Dzwonek  Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Nikosh 040 SC


Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 117/2016d z dnia 25.02.2016 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 45/2015 z dnia 04.03.2015 r.
Posiadacz zezwolenia:
Sharda Europe B.V.B.A., Jozef Mertensstraat 142, 1702 Dilbeek, Królestwo Belgii, tel.:
+32-2466 4444, fax: +32-2463 3658, email: eu.sales@shardaintl.com
NIKOSH 040 SC
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
nikosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 40 g/l (4,17%)
Zezwolenie MRiRW nr R - 45/2015 z dnia 04.03.2015 r.
zmienione decyzją nr R - 117/2016d z dnia 25.02.2016 r.
UWAGA
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne powodując długotrwałe skutki.
EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia
P391 - Zebrać wyciek.
OPIS DZIAŁANIA
Nikosh 040 SC to środek chwastobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do
rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania
chwastnicy jednostronnej oraz niektórych chwastów dwuliściennych w kukurydzy.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych
opryskiwaczy polowych.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Nikosh 040 SC jest herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest głównie poprzez
liście i szybko przemieszczany w roślinie, hamując jej wzrost i rozwój.
Wzrost chwastów zostaje zahamowany wkrótce po zastosowaniu środka, po czym następuje
stopniowe przebarwianie się roślin. Chwasty zamierają całkowicie po 20-25 dniach od
zabiegu.
Środek działa najskuteczniej na młode, intensywnie rosnące chwasty. Ciepła i wilgotna
pogoda przyspiesza działanie środka.
Chwasty wrażliwe w dawce 1,25 l/ha: fiołek polny, tobołki polne.
Chwasty wrażliwe w dawce 1,5 l/ha: chwastnica jednostronna, komosa biała, gwiazdnica
pospolita, bodziszek drobny, rdest powojowaty.
Chwasty średnio wrażliwe w dawce 1,25 l/ha: bodziszek drobny, rdest powojowaty.
Chwasty odporne: odporne są chwasty średnio wrażliwe w późniejszych fazach
rozwojowych (powyżej 6 liści), skrzyp polny, ostrożeń polny.
1
Środek ochrony roślin Nikosh 040 SC, załącznik do decyzji MRiRW
STOSOWANIE ŚRODKA
Kukurydza
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:
1,5 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
1,25-1,5 l/ha
Termin stosowania:
Zabieg wykonać wcześnie po wschodach w fazie 2-4 liści kukurydzy (BBCH 12-14).
Zwalczanie chwastnicy jednostronnej:
Zabieg wykonać gdy chwasty są w fazie 3 liści do końca fazy krzewienia.
Zwalczanie chwastów dwuliściennych:
Zabieg wykonać, gdy większość chwastów (ponad 50%) znajduje się w fazie 2-4 liści.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
NASTĘPSTWO ROŚLIN
W przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji można siać bez ograniczeń kukurydzę jako
roślinę następczą lub:
− zboża - po 3 miesiącach - na glebach kwaśnych; po 9 miesiącach - na glebach obojętnych
i zasadowych,
− bobowate (strączkowe) - po 9 miesiącach,
− lucernę - po 12 miesiącach.
Po zbiorze rośliny uprawnej, wiosną następnego roku można uprawiać wszystkie rośliny.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
1. Strategia zarządzania odpornością:
Środek Nikosh 040 SC zawiera substancję czynną należącą do herbicydów z grupy
inhibitorów ALS. Stosowanie po sobie herbicydów o tym samym mechanizmie działania
może prowadzić do wyselekcjonowania chwastów odpornych. Aby zminimalizować ryzyko
wystąpienia i rozwoju odporności chwastów, herbicydy z grupy inhibitorów ALS powinny być
stosowane zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:
− postępuj zgodnie z zaleceniami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin – stosuj
środek w zalecanej dawce w terminie zapewniającym najlepsze zwalczania chwastów,
− dostosuj zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju
i nasilenia chwastów,
− używaj różnych metod kontroli zachwaszczenia w tym rotację upraw, itp.,
− stosuj rotacje herbicydów o różnym mechanizmie działania,
− stosuj mieszanki herbicydu z grupy ALS z herbicydami o odmiennym mechanizmie
działania,
− stosuj w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych
chwastów,
− stosuj herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz wciągu sezonu wegetacyjnego
rośliny uprawnej,
− informuj posiadacza zezwolenia o nie satysfakcjonującym zwalczaniu chwastów,
− w celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z doradcą lub
z producentem środka ochrony roślin.
2. W warunkach niekorzystnych dla wzrostu i rozwoju kukurydzy po zastosowaniu środka
mogą wystąpić przemijające zniekształcenia liści, przebarwienia oraz wstrzymanie
wzrostu roślin.
2
Środek ochrony roślin Nikosh 040 SC, załącznik do decyzji MRiRW
3. Środka nie stosować:
− w kukurydzy cukrowej, pękającej i w uprawie materiałów hodowlanych,
− w fazie rozwojowej kukurydzy powyżej 7 liści,
− na odmianę kukurydzy Koka,
− bezpośrednio po okresie długotrwałych chłodów na rośliny, których wzrost został
zahamowany wskutek niskich temperatur; zabieg można wykonać po wznowieniu
intensywnego wzrostu kukurydzy,
− w temperaturze powietrza poniżej 10ºC i powyżej 25ºC,
− na rośliny osłabione i uszkodzone przez przymrozki, suszę, szkodniki lub choroby,
− na rośliny mokre (rosa, deszcze).
4. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do
zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą z włączonym mieszadłem i uzupełnić
wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego
w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym
przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Ze względu na dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka
Nikosh 040 SC bardzo ważne jest wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed jego
użyciem w innych roślinach uprawnych niż kukurydza.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
s
trony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy u
żytkow e
j i które zwróciły się o taką
informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem
środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie
wykonywania zabiegu.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
3
Środek ochrony roślin Nikosh 040 SC, załącznik do decyzji MRiRW
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN.
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
− w temperaturze 0oC - 30oC.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr parti - ........
4
Środek ochrony roślin Nikosh 040 SC, załącznik do decyzji MRiRW

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody