniu środka
mogą wystąpić przemijające zniekształcenia liści, przebarwienia oraz wstrzymanie
wzrostu roślin.
2. W przypadku
obniżonej skuteczności zabiegu, wskazującej na wystąpienie zjawiska
odporności, należy skontaktować się z posiadaczem zezwolenia.
3. Środka nie stosować:
• w kukurydzy cukrowej, pękającej i w uprawie materiałów hodowlanych
• w fazie rozwojowej kukurydzy powyżej 7 liści
• na odmianę kukurydzy Koka
4. Zabiegu nie wykonywać:
• bezpośrednio po okresie długotrwałych chłodów na rośliny, których wzrost został
zahamowany wskutek niskich temperatur; zabieg można wykonać po wznowieniu
intensywnego wzrostu kukurydzy
• w temperaturze powietrza poniżej 100 C i powyżej 250 C
• na rośliny osłabione i uszkodzone przez przymrozki, suszę, szkodniki lub choroby
• na rośliny mokre (rosa, deszcze)
5. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
• znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie roślin uprawne
• nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Substancja czynna ulega bardzo szybkiemu rozkładowi w wilgotnej glebie. Przed siewem lub
sadzeniem rośliny uprawnej należy wykonać orkę przedsiewną. Wiosną następnego roku
można uprawiać wszystkie rośliny.
Po okresie suszy nie należy zasiewać rzepaku lub międzyplonu.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do
zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem).
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do
zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie
wymieszać.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie
zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i
które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić, ani nie palić podczas używania produktu.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę
twarzy oraz odpowiednie obuwie w trakcie przygotowywania cieczy roboczej oraz w trakcie
wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony roślin lądowych niebędących celem zwalczania wymagane jest
zastosowanie 5 metrowej strefy buforowej od terenów nieużytkowanych rolniczo.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest zastosowanie strefy ochronnej
pokrytej zwartą roślinnością w odległości 20 metrów od cieków i zbiorników wodnych.
OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA
KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ
WPROWADZONE ZWIERZĘTA

Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY
UPRAWNEJ (okres karencji)
Nie dotyczy

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE
NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI
ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)

Nie dotyczy

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM MOŻNA
SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO


W przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji można siać bez ograniczeń kukurydzę jako
roślinę następczą lub:
• zboża - po 3 miesiącach – na glebach kwaśnych po 9 miesiącach – na glebach
obojętnych i zasadowych,
• strączkowe – po 9 miesiącach
• lucernę – po 12 miesiącach.
Wiosną następnego roku można uprawiać wszystkie rośliny.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
- w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
- w szczelnie zamkniętym pojemniku,
- w temperaturze 0oC - 30oC,

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji –
Zawartość netto –
Nr partii -

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody