Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Norton 069 EWZałącznik do zezwolenia MRiRW nr R - 193 /2014 z dnia 17 .09.2014 r.
Posiadacz zezwolenia:
Cheminova A/S, Thyborønvej 78, DK-7673 Harboøre, Królestwo Dani , tel.: +45 969 096 90,
fax: +45 969 096 91.
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:
Cheminova Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 212A, 02-486 Warszawa, tel.: 22 571 40 50,
fax: 22 571 40 51.
NORTON 069 EW
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
fenoksaprop-P (substancja z grupy arylofenoksy kwasów) 69 g/l (6,69%)
Zezwolenie MRiRW nr R- 193 /2014 z dnia 17 .09.2014 r.


UWAGA
H315 - Działa drażniąco na skórę.
H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH066 - Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
EUH 401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
P 261 - Unikać wdychania par.
P 280 - Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu/ ochronę twarzy.
P302 + P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P333 + P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć
porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
OPIS DZIAŁANIA
Norton 069 EW jest środkiem chwastobójczym w formie płynu (olej w wodzie) do sporządzania
emulsji wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania
wybranych rocznych chwastów jednoliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym,
jęczmieniu jarym i pszenicy jarej.
Środek Norton 069 EW stosuje się przy użyciu opryskiwaczy polowych.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Norton 069 EW jest środkiem działającym systemicznie, pobieranym przez zielone części
roślin, a następnie przemieszczany do miejsc oddziaływania, tj. do stożków wzrostu pędów i
korzeni. Po upływie 2-3 dni od wykonania zabiegu, wzrost chwastów ulega zahamowaniu.
Działanie środka widoczne jest po upływie 2-4 tygodni od zastosowania w zależności od
warunków atmosferycznych.
Norton 069 EW niszczy najskuteczniej chwasty jednoliścienne od fazy liścieni do fazy
krzewienia niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej.
Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy.
STOSOWANIE ŚRODKA
Pszenica ozima, pszenżyto ozime.

Chwasty wrażliwe: miotła zbożowa.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 l/ha.
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 1,0 – 1,2 l/ha.

W celu obniżenia dawki środek Norton 069 EW stosować łącznie z adiuwantem
Atpolan 80 EC w dawce:
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:
Norton 069 EW 0,5 l/ha + Atpolan 80 EC 1,0 l/ha.
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania:
Norton 069 EW 0,5 l/ha + Atpolan 80 EC 1,0 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować wiosną po ruszeniu wegetacji zbóż do końca fazy
krzewienia (BBCH do 29).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste używając końcówek płaskostrumieniowych,
stosując ciśnienie 2,5-3,5 at. Zalecana średnica kropel: 0,2-0,3 mm.
Pszenica ozima
Chwasty wrażliwe: miotła zbożowa, rumian polny, komosa biała, mak polny, rdestówka
powojowata, fiołek polny.
Chwasty odporne: przytulia czepna.
W przypadku wystąpienia chwastów dwuliściennych środek Norton 069 EW stosować łącznie ze
środkiem Nuance 75 WG w dawce:
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:
Norton 069 EW 1,2 l/ha + Nuance 75 WG 20 g/ha.
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania:
Norton 069 EW 1,0 – 1,2 l/ha + Nuance 75 WG 20 g/ha.
Termin stosowania: środek stosować wiosną po ruszeniu wegetacji zbóż do końca fazy
krzewienia (BBCH do 29).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste używając końcówek płaskostrumieniowych,
stosując ciśnienie 2,5-3,5 at. Zalecana średnica kropel: 0,2-0,3 mm.
Jęczmień jary , pszenica jara.
Chwasty wrażliwe
: owies głuchy.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 1,0 l/ha.
Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 0,8 - 1,0 l/ha.

W przypadku zwalczania owsa głuchego i chwastnicy jednostronnej w celu obniżenia dawki
środek Norton 069 EW stosować łącznie z adiuwantem Atpolan 80 EC
w dawce:
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:
Norton 069 EW 0,5 l/ha + Atpolan 80 EC 1 l/ha.
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania:
Norton 069 EW 0,5 l/ha + Atpolan 80 EC 1 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować od fazy krzewienia do początku fazy strzelania w źdźbło
(BBCH 20-30).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste używając końcówek płaskostrumieniowych,
stosując ciśnienie 2,5-3,5 at. Zalecana średnica kropel: 0,2-0,3 mm.
Jęczmień jary
Chwasty wrażliwe: owies głuchy, komosa biała, rdestówka powojowata, fiołek polny.
Chwasty odporne: przytulia czepna.
W przypadku wystąpienia chwastów dwuliściennych środek Norton 069 EW stosować łącznie ze
środkiem Nuance 75 WG w dawce:
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:
Norton 069 EW 1,0 l/ha + Nuance 75 WG 20g/ha.
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania:
Norton 069 EW 1,0 l/ha + Nuance 75 WG 20g/ha.
Termin stosowania: środek stosować od fazy krzewienia do początku fazy strzelania w źdźbło
(BBCH 20-30).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste używając końcówek płaskostrumieniowych,
stosując ciśnienie 2,5-3,5 at. Zalecana średnica kropel: 0,2-0,3 mm.
UWAGI:
1.
Wyższą dawkę stosować do zwalczania chwastów znajdujących się w późniejszej fazie
rozwojowej oraz w warunkach niesprzyjających wegetacji (np. w niskiej temperaturze,
podczas suszy), niższą do zwalczania chwastów we wcześniejszych fazach rozwojowych
(przed rozpoczęciem fazy krzewienia).
2.
Długotrwała susza zmniejsza skuteczność działania środka. W takich warunkach zabieg
należy przeprowadzać w późniejszym z zalecanych terminów.
3.
Środek może powodować przemijające przebarwienia liści w jęczmieniu jarym i
pszenicy jarej nie wpływające jednak na plon.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji, nie stwarzając zagrożenia dla roślin
uprawianych następczo. W przypadku konieczności zlikwidowania plantacji traktowanej
środkiem Norton 069 EW (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub
szkodniki) na polu tym po wykonaniu uprawy przedsiewnej można uprawiać wszystkie rośliny.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
1.
Środka nie stosować:

na rośliny chore, uszkodzone przez szkodniki,

w okresie występowania przymrozków,

w temperaturze powyżej 28°C i wilgotności względnej powietrza poniżej 30%,
− podczas wiatru o prędkości powyżej 3 m/sek.
2.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,

nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Środek przed użyciem dokładnie wymieszać. Odmierzoną ilość środka wlać (z włączonym
mieszadłem) do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą, dokładnie wymieszać,
a następnie uzupełnić wodą do potrzebnej objętości i ponownie dokładnie wymieszać.
Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
Warunkiem optymalnego działania środka jest równomierne pokrycie chwastów cieczą
użytkową. Środek jest odporny na zmywanie, jeżeli po zabiegu rośliny zdążą wyschnąć
(opady deszczu w 2 godziny po wykonaniu zabiegu nie mają wpływu na działanie środka).
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe, lub,

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub,

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin i stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Nie dotyczy.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w
którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Nie dotyczy.
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:

w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością,
napojami lub paszą.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie
wyższej niż 30°C.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku awarii lub jeśli się źle poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli
to możliwe, pokaż etykietę.
Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - .........
Zawartość netto - .........
Nr parti - .........

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody