Dzwonek  Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Nightjar C 450 SC

Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 363 /2016 d z dnia 1.07. 2016 r.


Posiadacz pozwolenia na handel równoległy:
Agchemaccess Polska Sp. z o.o., ul. Fordońska 393, 85-766 Bydgoszcz


NIGHTJAR C 450 SC


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.


Zawartość substancji czynnej:
linuron
- związek z grupy pochodnych mocznika - 450 g/l.


Pozwolenie MRiRW nr R –80/2012 h.r. z dnia 8.10.2012 r.,
zmienione decyzją MRiRW nr R – 363 /2016 d z dnia 1.07. 2016 r.,
Niebezpieczeństwo

H351 – Podejrzewa się, że powoduje raka.
H360Df – Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. Podejrzewa się, że działa
szkodliwie na płodność.
H373 – Może spowodować uszkodzenie narządów w następstwie długotrwałego lub
powtarzanego narażenia.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i dla środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.

P201 - Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
P260 - Nie wdychać rozpylonej cieczy.
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P391 – Zebrać wyciek.
P308+P313 - W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod
opiekę lekarza.

OPIS DZIAŁANIA
NIGHTJAR C 450 SC jest środkiem chwastobójczym, w formie koncentratu
w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo i nalistnie,
przeznaczony do zwalczania rocznych chwastów dwuliściennych w uprawie niektórych roślin
rolniczych, warzywnych i zielarskich.
Środek Nightjar C 450 SC przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy
polowych.

1


DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest poprzez korzenie i liście chwastów. Najskuteczniej działa na chwasty
od fazy wschodów do fazy 6 liści. Zastosowany w późniejszych fazach rozwojowych
chwastów niszczy je mniej skutecznie.
Chwasty wrażliwe:
gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, niezapominajka polna, pokrzywa
żegawka, sporek polny, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, tobołki polne, wyka ptasia,
żółtlica drobnokwiatowa.
Chwasty średniowrażliwe:
bratek polny, szarłat szorstki, wilczomlecz obrotny, iglica pospolita, jasnota różowa, jasnota
purpurowa, maruna bezwonna, rdest plamisty, rdest powojowy.
Chwasty średnioodporne: rdest ptasi.
Chwasty odporne: przytulia czepna.

STOSOWANIE ŚRODKA
a) przed wschodami roślin
Opryskiwać na dobrze uprawioną, wilgotną glebę. Niewielkie opady występujące po
opryskiwaniu nie są szkodliwe, natomiast silne mogą spowodować uszkodzenia roślin.
W przypadku dłuższej suszy środek można stosować, jeżeli istnieje możliwość
deszczowania pola.
Nie stosować środka na glebach piaszczystych, torfowych lub potorfowych ze względu na
możliwość uszkodzenia roślin uprawnych.
b) po wschodach
Środek można stosować na glebach piaszczystych, torfowych i potorfowych. Opryskiwać
rośliny suche, co najmniej 4-5 godzin przed spodziewanym deszczem.

Ziemniak
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego stosowania: 2,0 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania:
1,5 - 2,0 l/ha.
Termin stosowania: Zabieg wykonać bezpośrednio przed wschodami roślin ziemniaka, po
uprzednim obredleniu i zabronowaniu pola. Nie wykonywać zabiegu na liście ziemniaków.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Kukurydza

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego stosowania: 2,0 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania
: 1,5 - 2,0 l/ha.
Wyższą dawkę stosować na glebach organicznych.
Termin stosowania: Zabieg wykonać do 3 dni po siewie.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Groch jadalny

Maksymalna / zlecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 1,0 l/ha.
Termin stosowania: zabieg wykonać bezpośrednio po siewie. Groch wysiewać na głębokość
4-6 cm, w odleżałą glebę. Gwałtowne opady deszczu występujące po opryskiwaniu mogą
2


spowodować uszkodzenia grochu wskutek przemieszczania się środka do strefy korzeniowej
roślin.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Marchew

a)
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego stosowania: 2,0 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania
: 1,5 - 2,0 l/ha.
Termin stosowania: zabieg wykonać do 10 dni po siewie, przed skiełkowaniem nasion.
Konieczny jest równomierny wysiew nasion na głębokość 2 cm.
Liczba zabiegów: 1.
lub
b)
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego stosowania: 1,5 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania:
1,0 - 1,5 l/ha.
Termin stosowania: zabieg wykonać po wschodach w fazie 3-5 liści właściwych marchwi.
Wcześniejsze opryskiwanie może spowodować przejściowe zahamowanie wzrostu roślin.
Liczba zabiegów: 1.
lub
c)
zabieg dzielony:

pierwszy zabieg do 10 dni po siewie marchwi, w dawce 0,75 l/ha,

drugi zabieg w fazie 1-2 liści marchwi, w dawce 0,35 l/ha,

trzeci zabieg w 7 do 14 dni po drugim zabiegu , w dawce 0,5 l/ha.
Okres pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.
UWAGA
Nie stosować w terminie powschodowym w marchwi przeznaczonej na wczesny zbiór
(sprzedaż pęczkowa).
Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 lub 3 w przypadku dawek
dzielonych.

Pietruszka

a)
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego stosowania: 2,0 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania
: 1,0 - 2,0 l/ha.
Termin stosowania: zabieg wykonać w 5-10 dni po siewie, przed skiełkowaniem nasion.
Nasiona wysiewać na głębokość nie mniejszą niż 2 cm.
Liczba zabiegów: 1.
lub
b)
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego stosowania: 1,5 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania
: 1,0 - 1,5 l/ha.
3


Termin stosowania: zabieg wykonać w fazie 3-5 liści pietruszki. Opryskiwać tylko
w przypadku silnego zachwaszczenia, jeśli nie stosowano środka po siewie. Nie stosować
we wcześniejszej fazie rozwojowej pietruszki i w temperaturze powyżej 20ºC.
Liczba zabiegów: 1.
UWAGA:
Zabieg nalistny może powodować fitotoksyczne objawy, które mogą prowadzić do obniżki
plonu pietruszki.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Seler korzeniowy
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego stosowania: 2,0 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania
: 1,5 - 2,0 l/ha.
Termin stosowania: zabieg wykonać w 2-3 tygodnie po posadzeniu rozsady.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Seler naciowy

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego stosowania: 1,5 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania
: 1,5 l/ha.
Termin stosowania: zabieg wykonać w 2-3 tygodnie po posadzeniu rozsady.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Por

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego stosowania: 1,5 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania:
1,0 - 1,5 l/ha.
Termin stosowania:

na plantacjach pora z siewu zabieg wykonać po wytworzeniu przez por 4-6 liści.

w uprawie pora z rozsady zabieg wykonać w 2-3 tygodnie po posadzeniu.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
UWAGI:
1. Dawki środka wyższe z zalecanych stosować na glebach ciężkich, zasobnych
w próchnicę.
2. Po zastosowaniu środka opóźnić wykonanie mechanicznych zabiegów pielęgnacyjnych.
3. W przypadku konieczności zniszczenia skorupy glebowej używać narzędzi płytko
działających.
4. W przypadku zabiegu wykonanego na liście ziemniaka środek może spowodować
uszkodzenia roślin.


4


STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH
I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin
stosowanego w uprawach małoobszarowych
ponosi wyłącznie jego użytkownik.

Len
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania
: 1,3 - 1,5 l/ha.
Termin stosowania: bezpośrednio po siewie.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Łubin

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania
: 1,25 - 1,5 l/ha.
Termin stosowania: bezpośrednio po siewie.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Słonecznik

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania
: 1,5 - 2,0 l/ha.
Termin stosowania: bezpośrednio po siewie.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Szparagi
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Termin stosowania: po ostatnim obsypaniu wałów, przed pojawieniem się wypustek.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Arcydzięgiel litwor

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Termin stosowania: bezpośrednio po siewie.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Cząber ogrodowy

5


Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Termin stosowania: bezpośrednio po siewie.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Kminek zwyczajny

Termin stosowania:
a) bezpośrednio po siewie.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania
: 1,5 - 2,0 l/ha.
Liczba zabiegów: 1.
lub
b) po wschodach w fazie 3-5 liści kminku.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania
: 1,0 - 1,5 l/ha.
Liczba zabiegów: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Kolendra siewna

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania
: 1,0 - 1,5 l/ha.
Termin stosowania: bezpośrednio po siewie.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Koper włoski

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania
: 1,0 - 1,5 l/ha.
Termin stosowania: bezpośrednio po siewie.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Mięta pieprzowa

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania
: 1,0 - 1,5 l/ha.
Termin stosowania: bezpośrednio po siewie.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

6


Rumian rzymski
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Termin stosowania: 10 dni po wysadzeniu roślin.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Szałwia lekarska

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Termin stosowania: bezpośrednio po siewie.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Soja

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania
: 1,25-1,5 l/ha.
Termin stosowania: bezpośrednio po siewie.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek stosowany w zalecanych dawkach rozkłada się w okresie wegetacji, nie stwarzając
zagrożenia dla upraw następczych. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji
traktowanej środkiem, w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki,
na polu tym (po spulchnieniu gleby) można uprawiać rośliny strączkowe, kukurydzę,
ziemniaki, słonecznik. Nie uprawiać roślin z rozsady.
W
przypadku
stosowania
środka
ochrony
roślin
Nightjar
C
450
SC
w mieszaninach z innymi herbicydami należy ściśle przestrzegać zaleceń dotyczących
następstwa roślin dla tych środków ochrony roślin.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Środka nie stosować:
− w terminie powschodowym, jeżeli wschody są słabe lub zostały uszkodzone przez
choroby lub szkodniki,
− w przypadku gdy w uprawie występują kwitnące chwasty,
− podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie
rośliny uprawne.
2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do
zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą z włączonym mieszadłem.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
7


opryskiwacza z cieczą użytkową. Zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed
ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku
opryskiwacza.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te
same środki ochrony osobistej.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem
środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie
wykonywania zabiegu.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy
ochronnej o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie
strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie dotyczy.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Seler naciowy - 49 dni.
Groch, kukurydza, łubin, słonecznik, soja - 60 dni.
Len, marchew - 70 dni.
Pietruszka, por, seler korzeniowy, ziemniak - 90 dni.
Szparagi, arcydzięgiel litwor, cząber ogrodowy, kminek zwyczajny, kolendra siewna, koper
włoski, mięta pieprzowa, rumian rzymski, szałwia lekarska – nie dotyczy.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy.
8


Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Nie dotyczy po uwzględnieniu następstwa roślin.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą, w temperaturze 0oC - 30oC.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........-
9

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody