Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Nuance 75 WG


Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 8/2015d z dnia 09.01.2015 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 60/2012 z dnia 26.03.2012 r.
Posiadacz zezwolenia:
Cheminova A/S, Thyborønvej 76 - 78, DK - 7673 Harboøre, Królestwo Dani , tel. +45 969
096 90, fax: . +45 969 096 91.
Podmiot wprowadzający środek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Cheminova Polska Sp. z o.o., al. Jerozolimskie 212 A, 02 - 486 Warszawa, tel.: +48 (22)
571 40 50, fax: +48 (22) 571 40 51, e - mail: cheminova.polska@cheminova.com
Nuance 75 WG
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 750 g/kg (75%).
Zezwolenie MRiRW nr R - 60/2012 z dnia 26.03.2012 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R - 113/2014d z dnia 09.04.2014 r.
decyzją MRiRW nr R – 328/2014d z dnia 08.09.2014 r.
oraz decyzją MRiRW nr R - 8/2015d z dnia 09.01.2015 r.
Uwaga
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH 401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
EUH 208 – Zawiera tribenuron metylowy. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
P280 - Stosować rękawice ochronne i odzież ochronną.
Zebrać rozsypany produkt.
OPIS DZIAŁANIA
Nuance 75 WG jest środkiem chwastobójczym w formie granulatu do sporządzania
zawiesiny wodnej, przystosowanym do odmierzania objętościowego, stosowanym nalistnie,
przeznaczonym do zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach ozimych i jarych.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Nuance 75 WG jest selektywnym herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest
przez liście i szybko przemieszczany w roślinie, hamuje podział komórek w stożkach
1
Etykieta Nuance 75 WG
wzrostu, wstrzymując wzrost i rozwój chwastów. Szybki rozkład środka w glebie ogranicza
możliwość pobierania go przez korzenie. Efekt działania środka widoczny jest po 14 dniach
od wykonania zabiegu. Środek najlepiej działa na młode intensywnie rosnące chwasty.
Nuance 75 WG charakteryzuje się selektywnością czynną, co oznacza, że zboża rozkładają
środek na związki nieaktywne. Środek w zalecanych dawkach jest selektywny dla zbóż
w okresie od fazy dwóch liści do fazy strzelania w źdźbło. Środek można stosować na
wszystkich typach gleb, na których uprawia się zboża. Opady deszczu występujące w trakcie
lub wkrótce po zabiegu obniżają skuteczność działania środka.
Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna,
rdest powojowy, rumian polny, tasznik pospolity, tobołki polne, niezapominajka polna.
Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, ostrożeń polny.
Chwasty średnio odporne: przytulia czepna.
Chwasty odporne : chwasty jednoliścienne.
STOSOWANIE ŚRODKA
ZBOŻA

1. Pszenica ozima, jęczmień jary
Środek stosować wiosną tuż po ruszeniu wegetacji nie później niż do fazy początku wzrostu
źdźbła.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 20 g/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 20 g/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.

Nuance 75 WG można również stosować z dodatkiem adiuwanta Atpolan 80 EC w dawce
1,5 l/ha. Dodatek adiuwanta zwiększa skuteczność herbicydu wobec fiołka polnego i przytuli
czepnej.
W celu poszerzenia spektrum zwalczanych chwastów o chwastnicę jednostronną, miotłę
zbożową i owiec głuchy środek Nuance 75 WG można stosować w mieszaninie ze środkiem
Foxtrot 069 EW wg poniższego schematu:
Nuance 75 WG 20 g/ha + Foxtrot 069 EW 1 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200 - 300 l /ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.
W przypadku konieczności likwidacji plantacji, po wykonaniu orki można uprawiać zboża
i kukurydzę.
Przestrzegać zaleceń dotyczących działania następczego herbicydów stosowanych łącznie
ze środkiem Nuance 75 WG.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
1. W zależności od przebiegu pogody po zabiegu może wystąpić nieznaczne żółknięcie liści
oraz krótkotrwałe zahamowanie wzrostu zbóż. Objawy te ustępują bez ujemnego wpływu na
plon.
2
Etykieta Nuance 75 WG
2. Silna rosa lub opady występujące wcześniej niż w 4 godziny po zabiegu mogą obniżyć
skuteczność działania środka.
3. Wyższą dawkę środka stosować na chwasty w późniejszych fazach rozwojowych lub w
przypadku silnego zachwaszczenia plantacji.
4. Ze względu na możliwość wystąpienia odporności chwastów, należy unikać corocznego
stosowania na tym samym polu innych herbicydów, zawierających substancje czynne z
grupy sulfonylomocznika.
5. Środka nie stosować:
- łącznie z nawozami stosowanymi nalistnie;
- w zbożach, w których przewidziane są wsiewki roślin motylkowych;
- na rośliny uszkodzone przez mróz, suszę, szkodniki lub choroby.
6. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące rośliny uprawne;
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Środek odmierzyć załączoną do opakowania wyskalowaną miarką (lub odważyć).
Odmierzoną ilość środka wsypać bezpośrednio do zbiornika opryskiwacza napełnionego
częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie
wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do
potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Stosując Nuance 75 WG łącznie z adiuwantem
Atpolan 80 EC do zbiornika napełnionego do połowy sporządzoną cieczą użytkową środka
Nuance 75 WG dodać Atpolan 80 EC, a następnie uzupełnić wodą, ciągle mieszając.
W przypadku łącznego stosowania środka Nuance 75 WG z herbicydem Foxtrot 069 EW,
jeżeli etykieta tego herbicydu nie zawiera innych zaleceń, najpierw sporządzić w zbiorniku
opryskiwacza ciecz użytkową środka Nuance 75 WG, a następnie dodać herbicyd Foxtrot
069 EW.
Ciecz użytkową środka sporządzić bezpośrednio przed użyciem.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości
środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed
użyciem w innych roślinach niż zalecane.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
3
Etykieta Nuance 75 WG
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczenia wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin i stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 15 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia,
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:

Należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością,
napojami lub paszą.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnianego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony
roślin lub można je potraktować jako odpady komunalne. W razie wątpliwości dotyczących
postępowania z opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin.
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
Okres ważności - 2 lata
4
Etykieta Nuance 75 WG
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr parti - ........
5
Etykieta Nuance 75 WG

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody