Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Niszczymech 25 WPZałącznik do pozwolenia MRiRW nr R - 20/2017 h.r. z dnia 26.04.2017 r.

Posiadacz pozwolenia na handel równoległy:
AGROSIMEX Sp. z o.o., Goliany 43, 05-620 Błędów tel:(48) 66 80 471, fax (48) 66 80 486,
e-mail: agrosimex@agrosimex.com.pl

Podmiot odpowiedzialny za ostateczne pakowanie i etykietowanie:
Pakon Sp. z o.o., ul. Zakładowa 7, 62-510 Konin, tel/fax: 63 240 01 18,
e-mail:biuro@pakon-konin.pl


NISZCZYMECH 25 WP


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych


Zawartość substancji czynnej:
chinochlamina (związek z grupy naftochinonów) - 25 % (250 g/kg)


Pozwolenie MRiRW nr R - 20 /2017 h.r z dnia 26.04.2017 r.Uwaga

H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H319 – Działa drażniąco na oczy.
H335 – Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H361d – Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
H373 – Może powodować uszkodzenie narządów (nerki, śledziona, układ krwionośny)
poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzalne.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH 401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia

P260 – Nie wdychać rozpylonej cieczy.
P280 – Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy.
P302 + P352 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody
z mydłem.
P305 + P351 + P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal
płukać.
P308 + P313 – W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod
opiekę lekarza.

OPIS DZIAŁANIA
Niszczymech 25 WP jest środkiem chwastobójczym w postaci proszku do sporządzania
zawiesiny wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania mchu na
trawnikach, mchu, wątrobowców i glonów w uprawie pojemnikowej niektórych roślin

1

ozdobnych, mchu, wątrobowców i glonów w uprawie szklarniowej niektórych roślin
ozdobnych uprawianych na kwiat cięty i roślin ozdobnych z liści, mchu na przejściach
i chodnikach w szklarni.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych i ręcznych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Niszczymech 25 WP już po 2-3 dniach od wykonania zabiegu powoduje więdnięcie,
podwijanie się plechy i zamieranie zwalczanych organizmów. Po 5-6 dniach około 100%
zwalczanych
wątrobowców zamiera. Środek nie powoduje żadnych objawów fitotoksyczności na roślinach
uprawnych.

STOSOWANIE ŚRODKA
Trawniki
- zwalczanie mchu
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 150 g/100 m2 w 10 l wody.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 150 g/100 m2 w 10 l wody.
Stosować na pojawiające się mchy w ciągu całego okresu wegetacyjnego. Przed
zastosowaniem zwilżyć lub podlać trawnik.

Maksymalna liczba zabiegów: 1

Drzewa i krzewy ozdobne (uprawa kontenerowa) - zwalczanie mchu, wątrobowców
i glonów, w następujących gatunkach:
Bukszpan wieczniezielony, cis pospolity, cis pośredni, cyprysik Lawsona, forsycja, hortensja
ogrodowa, jałowiec łuskowaty, jałowiec pospolity, jałowiec skalny, krzewuszka ozdobna,
różanecznik kotawbijski, sosna górska, świerk kłujący, żywotnik zachodni (tuja).

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 150 g/100 m2 w 10 l wody.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 150 g/100 m2 w 10 l wody.


Rośliny uprawne opryskiwać po pojawieniu się zwalczanych organizmów w ciągu całego
okresu wegetacyjnego. Po zabiegu spryskać chronione rośliny wodą w ilości 0,5-2 l/m2.
celem zwiększenia skuteczności zabiegu oraz tolerancji roślin uprawnych.

Maksymalna liczba zabiegów: 1

Rośliny ozdobne uprawiane na kwiat cięty oraz ozdobne z liści (pod osłonami) -
zwalczanie mchu, wątrobowców i glonów w następujących gatunkach:
Anthurium andreanum, Ficus benjamina (Figowiec)

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 150 g/100 m2 w 10 l wody.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 150 g/100 m2 w 10 l wody.


Rośliny uprawne opryskiwać po pojawieniu się zwalczanych organizmów. Po zabiegu
spryskać chronione rośliny wodą w ilości 0,5-2 l/m2 celem zwiększenia skuteczności zabiegu
oraz tolerancji roślin uprawnych.

Maksymalna liczba zabiegów: 1

Przejścia i chodniki w szklarniach - zwalczanie mchu
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 150 g/100 m2 w 10 l wody.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 100 - 150 g/100 m2 w 10 l wody.

Opryskiwać powierzchnie betonu porośniętą mchem.

Maksymalna liczba zabiegów: 1


2


UWAGA

Wyższą z zalecanych dawek stosować przy silnym występowaniu zwalczanych organizmów.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odważoną ilość środka wymieszać w osobnym naczyniu z małą ilością wody, następnie wlać
do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą, uzupełnić wodą do potrzebnej
ilości i dokładnie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą
a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych, w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe, lub,

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub,

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Trawniki:
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej:
- o szerokości 100 m od zbiorników i cieków wodnych w tym zadarnionej na szerokości 20 m
z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej
podczas zabiegu o 50%.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Drzewa i krzewy ozdobne (uprawa kontenerowa):
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej:
- o szerokości 100 m od zbiorników i cieków wodnych w tym zadarnionej na szerokości 20 m
z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej
podczas zabiegu o 75%.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Rośliny ozdobne uprawiane na kwiat cięty oraz ozdobne z liści (pod osłonami), przejścia
i chodniki w szklarniach:

3

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta:
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia,
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Nie dotyczy

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
- w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą.

Przechowywać w temperaturze 0oC - 30oC.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - .........
Zawartość netto - .........
Nr partii - .........


4

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody