Weź udział w konkursie
i wygraj ursusa

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Novel 240 SCZałącznik do zezwolenia MRiRW nr R-178/2014 z dnia 11.09.2014 r.
Posiadacz zezwolenia:
Cheminova A/S, Thyborønvej 78, DK-7673 Harboøre, Królestwo Dani , tel. +45 969 096 90,
fax: +45 969 096 91
Podmiot wprowadzający środek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Cheminova Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 212 A, 02-486 Warszawa, tel. 22 571 40 50,
fax: 22 571 40 51
NOVEL 240 SC
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zezwolenie MRiRW nr R-178/2014 z dnia 11.09.2014 r.
Zawartość substancji czynnej:
nikosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 240 g/l ( 23,5 %)

Uwaga
H315 - Działa drażniąco na skórę.
H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H400 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
P261 - Unikać wdychania rozpylonej cieczy.
P264 - Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302 + 352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P304 + 240 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić
lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku
w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
P332 + 313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć
porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
OPIS DZIAŁANIA
Novel 240 SC jest środkiem chwastobójczym, w formie koncentratu w postaci stężonej
zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowanym nalistnie, przeznaczonym

do powschodowego zwalczania jednorocznych chwastów jednoliściennych i niektórych
Etykieta środka ochrony roślin Novel 240 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW
chwastów dwuliściennych w kukurydzy.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Novel 240 SC jest selektywnym herbicydem o działaniu układowym. Pobierany jest głównie
poprzez liście i szybko przemieszczany w roślinie, hamując jej wzrost i rozwój.
Wzrost chwastów zostaje zahamowany wkrótce po zastosowaniu środka, po czym
następuje stopniowe przebarwianie się roślin. Chwasty zamierają całkowicie po 20-25 dniach
od zabiegu. Środek działa najskuteczniej na młode, intensywnie rosnące chwasty. Ciepła
i wilgotna pogoda przyspiesza działanie środka, chłodna i sucha może je opóźnić.
Chwasty wrażliwe:
jednoroczne jednoliścienne: chwastnica jednostronna, miotła zbożowa.
jednoroczne dwuliścienne: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, maruna
bezwonna, przytulia czepna, przetacznik perski, psianka czarna, rdest powojowy, szarłat
szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne.
Chwasty średnio wrażliwe: komosa biała.
Chwasty średnio odporne: iglica pospolita, rdest ptasi.
Chwasty odporne: odporne są chwasty średnio wrażliwe i niektóre wrażliwe
w późniejszych fazach rozwojowych (powyżej 6 liści).
STOSOWANIE ŚRODKA
Kukurydza

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,25 l/ha

Termin stosowania środka:
Zabieg wykonać wcześnie po wschodach w fazie 2 - 6 liści kukurydzy.
Środek stosować łącznie z adiuwantem (środek wspomagający) w dawce:
Novel 240 SC 0,2-0,25 l/ha + Atpolan 80 EC 1,5 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Wyższą z zalecanych dawkę środka Novel 240 SC stosować w przypadku intensywnego
zachwaszczenia plantacji lub gdy chwasty są w zaawansowanej fazie rozwojowej.
W celu rozszerzenia spektrum zwalczanych gatunków chwastów można stosować Novel 240
SC w mieszaninie ze środkiem Shado 300 SC w dawce:
Novel 240 SC 0,2 l/ha+ Shado 300 SC 1 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
NASTĘPSTWO ROŚLIN
W przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji można siać bez ograniczeń kukurydzę
jako roślinę następczą. W normalnym zmianowaniu, jesienią po zaoraniu pola, można siać
zboża ozime. Wiosną następnego roku można uprawiać wszystkie rośliny.
Etykieta środka ochrony roślin Novel 240 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA ZWIAZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
1. W warunkach niekorzystnych dla wzrostu i rozwoju kukurydzy po zastosowaniu środka
mogą wystąpić przemijające zniekształcenia liści, przebarwienia oraz wstrzymanie
wzrostu roślin. Objawy te nie wpływają na plonowanie roślin.
2. Środka nie stosować:
− w kukurydzy cukrowej, pękającej i w uprawie materiałów hodowlanych,
− w fazie rozwojowej kukurydzy powyżej 8 liści,
− na odmianę kukurydzy Koka,
− bezpośrednio po okresie długotrwałych chłodów na rośliny, których wzrost został
zahamowany wskutek niskich temperatur; zabieg można wykonać po wznowieniu
intensywnego wzrostu kukurydzy,
− w temperaturze powietrza poniżej 10oC i powyżej 25oC,
− na rośliny osłabione i uszkodzone przez przymrozki, suszę, szkodniki lub choroby,
− na rośliny mokre (rosa, deszcze),
− po zastosowaniu na plantacji kukurydzy insektycydów doglebowych zawierających
substancje aktywne z grupy związków fosforoorganicznych.
3. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
SPORZADZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Podczas sporządzania cieczy użytkowej stosować rękawice ochronne.
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz
w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać
do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy należy
dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych, w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:
–po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe, lub,
–unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub,
–unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.
Etykieta środka ochrony roślin Novel 240 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin,
oraz mocne obuwie (np. kalosze) w trakcie obchodzenia się z nierozcieńczonym preparatem
oraz w trakcie rozprowadzania/stosowania preparatu przygotowanego do użycia.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin nie będących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie
strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nie użytkowanych rolniczo.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta:

wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):

nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia,
którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:

nie dotyczy po uwzględnieniu następstwa roślin
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
- w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze 0oC - 30 °C.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Etykieta środka ochrony roślin Novel 240 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku awarii lub jeśli się źle poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -
jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
Okres ważności - 2 lata.
Data produkcji -
Zawartość netto -
Nr parti -
Etykieta środka ochrony roślin Novel 240 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody