Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Nimbus Gold
1


Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R - 129/2017 z dnia 07.07.2017 r.

Posiadacz zezwolenia:
BASF SE, Carl Bosch Strasse 38, 67056 Ludwigshafen, Republika Federalna Niemiec, tel.: +49 621
60-0, fax: +49 621 60-42525, e-mail: info.service@basf-ag.de

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
BASF Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 154, 02-326 Warszawa, tel.: 22 570 99 99, fax: 22 570 97
92, e-mail: poczta@basf.com


NIMBUS GOLD


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych


Zawartość substancji czynnych:

Dimetenamid-P (związek z grupy acetamidów) -

200 g/l (18,02 %)
Metazachlor (związek z grupy chloroacetanilidów) -

200 g/l (18,02 %)
Chlomazon (związek z grupy izoksazolidionów) -

40 g/l (3,60 %)

Środki ochrony roślin zawierające substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej
powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie
1,0 kg substancji czynnej na hektar.


Zezwolenie MRiRW nr R - 129/2017 z dnia 07.07.2017 r.Uwaga
H351
Podejrzewa się, że powoduje raka.
H410
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH208
Zawiera metazachlor, dimetenamid-p oraz difenylometylodiizocyjanian. Może
powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
EUH401
W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
P202
Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków

bezpieczeństwa.
P280
Stosować rękawice ochronne.
P308 + P311
W przypadku narażenia lub styczności: Skontaktować się z OŚRODKIEM

ZATRUĆ lub lekarzem.
P391
Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA
NIMBUS GOLD jest herbicydem selektywnym o działaniu układowym, stosowanym doglebowo
występującym formie zawiesiny kapsuł połączonej z koncentratem w postaci stężonej zawiesiny.
Etykieta środka ochrony roślin Nimbus Gold, załącznik do zezwolenia MRiRW


2

Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancje czynne dimetenamid-P i metazachlor zaliczane są do grupy
K3, a substancja czynna chlomazon zaliczana jest do grupy F3.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Dimetenamid-P i metazachlor zaliczane są do inhibitorów syntezy kwasów tłuszczowych o długim
łańcuchu. Do rośliny przenikają przez korzenie i hypokotyl, powodując zamieranie chwastów podczas
ich kiełkowania lub w fazie siewki.
Chlomazon zaliczamy jest do inhibitorów biosyntezy karotenoidów, do rośliny przenika poprzez
korzenie i pędy kiełkujących chwastów, a po jego zastosowaniu rośliny wrażliwe nie kiełkują lub po
wschodach bieleją i zasychają.
Środek Nimbus Gold powoduje zamieranie chwastów podczas kiełkowania oraz wkrótce po ich
wschodach. Najskuteczniej zwalcza chwasty w warunkach odpowiedniego uwilgotnienia gleby.
Chwasty wrażliwe
Bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna
bezwonna, przetacznik perski, rumianek pospolity, stulicha psia,
tasznik pospolity.
Chwasty średnio wrażliwe
Fiołek polny

STOSOWANIE ŚRODKA
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy
polowych.

Rzepak ozimy
Termin stosowania: środek stosować przed wschodami rzepaku (BBCH 00 – 09), najpóźniej do 3 dni
po siewie rzepaku, na starannie uprawioną glebę (bez grud).
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 100- 400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

ŚRODKI

OSTROŻNOŚCI,
OKRESY
KARENCJI
I
SZCZEGÓLNE
WARUNKI
STOSOWANIA
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Rzepak ozimy – okres od zastosowania środka do terminu zbioru jest wystarczający.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym
zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz): 8 tygodni.
1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dla wschodzących roślin nasiona rzepaku należy wysiać na
głębokość co najmniej 15 mm i dokładnie przykryć glebą.
2. Po opryskaniu pola nie wykonywać żadnych zabiegów pielęgnacyjnych.
3. Dla osiągnięcia wysokiego stopnia zwalczania chwastów wymagana jest optymalna wilgotność
gleby.
4. Najwyższa skuteczność jest uzyskiwana gdy produkt jest stosowany przed wschodami chwastów.
Zastosowanie środka na suchą glebę, da pożądany efekt dopiero po wystąpieniu deszczu.
5. Środek jest przeznaczony do stosowania na wszystkich typach gleb, za wyjątkiem gleb bardzo
lekkich oraz zawierających powyżej 10% materii organicznej.
6. Możliwe jest wystąpienie przemijających objawów fitotoksyczności (zahamowanie wzrostu roślin,
przerzedzenie łanu, deformacja liści rzepaku), zwłaszcza w przypadku silnych opadów deszczu
występujących po zabiegu i niskich temperatur. Objawy te są szczególnie widoczne wówczas, gdy
rzepak uprawia się na glebach lekkich i piaszczystych, mają one jednak charakter przejściowy i nie
wpływają na przezimowanie oraz plonowanie rzepaku.
7. Środka ochrony roślin nie stosować:
– w czasie wschodów rzepaku,
Etykieta środka ochrony roślin Nimbus Gold, załącznik do zezwolenia MRiRW


3

– na rośliny osłabione lub uszkodzone przez suszę, choroby czy szkodniki,
– przed spodziewanymi intensywnymi opadami deszczu, przymrozkami lub bezpośrednio po ich
wystąpieniu,
– na intensywnie rosnące rośliny uprawne, zwłaszcza w okresie ciepłych dni i zimnych nocy,
– na suchą glebę.
8. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne
– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. Po planowych zbiorach rzepaku
rośliny następcze można uprawiać po wykonaniu orki o głębokości 15 cm.
W przypadku konieczności zaorania plantacji rzepaku w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki,
choroby lub szkodniki) wiosną można uprawiać następujące rośliny:
– zboża ozime (za wyjątkiem pszenicy durum) można siać po upływie sześciu tygodniu od zabiegu,
po uprawie gleby na min. 25 cm,
– bobik można siać po upływie ośmiu tygodni, po uprawie gleby na min. 25 cm,
– mieszanki bobowatych, burak cukrowy, rzepak jary oraz ziemniaki można uprawiać po trzech
miesiącach od zastosowania preparatu i po zaoraniu na głębokość 25 cm,
– zboża jare, len oraz kukurydzę można siać po upływie siedmiu miesięcy, po zaoraniu gleby na
głębokość 25 cm.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.
Wstrząsnąć przed użyciem.
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej objętość wraz
z ilością środka. Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza.
W przypadku braku instrukcji odmierzoną ilość środka dodać do zbiornika opryskiwacza
napełnionego częściowo wodą ( z włączonym mieszadłem).
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z
cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do
zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w
zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Resztki cieczy użytkowej należy:
– jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której
przeprowadzono zabieg, lub
– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację
substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same
środki ochrony osobistej.
W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu
z powstałymi popłuczynami należy postępować zgodnie z instrukcja dołączona do środka myjącego.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ
OSÓB POSTRONNYCH
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony,
które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Etykieta środka ochrony roślin Nimbus Gold, załącznik do zezwolenia MRiRW


4

Stosować rękawice ochronne zabezpieczające przed oddziaływaniem środków ochrony roślin i odzież
roboczą w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
Dokładnie umyć dłonie dużą ilością wody z mydłem po użyciu.
Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.
Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą
wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni gleby.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych, konieczne jest wyznaczenie od zbiorników i cieków wodnych:
− zadarnionej strefy ochronnej o szerokości 10 m lub
− 1 m strefy ochronnej z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy
użytkowej podczas zabiegu o 90%.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej od terenów nieużytkowanych rolniczo o szerokości:
− 5 m lub
− 1 m z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas
zabiegu o 50%.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające
przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub
paszą.
− wyłącznie w oryginalnym opakowaniu
− w temperaturze 0°C - 30°C.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W przypadku narażenia lub styczności: Skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........

Etykieta środka ochrony roślin Nimbus Gold, załącznik do zezwolenia MRiRW

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody