🔔 Pierwszy miesiąc prenumeraty za jedyne 9 zł
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Novodor SC


Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 276/2015d z dnia 22.04.2015 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 1/2013 wu z dnia 01.03.2013 r.
Posiadacz zezwolenia: Sumitomo Chemical Agro Europe SAS, Parc d’Affaires de Crécy,
2 Rue Claude-Chappe, F-69370 Saint-Didier-au-Mont-D’Or, Republika Francuska, tel.: +33
478643260, fax: +33 478472545, e-mail: info@sumitomo-chem.fr
N O V O D O R SC
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
Bacillus thuringiensis subspecies tenebrionis ATCC-1252, szczep NB 176 – 20 g w 1 kg
środka, 10000 BTTU/g

Zezwolenie MRiRW nr R - 1/2013 wu z dnia 01.03.2013 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R - 276/2015d z dnia 22.04.2015 r.
Uwaga
H 317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
EUH 401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
P 261 – Unikać wdychania rozpylonej cieczy.
P 280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną.
P 302 + P 352 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody
z mydłem.
OPIS DZIAŁANIA
Novodor SC jest mikrobiologicznym środkiem owadobójczym w formie koncentratu stężonej
zawiesiny do rozcieńczania wodą. Środek o działaniu żołądkowym, przeznaczony do
zwalczania larw stonki ziemniaczanej. Na roślinie działa powierzchniowo.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.
STOSOWANIE ŚRODKA
Rośliny rolnicze
Ziemniak
Larwy stonki ziemniaczanej
Maksymalna dawka dla zastosowania jednorazowego: 5 l/ha.
Etykieta Novodor SC
Zalecana dawka dla zastosowania jednorazowego: 3 – 5 l/ha.
Przy jednoczesnym występowaniu larw młodych i w starszych stadiach rozwojowych, dużej
populacji lub gorszych warunkach pogodowych, istnieje wskazanie dla zastosowania dawki:
5 l/ha
W sytuacji występowania wyłącznie młodych larw /L1 i L2/, w sprzyjających warunkach
pogodowych, istnieje wskazanie dla zastosowania dawki: 3 l/ha.
Zabieg wykonać po pojawieniu się pierwszych larw lub zaobserwowaniu śladów żerowania
larw. Środek należy stosować na larwy we wczesnych stadiach rozwojowych /L1 i L2/.
Maksymalna liczna zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4.
Odstęp między zabiegami: 5 - 14 dni.
Zalecana ilość wody: 400-600 l/ha.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1.
Z uwagi na żołądkowe działanie środka, konieczne jest dokładne pokrycie roślin
stosowanym środkiem.
2. Środek działa najskuteczniej w temperaturze powyżej 15° C.
3. Po spożyciu środka, larwy przestają żerować, obumierają po kilku dniach /4-6 dni/.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebna jej ilość.
Przed użyciem należy silnie wstrząsnąć opakowaniem zawierającym środek Novodor SC.
Zbiornik opryskiwacza napełnić do połowy wodą, dodać odmierzoną ilość środka, przy
włączonym mieszadle uzupełnić wodę do wymaganej ilości.
Przygotowaną ciecz należy natychmiast zużyć.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych, w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg
jeżeli jest to możliwe, lub,

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub,

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
Etykieta Novodor SC
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia,
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Nie dotyczy
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością,
napojami lub paszą.
Przechowywać w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC.
Przechowywać pod zamknięciem.
Chronić przed dostępem wilgoci.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnianego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowanie po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku połknięcia natychmiast wypłukać usta i popić dużą ilością wody, skonsultować
się z lekarzem. Nie należy wywoływać wymiotów, nie podawać nic doustnie w przypadku,
gdy ofiara jest nieprzytomna bądź ma drgawki.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
Wskazówki dla lekarza: leczenie symptomatyczne (dekontaminacja, funkcje witalne),
zalecane płukanie żołądka.
Okres ważności – 12 miesięcy
Data produkcji - ........
Etykieta Novodor SC
Zawartość netto - ........
Nr parti - ........
Etykieta Novodor SC

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody