Dzwonek  Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Nomad 75 WGZałącznik do decyzji MRiRW nr R - 513/2016d z dnia 07.11.2016 r.,
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-147/2012 z dnia 16.11.2012 r.

Posiadacz zezwolenia:
Dow AgroSciences Polska Sp. z o. o, ul. Domaniewska 50 A, 02 - 672 Warszawa,
tel.: 22 548 73 00, faks: 22 548 73 09, e-mail: fwrpols@dow.com, www.dowagro.comNOMAD 75 WG


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Zawartość substancji czynnej:
piroksysulam (związek z grupy triazolopirymidyn) – 75 g/kg (7,5%)


Zezwolenie MRiRW nr R-147/2012 z dnia 16.11.2012 r.,
zmienione decyzją MRiRW nr R - 709/2015d z dnia 18.08.2015 r.,
oraz decyzją MRiRW nr R - 816/2015d z dnia 08.10.2015 r.,
oraz decyzją MRiRW nr R - 513/2016d z dnia 07.11.2016 r.
Uwaga

H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH208 - Zawiera piroksysulam i klokwintocet-meksyl. Może powodować wystąpienie
reakcji alergicznej.
EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.

P280 - Stosować rękawice ochronne.
Zebrać rozsypany produkt.

OPIS DZIAŁANIA
Nomad 75 WG jest herbicydem w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej,
stosowanym nalistnie, przeznaczonym do wiosennego, powschodowego zwalczania miotły
zbożowej i niektórych chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, życie ozimym i
pszenżycie ozimym.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych
opryskiwaczy polowych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Nomad 75 WG jest selektywnym herbicydem o działaniu systemicznym, pobieranym poprzez
liście chwastów, a następnie szybko przemieszczanym w całej roślinie. Środek blokuje
działanie enzymów podczas syntezy aminokwasów. W efekcie końcowym następuje
zatrzymanie syntezy aminokwasów w roślinach chwastów. Widoczne objawy działania
pojawiają się po kilku dniach. Symptomy pojawiają się najpierw w górnych częściach
chwastów jako chlorozy (żółknięcie) prowadzące do nekroz, zahamowania wzrostu i w
konsekwencji zamierania chwastów. Górne liście przybierają zwiędły wygląd. Następnie
efekt ten rozszerza się na całą roślinę. Całkowite zaschnięcie i obumarcie roślin w idealnych
warunkach wzrostu następuje po 2-3 tygodniach. Gdy procesy życiowe chwastu są
spowolnione z powodu mniej sprzyjających warunków np. niższe temperatury powietrza,
pełen efekt chwastobójczy może się pojawić dopiero po 6-9 tygodniach.
Środek zwalcza chwasty, gdy minimalna temperatura dobowa w ciągu 6 dni po wykonaniu
zabiegu wynosi powyżej 5ºC. Środek najskuteczniej niszczy wrażliwe chwasty dwuliścienne
znajdujące się w fazie 2-6 liści (rozety), a miotłę zbożową do końca stadium fazy krzewienia.

Chwasty wrażliwe:
gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik
bluszczykowy, przetacznik perski, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity.
Chwasty średnio wrażliwe: bodziszek drobny, fiołek polny, jasnota purpurowa, mak polny,
niezapominajka polna, przytulia czepna.
Chwasty odporne: chaber bławatek.

STOSOWANIE ŚRODKA
Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 120 g/ha + Atpolan Bio 80 EC
1 l/ha lub Olstick 90 EC 1 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 100 - 120 g/ha + Atpolan Bio 80 EC
1 l/ha lub Olstick 90 EC 1 l/ha

Termin stosowania:
Środek zastosować wiosną po ruszeniu wegetacji roślin od fazy początku krzewienia do fazy
pierwszego kolanka zboża (BBCH 21-31), na chwasty w trakcie intensywnego wzrostu.

Zalecana ilość wody: 150-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Uwagi:
Środek stosować wyłącznie z przebadanym i zatwierdzonym adiuwantem (środkiem
wspomagającym): Atpolan Bio 80 EC w dawce 1 l/ha lub Olstick 90 EC w dawce 1 l/ha.

Wyższą dawkę środka stosować na plantacjach silnie zachwaszczonych oraz na chwasty
bardziej zaawansowane w rozwoju.

Środek wnika do rośliny w ciągu 1 godziny od zastosowania. Opady deszczu po tym okresie
czasu nie wpływają ujemnie na działanie środka.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek Nomad 75 WG rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając
zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.
W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji potraktowanej środkiem (w wyniku
uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) na polu tym można uprawiać
zboża lub kukurydzę, jednak nie wcześniej niż 4 tygodnie od zastosowania produktu i po
zaoraniu plantacji na głębokość co najmniej 15 cm.
Po zbiorze rośliny uprawnej można uprawiać wszystkie rośliny.


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
1. Środka nie stosować:
− na rośliny mokre, osłabione lub uszkodzone przez szkodniki, choroby, zalanie lub
przymrozki;
− w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych i/lub traw;
− gdy minimalna temperatura w dniu zabiegu oraz przez 6 kolejnych dni wynosi 5ºC lub
mniej;
− w temperaturze powietrza poniżej 5ºC i powyżej 25ºC;
− w czasie nadmiernej suszy;
− po nocnych przymrozkach oraz przed spodziewanymi przymrozkami.
2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych;
− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Nomad 75 WG jest herbicydem zawierającym substancje aktywną piroksysulam z grupy
triazolopirymidyn (wg HRAC grupa B) o mechanizmie działania ALS/AHAS i istnieje ryzyko
wystąpienia odporności miotły zbożowej. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia i rozwoju
odporności miotły zbożowej na substancje czynne o mechanizmie działania ALS/AHAS
(należące do grupy pochodnych sulfonylomocznika lub triazolopirymidyn) należy zgodnie
z Dobrą Praktyką Rolniczą:
– ograniczyć stosowanie środków zawierających substancje czynne o mechanizmie
działania ALS/AHAS do 1 zabiegu w sezonie wegetacyjnym;
– stosować środki zawierające substancje czynne o mechanizmie działania ALS/AHAS,
na tym polu przemiennie z herbicydami o innym mechanizmie działania;
– ściśle przestrzegać zaleceń umieszczonych na etykiecie stosowania środka, w tym
nie stosować dawek niższych od zalecanych;
– jeśli stwierdzono lub istnieje podejrzenie, że na danym polu występuje miotła
zbożowa lub chwasty dwuliścienne odporne na substancje czynne o mechanizmie
działania ALS/AHAS, w celu zapobieżenia dalszej selekcji form odpornych nie należy
stosować na tym polu środka chwastobójczego zawierającego substancje czynne o
ww. mechanizmie działania.
Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia odporności chwastów dwuliściennych należy
zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:
– nie nadużywać stosowania herbicydów o tym samym mechanizmie działania;
– zaleca się stosowanie herbicydów zawierających substancje aktywne o różnych
mechanizmach
działania
lub
stosowania
sekwencji
zabiegów/mieszanin
zbiornikowych herbicydów, gdzie co najmniej dwie substancje aktywne zwalczają
gatunek
chwastu,
u którego stwierdzono występowanie odporności;
– przestrzegać zaleceń umieszczonych na etykiecie stosowania środka, zwłaszcza
dotyczących zalecanych dawek (w tym nie stosować dawek niższych od zalecanych)
i terminów stosowania.

– W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z posiadaczem zezwolenia
lub z jego przedstawicielem.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową. W przypadku stosowania środka w mieszaninie z innymi
środkami przestrzegać ściśle zaleceń dotyczących sporządzania cieczy użytkowej tych
środków. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy
należy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Zalecany sposób mycia opryskiwacza:
Opróżnić zbiornik, następnie wypłukać wszystkie części składowe opryskiwacza i ponownie
opróżnić, napełnić zbiornik wodą dodając jeden z zalecanych do mycia opryskiwaczy
środków myjących i płukać przez co najmniej 10 minut z włączonym mieszadłem, części
składowe rozpylacza rozmontować, wymyć i wypłukać osobno w roztworze środka do mycia
opryskiwaczy, ponownie wypłukać zbiornik i wszystkie części składowe opryskiwacza czystą
wodą. Z powstałymi popłuczynami należy postępować stosownie do instrukcji dołączonej do
środka myjącego.

Z wodą użytą do mycia aparatury należy postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej,
stosując te same środki ochrony osobistej.

Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości
środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed
użyciem w innych roślinach niż zalecane.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież roboczą w trakcie przygotowywania cieczy
użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 3 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
60 dni (okres karencji zawiera się w okresie wegetacji).
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
30 dni, przy czym należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
− w temperaturze 0oC - 30oC.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
Okres ważności – 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........


Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody