Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Optan 183 SEZałącznik do decyzji MRiRW nr R- 270/2014d
z dnia 03.10.2014 r. zmieniającej
zezwolenie MRiRW nr R-97/2014
z dnia 26.06.2014 r.
Posiadacz zezwolenia:
BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, 67056 Ludwigshafen, Republika Federalna Niemiec,
tel.: +49 621 600, fax: +49 621 604 2525, e-mail: info.service@basf.com
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:
BASF Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 154, 02-326 Warszawa. tel.: 22 570 99 99,
fax: 22 570 97 92, e-mail: poczta@basf.com
OPTAN 183 SE
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
piraklostrobina (substancja z grupy strobiluryn) – 133 g/l (12,58%)
epoksykonazol
(substancja z grupy triazoli) – 50 g/l (4,73%)
Zezwolenie MRiRW nr R- 97/2014 z dnia 26.06.2014 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R-270/2014d z dnia 03 .10.2014 r.
Niebezpieczeństwo
H301 - Działa toksycznie po połknięciu.
H315 - Działa drażniąco na skórę.
H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H351 - Podejrzewa się, że powoduje raka.
H360Df – Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. Podejrzewa się, że działa
szkodliwie na płodność.
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH208 – Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji
alergicznej.
EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
P261 – Unikać wdychania rozpylonej cieczy.
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę twarzy.
P304 + P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH:
Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do
odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
Etykieta środka ochrony roślin Optan 183 SE, załącznik do decyzji MRiRW
1
P308 + P313 - W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod
opiekę lekarza.
OPIS DZIAŁANIA
OPTAN 183 SE jest środkiem grzybobójczym, w formie koncentratu stałych cząstek i małych
kapsuł zawieszonych w wodzie o działaniu układowym (epoksykonazol) i translaminarnym
(piraklostrobina) do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie zbóż oraz
buraka cukrowego przed chorobami grzybowymi.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.
STOSOWANIE ŚRODKA
Pszenica ozima
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, septorioza plew.
Maksymalna dawka do jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

Żyto
Rynchosporioza zbóż.
Maksymalna dawka do jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

Jęczmień jary
Rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż.
Maksymalna dawka do jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

Termin stosowania:
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od
początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Burak cukrowy
Chwościk buraka, mączniak prawdziwy, brunatna plamistość liści, rdza buraka.
Maksymalna dawka do jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 0,5 - 1,0 l/ha.

Termin stosowania:
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od
fazy całkowitego zakrycia międzyrzędzi do końca fazy wzrostu korzeni (BBCH 39-49)
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Etykieta środka ochrony roślin Optan 183 SE, załącznik do decyzji MRiRW
2
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebna jej ilość.
Przed użyciem wstrząsnąć zawartością opakowania. Odmierzoną ilość środka wlać
do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem)
i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu
środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz
mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą
a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Po pracy aparaturę
dokładnie wymyć.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj:
- po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli
jest to możliwe lub
- unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
- unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu.
Dokładnie umyć ręce po użyciu.
Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 1 m d zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta:
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
pszenica ozima, żyto, jęczmień jary - 35 dni
burak cukrowy - 28 dni
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

Etykieta środka ochrony roślin Optan 183 SE, załącznik do decyzji MRiRW
3
ziarno zbóż – 35 dni
pozostałe części zbóż – 21 dni
korzeń buraka cukrowego – nie dotyczy
liście buraka cukrowego - 14 dni
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo
:
nie dotyczy
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
- w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą.
Przechowywać wyłącznie w temperaturze 0 oC - 30oC.
Przechowywać w pojemnikach szczelnie zamkniętych, w chłodnym, dobrze wentylowanym
miejscu, z dala od źródeł ciepła.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
Wskazówki dla lekarza: leczenie symptomatyczne (dekontaminacja, funkcje witalne).
Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - .........
Zawartość netto - .........
Nr parti - .........
Etykieta środka ochrony roślin Optan 183 SE, załącznik do decyzji MRiRW
4

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody