Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Notos 100 SC

Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R - 200/2016 z dnia 19.09.2016 r.


Posiadacz zezwolenia:
ADAMA Polska Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, tel.: +48 22 395 66 60, infolinia:
+48 22 395 66 66, fax: +48 22 395 66 67, e-mail: biuro@adama.com, www.adama.com

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin
Pakon Sp. z o. o., ul. Zakładowa 7, 62-510 Konin, tel.: +48 63 240 01 18, fax: +48 63 240 01
18 wew. 136, e-mail: biuro@pakon-konin.pl
„SUMIN” D. Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy Sp. J., 62-002 Suchy Las,
ul. Jagodowa 4, tel.: +48 61 297 26 00, +48 61 812 51 13, fax: +48 61 297 26 02,
e-mail: sumin@sumin.com.pl, www.sumin.com.pl
ADAMA Manufacturing Poland S.A., ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, tel.: +48 71 794
22 35, fax: +48 71 794 39 66, e-mail: biuro_amp@adama.com
Wilshire Holding Sp. z o.o. Pass 20 N, 05-870 Błonie, tel.: +48 22 731 50 82 , fax: +48 22
725 54 01, www.whlogistics.pl


NOTOS 100 SC


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych


Zawartość substancji czynnej:
mezotrion (substancja z grupy trójketonów) – 100 g/l (9,4%)


Zezwolenie MRiRW nr R- 200/2016 z dnia 19.09.2016 r.Uwaga

H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH208 - Zawiera 1,2-benzizotiazolin-3-on. Może powodować wystąpienie reakcji
alergicznej.
EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i dla środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.

P391 - Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA

Notos 100 SC jest herbicydem, w postaci koncentratu w formie stężonej zawiesiny do
rozcieńczania wodą, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania chwastów
dwuliściennych i niektórych jednoliściennych w kukurydzy.
Etykieta środka ochrony roślin Notos 100 SC – załącznik do zezwolenia MRiRW
1


Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego
opryskiwacza polowego.

Działanie na chwasty
Notos 100 SC jest selektywnym herbicydem o działaniu układowym. Pobierany jest głównie
poprzez liście oraz dodatkowo poprzez korzenie chwastów i szybko przemieszczany
w roślinie, hamując ich wzrost i rozwój. Powoduje zahamowanie biosyntezy karotenoidów
w roślinach chwastów, w następstwie czego następuje zniszczenie chlorofilu, objawiające się
bieleniem liści.
Pierwsze objawy działania środka widoczne są po 5-7 dniach od wykonania zabiegu.
Zamieranie chwastów następuje po około 14 dniach.

Chwasty wrażliwe:

Chwastnica jednostronna, fiołek polny, jasnota purpurowa, komosa biała, rdest
ptasi, rdestówka powojowata (rdest powojowaty), chwasty rumianowate, przetacznik perski,
tobołki polne.

Chwasty średniowrażliwe:

Przytulia czepna.


STOSOWANIE ŚRODKA

Kukurydza
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować od fazy, gdy widoczny jest 1 liść do fazy 8 liści
właściwych kukurydzy (BBCH 10-18).

W przypadku chwastów jednoliściennych, środek stosować do fazy 3 liścia właściwego
(BBCH <13), natomiast w odniesieniu do chwastów dwuliściennych – w fazie od 2 do 6 liścia
właściwego (BBCH 12-16), optymalnie z przewagą chwastów znajdujących się w fazie 4 liści.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji do poziomu nie stwarzającego zagrożenia dla
roślin uprawianych następczo.
W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej środkiem
(w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) na tym samym polu
po wykonaniu uprawy przedsiewnej można uprawiać tylko kukurydzę oraz jęczmień jary.
Natomiast rzepak ozimy może być wysiany dopiero jesienią następnego roku, podobnie
w przypadku buraka cukrowego (wiosną następnego roku od ostatniego zastosowania
środka).

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Środka nie stosować:
− na rośliny osłabione lub uszkodzone przez szkodniki, przymrozki, zalanie lub suszę,
− podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie
rośliny uprawne.
Etykieta środka ochrony roślin Notos 100 SC – załącznik do zezwolenia MRiRW
2


2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
3. Opryskiwać co najmniej 6 godzin przed spodziewanym deszczem – zawsze z włączonym
mieszadłem.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Przed zabiegiem wyczyścić dokładnie wszystkie filtry w opryskiwaczu.
Sporządzając ciecz użytkową środka, do zbiornika opryskiwacza (napełnionego częściowo
wodą) wlać odmierzoną ilość środka. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą,
a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową i uzupełnić wodą do
potrzebnej ilości, dokładnie mieszając. Wąż doprowadzający wodę do zbiornika należy
wprowadzić do samego dna tego zbiornika.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć i przepłukać kilkakrotnie wodą.
Z wodą użytą do mycia aparatury należy postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej,
stosując te same środki ochrony osobistej.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować odzież roboczą w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie
wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy
ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości:
− 10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo lub
Etykieta środka ochrony roślin Notos 100 SC – załącznik do zezwolenia MRiRW
3


− 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo z równoczesnym zastosowaniem technik
redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50%, lub
− 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo z równoczesnym zastosowaniem technik
redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 90%.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):

nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać
lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN


WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
− w suchym, dobrze wentylowanym miejscu, w temperaturze 0 – 30°C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji
- .........
Zawartość netto - .........
Nr partii
- .........
Etykieta środka ochrony roślin Notos 100 SC – załącznik do zezwolenia MRiRW
4

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody