Dzwonek  Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Nuflon 450 SCZałącznik do decyzji MRiRW nr R - 350/2015d z dnia 12.05.2015 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 24/2011 z dnia 09.03.2011 r.
Posiadacz zezwolenia:
Belchim Crop Protection NV/SA, Technologielaan 7, 1840 Londerzeel, Królestwo Belgi ,
tel.:32 52 30 09 06, fax.: 32 52 30 11 35, e-mail: info@belchim.com
Podmiot wprowadzający środek do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Belchim Crop Protection Poland Sp. z o. o., ul. Sienna 82, 00-815 Warszawa, tel.: 22 243 28
85 , e-mail: info-pl@belchim.com
NUFLON 450 SC
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
linuron (substancja z grupy pochodnych mocznika) - 450 g/l (38,5 %)
Zezwolenie MRiRW nr R - 24/2011 z dnia 09.03.2011 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R - 271/2011d z dnia 17.10.2011 r.
oraz decyzją MRiRW nr R - 350/2015d z dnia 12.05.2015 r.
Niebezpieczeństwo
H302 - Działa szkodliwie po połknięciu
H351 – Podejrzewa się, że powoduje raka.
H360Df - Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. Podejrzewa się, że działa
szkodliwie na płodność
H373- Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie
powtarzane.
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH 401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
P281 - Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej.
P301+P312 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia
skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P308+P313 - W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod
opiekę lekarza.
P391 - Zebrać wyciek.
Etykieta środka ochrony roślin Nuflon 450 SC – załącznik do decyzji MRiRW
1
OPIS DZIAŁANIA
Nuflon 450 SC to środek chwastobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do
rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub nalistne, przeznaczony do zwalczania
jednorocznych chwastów dwuliściennych w ziemniaku, bobiku, grochu pastewnym
(peluszka), grochu jadalnym i marchwi.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek Nuflon 450 SC pobierany jest przez korzenie i liście chwastów. Najskuteczniej działa
na chwasty od wschodów do fazy 6 liści. Zastosowany w późniejszych fazach rozwojowych
chwastów niszczy je mniej skutecznie.
Chwasty wrażliwe:
w dawce 1,5 - 2,0 l/ha: gwiazdnica pospolita, komosa biała, rdest powojowaty, samosiewy
rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne i żółtlica drobnokwiatowa.
Chwasty średnio wrażliwe:
w dawce 1,5 - 2,0 l/ha: bodziszek drobny, fiołek polny.
w dawce 1,0 l/ha: rdest powojowaty, żółtlica drobnokwiatowa.
Chwasty odporne: przytulia czepna
STOSOWANIE ŚRODKA
ZIEMNIAK
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:
2 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 - 2 l/ha
Termin stosowania środka: Środek stosować bezpośrednio przed wschodami roślin
ziemniaka, po uprzednim obredleniu i zabronowaniu pola.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym1
Nie opryskiwać liści ziemniaka.
GROCH JADALNY NA SUCHE NASIONA, GROCH PASTEWNY (PELUSZKA)
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:
2 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 - 2 l/ha
Termin stosowania środka: Opryskiwać bezpośrednio po siewie.
Groch wysiewać na głębokość 4-6 cm, w odleżałą glebę.
W przypadku opryskiwania grochu wysiewanego w świeżo uprawioną glebę stosować środek
w dawce do 1,5 l/ha. Intensywne opady deszczu występujące po zabiegu mogą spowodować
uszkodzenia grochu wskutek przemieszczenia się środka do strefy korzeniowej roślin.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1
BOBIK
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:
2 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 - 2 l/ha
Termin stosowania środka: Opryskiwać bezpośrednio po siewie.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Etykieta środka ochrony roślin Nuflon 450 SC – załącznik do decyzji MRiRW
2
Uwaga:
Przedawkowanie środka w uprawie odmiany Olga może skutkować obniżką plonu.
MARCHEW
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:
1,5 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 - 1,5 l/ha
Termin stosowania środka: Zabieg wykonać w fazie 3-5 liści (BBCH 13-15) właściwych
marchwi. Wcześniejsze opryskiwanie może spowodować przejściowe zahamowanie wzrostu
roślin.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Uwaga:
1. Nie stosować w terminie powschodowym w marchwi przeznaczonej na wczesny zbiór
(sprzedaż pęczkowa).
2. Zabieg nalistny jest mniej skuteczny wobec rdestu powojowego i szarłatu szorstkiego.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek stosowany w zalecanych dawkach rozkłada się w okresie wegetacji nie stwarzając
zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku wcześniejszego zaorania
plantacji traktowanej środkiem, w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub
szkodniki, na polu tym (po spulchnieniu gleby) można uprawiać rośliny strączkowe,
kukurydzę, ziemniak, słonecznik. Nie wysadzać rozsady roślin warzywnych.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1.
Opryskiwać dobrze uprawioną, wilgotną (lecz nie mokrą) glebę podczas bezdeszczowej
pogody. Niewielkie opady występujące po zabiegu nie są szkodliwe, natomiast silne
mogą spowodować uszkodzenia roślin.
2.
W przypadku dłużej trwającej suszy środek można stosować, jeżeli istnieje możliwość
deszczowania pola.
3.
Nie stosować środka na glebach piaszczystych, torfowych lub potorfowych ze względu
na możliwość uszkodzenia roślin uprawnych lub słabe działanie środka.
4. Podczas stosowania środka nie dopuścić do nakładania się cieczy użytkowej na stykach
pasów zabiegowych i uwrociach.
5. Wyższe dawki środka stosować na glebach ciężkich, zasobnych w próchnicę.
6.
Po zastosowaniu środka opóźnić wykonanie mechanicznych zabiegów pielęgnacyjnych.
7.
W przypadku konieczności zniszczenia skorupy glebowej używać narzędzia płytko
działające.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą
(z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą,
a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do
potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie
wyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać. W przypadku
przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową
w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.
Etykieta środka ochrony roślin Nuflon 450 SC – załącznik do decyzji MRiRW
3
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem
środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie
wykonywania zabiegu.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie zadarnionej strefy ochronnej o szerokości:

10 m od zbiorników i cieków wodnych w przypadku uprawy marchwi

5 m od zbiorników i cieków wodnych w przypadku uprawy roślin strączkowych
i ziemniaka.
W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie
strefy ochronnej o szerokości:

30 m od terenów nieużytkowanych rolniczo lub

5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy
redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 75 %.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Groch jadalny - 60 dni
Marchew -
70 dni
Ziemniak -
90 dni
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Bobik, groch pastewny - 60 dni
Etykieta środka ochrony roślin Nuflon 450 SC – załącznik do decyzji MRiRW
4
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Należy uwzględnić następstwo roślin
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:

w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością,
napojami lub paszą,

w temperaturze 0 oC - 30oC, z dale od źródeł ciepła.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - .........
Zawartość netto - .........
Nr parti - .........
Etykieta środka ochrony roślin Nuflon 450 SC – załącznik do decyzji MRiRW
5

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody