Dzwonek  Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Nufosate 360 SL
Załącznik do decyzji MRiRW nr R-479/2015d
z dnia 09.06.2015 r. zmieniającej zezwolenie
MRiRW nr R- 25/2011 z dnia 09.03.2011 r.
Podmiot, który uzyskał zezwolenie:
Nufarm GmbH & Co KG, St. Peter-Strasse 25, A-4021 Linz, Republika Austri ,
tel.: 0043 732 6918 2006, fax: 0043 732 6918 2004.
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
F&N Agro Polska Sp. z o.o., ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa,
tel.: (22) 620 32 52, fax: (22) 654 07 97, www.fnagro.pl
Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin:
Wilshire Holding Sp. z o. o., Pass 20 N, 05-870 Błonie, tel. (22) 731 50 82, fax: (22) 725 54 01,
www.whlogistics.pl
N U F O S A T E 360 SL
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
glifosat (związek z grupy aminofosfonianów) w formie soli izopropyloaminowej - 360 g
w 1 litrze środka (30,7%).

Zezwolenie MRiRW nr R -25/2011 z dnia 09.03.2011 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R332/2012d z dnia 05.12.2012 r.
decyzją MRiRW nr R-120/2014d z dnia 11.04.2014 r.
oraz decyzją MRiRW nr R- 479 /2015d z dnia 09.06.2015 r.
UWAGA
H319 Działa drażniąco na oczy.
H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH 401- W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
P270-Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu
P280- Stosować rękawice ochronne /odzież ochronną/ /ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilku minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal
płukać.
P337+P313- W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady
lekarza/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P 391- Zebrać wyciek
OPIS DZIAŁANIA
Nufosate 360 SL jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania
roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania perzu oraz innych
chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (jednorocznych i wieloletnich) na polach
uprawnych, w roślinach sadowniczych, roślinach warzywnych oraz do desykacji zbóż i rzepaku
ozimego. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych i ręcznych.
1

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Nufosate 360 SL jest dolistnym herbicydem o działaniu układowym. Pobierany jest poprzez
zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę) a następnie przemieszcza się
w całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzeni, rozłogów itp.) powodując ich
zamieranie. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) widoczne są po upływie
7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach. Wysoka
temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.
Środek nie zalega w glebie i ulega rozkładowi przez mikroorganizmy glebowe.
Chwasty wrażliwe:
w dawce 1-2 l/ha
(chwasty w fazie liścieni wschodów): chwastnica jednostronna, jasnota
różowa, komosa biała, maruna bezwonna, tobołki polne, rdest plamisty, żółtlica
drobnokwiatowa.
w dawce 3-5 l/ha: fiołek polny, bodziszek drobny, bodziszek porozcinany, gwiazdnica
pospolita, komosa biała, mlecz polny, mniszek pospolity, ostrożeń polny, perz właściwy,
przymiotno kanadyjskie, rogownica polna, tasznik pospolity, wiechlina roczna, samosiewy
zbóż.
STOSOWANIE ŚRODKA
UWAGA
Zalecane w etykiecie dawki dotyczą zwalczania perzu, jeżeli na polu występuje przewaga
innych chwastów dostosować dawkę środka według wrażliwości dominujących gatunków
chwastów.
1. ROŚLINY ROLNICZE
a) P
rzed zbiorem roślin uprawnych w celu desykacji i zwalczenia perzu oraz innych
chwastów, a także ułatwienia zbioru.

PSZENICA OZIMA
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
3,0-4,0 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować w fazie dojrzałości woskowej ziarna, gdy wilgotność
ziarna wynosi 20-30%, to jest na 10-14 dni przed przewidywanym zbiorem.
W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie
intensywnego rozwoju.
Środek można stosować łącznie z siarczanem amonowym:
Nufosate 360 SL 3,0 l/ha + siarczan amonowy 5 kg/ha
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
RZEPAK OZIMY
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha
Zalecana ilość wody: 100-150 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
lub
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Termin stosowania: Zabieg wykonać w fazie dojrzałości technicznej rzepaku, gdy nasiona są
wykształcone i mają wilgotność poniżej 30%, łuszczyny na pędach głównych są w 2/3 ilości
2

barwy żółtoseledynowej, natomiast nasiona są w 70% barwy czerwonobrązowej. W celu
właściwego zwalczenia chwastów zbioru dokonać po upływie 7 dni od zabiegu. W celu
uzyskania efektu pełnego dosuszenia rzepaku zaleca się wykonać zbiór kombajnem
w 14-21 dni po zabiegu.
W celu równoczesnej desykacji i obniżenia strat w plonie rzepaku wskutek pękania łuszczyn
i osypywania się nasion w trakcie zbioru zaleca się stosowanie mieszaniny ze środkiem
zapobiegającym pękaniu łuszczyn Spodnam DC:
Nufosate 360 SL 3,0 l/ha + Spodnam DC 0,6 l/ha w 150-300 l wody.
Uwagi:
1. W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg wykonać rano lub
późnym popołudniem.
2. Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu.
3. Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami oraz w roślinach przeznaczonych na materiał
siewny.
4. Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można jej używać jako
paszy lub podściółki dla zwierząt.
b) Z
abieg ścierniskowy - zwalczanie perzu właściwego i innych chwastów po zbiorze
roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
3,0-4,0 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni na zielone,
intensywnie rosnące chwasty. Po zbiorze rośliny uprawnej, a przed zastosowaniem środka nie
wykonywać żadnych zabiegów uprawowych.
W momencie zabiegu rośliny perzu powinny mieć wysokość 10-25 cm i wytworzone co
najmniej 3-4 w pełni wykształcone liście. Jednoroczne chwasty jednoliścienne powinny mieć
co najmniej 5 cm wysokości, a chwasty dwuliścienne w pełni wykształcone dwa liście
właściwe.
W celu zwiększenia efektywności niższej dawki preparatu Nufosate 360 SL, można go
stosować łącznie z adiuwantem (środek wspomagający) albo z siarczanem amonowym:
Nufosate 360 SL 3,0 l/ha + Mediator Max 0,3 l/ha
Nufosate 360 SL 3,0 l/ha + siarczan amonowy 5 kg/ha
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
2. ROŚLINY WARZYWNE
(zwalczanie chwastów po siewie, lecz przed wschodami rośliny uprawnej)
CEBULA (Z SIEWU)
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0-2,0 l/ha

Termin stosowania: Środek stosować po siewie cebuli lecz nie później niż na 2-3 dni przed jej
wschodami. Chwasty powinny znajdować się w fazie wschodów i liścieni.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Uwagi:
3

1. Wyższą z zalecanych dawek stosować, gdy większość chwastów znajduje się już w fazie
liścieni
2. Nie stosować na glebach bardzo lekkich, piaszczystych.
3. Nasiona cebuli wysiewać na głębokość nie mniejszą niż 2 cm.
3. ROŚLINY SADOWNICZE
SADY JABŁONIOWE
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0-5,0 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować w okresie od wiosny do jesieni na zielone chwasty w
czasie intensywnego ich wzrostu. Wyższe dawki stosować na chwasty silnie zaawansowane w
rozwoju.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Uwagi:
1. Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe drzew
owocowych.
2. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej używając opryskiwacze z osłonami tak, aby
krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i niezdrewniałą korę drzew ze
względu na możliwość uszkodzenia roślin.
PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
-
przed wschodami chwastów,
-
na liście, pędy oraz niezdrewniałą korę drzew i krzewów ze względu na możliwość
uszkodzenia roślin,
-
na rośliny mokre,
-
przed spodziewanym deszczem (opad występujący przed upływem 6 godzin po
opryskiwaniu może obniżyć skuteczność zabiegu),
-
w mieszaninach ze środkami innymi niż wymienione,
-
podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Na polu, na którym stosowano Nufosate 360 SL można uprawiać wszystkie rośliny.
Zabiegi uprawowe, siew lub sadzenie można rozpocząć, gdy na zwalczanych chwastach
wystąpiły objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie), jednak nie wcześniej niż po 5-7
dniach.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z
włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny
wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do
potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło
hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
W przypadku stosowania środka Nufosate 360 SL z adiuwantami lub innym środkiem
przygotować ciecz użytkową środka w połowie wymaganej ilości wody, dodać adiuwant i
uzupełnić wodą do wymaganej ilości.
W przypadku stosowania środka Nufosate 360 SL łącznie z siarczanem amonowym wcześniej
w oddzielnym naczyniu rozpuścić siarczan amonowy w wodzie. Sporządzić ciecz użytkową
środka i wlać roztwór siarczanu amonowego do zbiornika opryskiwacza, uzupełnić wodą do
potrzebnej ilości i ponownie dokładnie wymieszać.
4

W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Zalecane ciśnienie robocze: 2-3 atmosfery.
W czasie pracy, gdy ciecz użytkowa znajduje się w zbiorniku opryskiwacza zwrócić uwagę na
pełne odpowietrzenie zbiornika.
Sporządzoną w zbiorniku opryskiwacza ciecz użytkową niezwłocznie zużyć.
W czasie pracy przestrzegać uwag i przeciwwskazań.
UWAGA
Do opryskiwania mieszaniną środka z siarczanem amonowym używać tylko opryskiwaczy
przystosowanych do wykonywania zabiegów nawozami płynnymi.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu oraz z wodą użyta do mycia aparatury należy
postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w
rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe, lub,

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub,

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Unikać zanieczyszczenia oczu.
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem
środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania
cieczy roboczej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub
etykietę.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W przypadku stosowania środka w dawce powyżej 2,9 l /ha tj. we wszystkich uprawach poza
roślinami warzywnymi, w celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne
jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
W przypadku stosowania środka w uprawach warzywnych w celu ochrony roślin oraz
stawonogów niebędących celem działania konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 1m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
5

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o
szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji
PSZENICA OZIMA – 14 DNI,
RZEPAK OZIMY – 21 DNI,
POZOSTAŁE - NIE DOTYCZY.
OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT
okres zapobiegający zatruciu
NIE DOTYCZY
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą.
Przechowywać w temperaturze 0oC - 30oC z dala od źródeł ciepła.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr parti - ........
6

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody