Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Olleas 75 WG


Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 435/2014d z dnia 06.11.2014 r.
zmieniającej zezwolenie MRIRW nr R - 93/2013 z dnia 18.06.2013 r.
Posiadacz zezwolenia: DuPont Poland Sp. z o.o., ul. Postępu 17B, 02 - 676 Warszawa,
tel.: (22) 320 09 00, fax: (22) 320 09 50, e-mail: kontakt.ag@dupont.com
O L L E A S 7 5 WG
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.
Zawartość substancji czynnej:
etametsulfuron metylu
(związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 75% (750 g/kg).
Grupa HRAC B.
Zezwolenie MRiRW nr R-93/2013 z dnia 18.06.2013 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R - 435/2014d z dnia 06.11.2014 r.
Uwaga
H 410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH 401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
P273 – Unikać uwolnienia do środowiska.
Zebrać wyciek.
OPIS DZIAŁANIA
Ol eas 75 WG jest środkiem chwastobójczym w formie granul do sporządzania zawiesiny,
przystosowanym do odmierzania objętościowego, przeznaczonym do zwalczania chwastów
dwuliściennych w rzepaku ozimym.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Ol eas 75 WG jest herbicydem zawierającym substancję czynną o działaniu systemicznym,
pobieraną przez liście i przez korzenie. W roślinie szybko przemieszcza się wstrzymując
wzrost i rozwój chwastów. Etametsulfuron metylu powoduje u wrażliwych chwastów
zahamowanie wzrostu roślin oraz podziałów komórkowych. Efekt chwastobójczy, widoczny w
postaci przebarwień chwastów, uzyskuje się w ciągu od 1 do 3 tygodni od zastosowania
środka, w zależności od warunków uprawowych i wrażliwości chwastów. Środek
najskuteczniej działa na młode intensywnie rosnące chwasty. Susza lub ulewny deszcz
zmniejszają pobieranie środka i obniżają skuteczność jego działania Środek można
stosować na wszystkich glebach, na których uprawia się rzepak ozimy.
Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, tasznik pospolity (w dawce 25 g/ha), tobołki polne.
Chwasty średniowrażliwe: komosa biała, przytulia czepna (w dawce 25 g/ha).
Etykieta Ol eas 75 WG
Chwasty odporne: fiołek polny, chwasty wieloletnie.
STOSOWANIE ŚRODKA
1. RZEPAK OZIMY
Środek stosować:
Jesienią, gdy rośliny rzepaku znajdują się w fazie od liścieni do fazy 8 liści (BBCH 10-18).
Najlepsze efekty uzyskuje się stosując środek na chwasty znajdujące się we wczesnych
fazach rozwojowych (od liścieni do 2 liści właściwych).
Maksymalna dawka do jednorazowego stosowania: 25 g/ha + Trend 90 EC - 0,1%.
Zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 20 – 25 g/ha + Trend 90 EC - 0,1%.
Uwaga: Niższą z zalecanych dawek stosować przy niewielkim zachwaszczeniu plantacji.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.
Odstęp pomiędzy zabiegami – nie dotyczy.
Zalecana ilość wody: 100 - 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji, można uprawiać (bez
konieczności uprzedniej orki) pszenicę ozimą. Jęczmień ozimy może być uprawiany po
okresie 45 dni od zastosowania środka Ol eas 75 WG i po wykonaniu orki na głębokość
przynajmniej 22 cm. Wiosną, po wykonaniu orki na głębokość przynajmniej 10 cm, mogą być
uprawiane pszenica jara, jęczmień jary i kukurydza. Słonecznik może być uprawiany po
wykonaniu orki na głębokość co najmniej 22 cm.
W przypadku typowego zmianowania (bez konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji)
w następnym roku po zbiorze rzepaku można uprawiać (bez konieczności wykonania orki)
pszenicę ozimą, a po wykonaniu orki na głębokość co najmniej 10 cm: jęczmień ozimy,
kukurydzę, słonecznik lub groch. W drugim roku zmianowania nie ma restrykcji odnośnie
roślin następczych.
Reakcja na łączne stosowanie z innymi środkami ochrony roślin nie została dokładnie
przebadana. W przypadku stosowania mieszanin zbiornikowych z innymi środkami należy
zawsze przestrzegać etykiety środka użytego do sporządzenia mieszaniny ze środkiem
Ol eas 75 WG.”
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

Środek zawiera w swoim składzie substancję czynną z grupy pochodnych
sulfonylomocznika. Z uwagi na możliwość wystąpienia odporności niektórych gatunków
chwastów należy unikać corocznego stosowania herbicydów z grupy pochodnych
sulfonylomocznika na tym samym polu.
Susza, ulewny deszcz lub uszkodzenia spowodowane chorobami lub szkodnikami po
zastosowaniu środka mogą spowodować objawy fitotoksyczności.
Środka nie stosować:
- na tym samym polu częściej niż raz na trzy lata,
- na glebach przesuszonych lub podmokłych
- na rośliny pod wpływem stresu fizjologicznego,
- na rośliny uszkodzone przez mróz, suszę, szkodniki lub choroby.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
Etykieta Ol eas 75 WG
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Przed przystąpieniem do odmierzania (odważania) środka zawartość pojemnika dokładnie
wstrząsnąć (wymieszać). Odmierzoną ilość środka wsypać bezpośrednio do zbiornika
opryskiwacza napełnionego częściowo wodą, (z włączonym mieszadłem). Opróżnione
opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza
z cieczą użytkową. Uzupełnić wodą do potrzebnej ilości ciągle dokładnie mieszając.
Następnie wyłączyć mieszadła, dodać odmierzoną ilość adiuwanta Trend 90 EC. Po
zamknięciu zbiornika (ew. wyłączeniu inżektora) uruchomić mieszadła hydrauliczne. Ciecz
użytkową środka sporządzić bezpośrednio przed użyciem. W przypadku przerw
w opryskiwaniu przed przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową
w zbiorniku opryskiwacza. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości
środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed
użyciem w innych roślinach niż zalecane, zgodnie z poniżej podanym sposobem:
- Opróżnić zbiornik, następnie wypłukać wszystkie części składowe opryskiwacza i ponownie
opróżnić,
- napełnić zbiornik wodą dodając jeden ze środków zalecanych do mycia opryskiwaczy
i płukać przez co najmniej 10 minut z włączonym mieszadłem,
- części składowe rozpylacza rozmontować, wymyć i wypłukać osobno w roztworze środka
zawierającego jeden ze środków zalecanych do mycia opryskiwaczy,
- ponownie wypłukać zbiornik i wszystkie części składowe opryskiwacza czystą wodą.
Uwaga!
Nie zneutralizowane odpowiednio resztki środka pozostawione w opryskiwaczu mogą być
powodem silnych uszkodzeń roślin uprawnych wrażliwych na ten środek.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
Nie wdychać rozpylonej cieczy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
Etykieta Ol eas 75 WG
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem zwalczania konieczne jest
zastosowanie 1 metrowej strefy ochronnej od terenów nieużytkowanych rolniczo.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia,
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji można uprawiać:
pszenicę ozimą – bez restrykcji, tj. bez konieczności uprzedniej orki;
jęczmień ozimy – po 45 dniach, po wykonaniu orki na głębokość przynajmniej 22 cm;
pszenicę jarą, jęczmień jary i kukurydzę – wiosną, po wykonaniu orki na głębokość
przynajmniej 10 cm;
słonecznik – wiosną, po wykonaniu orki na głębokość co najmniej 22 cm.
W przypadku typowego zmianowania (bez konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji)
w następnym roku po zbiorze rzepaku można uprawiać:
pszenicę ozimą - bez konieczności wykonania orki;
jęczmień ozimy, kukurydzę, słonecznik lub groch - po wykonaniu orki na głębokość co
najmniej 10 cm.
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością,
napojami lub paszą.
Przechowywać w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnianego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowanie po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr parti - ........
Etykieta Ol eas 75 WG

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody