Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Ordago Pro 440 SCZałącznik do decyzji MRiRW nr R- 203/2017d z dnia 19.05.2017 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-22/2015wu z dnia 24.09.2015 r.

Posiadacz zezwolenia:
ADAMA Deutschland GmbH, Edmund-Rumpler -Strasse 6, 51149 Kolonia, Republika Federalna
Niemiec, tel.: +49 2203 5039 000, fax: + 49 2203 5039 111, www.adama.com

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:
ADAMA Polska Sp. z o.o. ul. Sienna 39, 00 - 121 Warszawa, tel.: 22 395 66 60, infolinia: 22 395
66 66, e-mail: biuro@adama.com, www.adama.com

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin:

1. Pakon Sp. z o. o., ul. Zakładowa 7, 62-510 Konin, tel.: 63 240 01 18, fax: 63 240 01 18
wew. 136, e-mail: biuro@pakon-konin.pl
2. "SUMIN" D. Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy Sp. J., 62-002 Suchy Las, ul. Jagodowa
4, tel.: 61 297 26 00, 61 812 51 13, fax: 61 297 26 02, e-mail: sumin@sumin.com.pl,
www.sumin.com.pl
3. Wilshire Holding Sp. z o.o. Pass 20N, 05-870 Błonie, tel.: 22 731 50 82, fax: 22 725 54 01,
www.whlogistics.pl
4. ADAMA Manufacturing Poland S.A. ul Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, tel.: 71 794 22
35, fax: 71 794 39 66, e-mail:biuro_amp@adama.com


ORDAGO PRO 440 SC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych


Zawartość substancji czynnych:
pendimetalina (związek z grupy dinitroanilin) - 400 g/l (35,61%)
diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) - 40 g/l (3,56%)


Zezwolenie MRiRW nr R-22/2015wu z dnia 24.09.2015 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R-418/2016d z dnia 19.08.2016 r.
oraz decyzją MRiRW nr R- 203/2017d z dnia 19.05.2016 r.
Uwaga

H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH208 - Zawiera pendimetalinę i 1,2-benzizotiazolin-3-on. Może powodować wystąpienie
reakcji alergicznej.
EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i dla środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.

1
Etykieta środka ochrony roślin Ordago Pro 440 SC
P391 – Zebrać wyciek.


OPIS DZIAŁANIA
Ordago Pro 440 SC jest środkiem chwastobójczym, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny
przeznaczonym do rozcieńczania wodą, stosowanym na jesieni po wschodach pszenicy ozimej,
jęczmienia ozimego, żyta ozimego i pszenżyta ozimego w celu zwalczania miotły zbożowej,
wiechliny rocznej, oraz chwastów dwuliściennych.
Środek Ordago Pro 440 SC przeznaczony jest do stosowania przy użyciu samobieżnych lub
ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Ordago Pro 440 pobierany jest przez korzenie i części nadziemne chwastów. Największy efekt
chwastobójczy uzyskuje się stosując środek we wczesnych fazach rozwojowych chwastów,
tj. w okresie kiełkowania lub krótko po wschodach, najpóźniej do fazy trzech liści właściwych
chwastu. Działaniu środka sprzyja optymalna wilgotność gleby.

Chwasty wrażliwe:
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, mak polny, miotła
zbożowa, przetacznik perski, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, samosiewy rzepaku,
starzec zwyczajny, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna.
Chwasty średnio wrażliwe: rumianowate
Chwasty średnio odporne: chwasty głęboko korzeniące się, owies głuchy, perz właściwy,
wyczyniec polny.

STOSOWANIE ŚRODKA
Pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto ozime, pszenżyto ozime


Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.

Termin stosowania:
Środek stosować jesienią, po wschodach od fazy szpilkowania do fazy trzech liści właściwych
zbóż (BBCH 10-13).

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Uwaga:
Środek stosować na dobrze uprawioną, bez grud, glebę.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Po zbiorze zbóż, w których stosowano Ordago Pro 440 SC można uprawiać wszystkie rośliny.
Przed siewem buraków cukrowych należy wykonać głęboką orkę.
W przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji, na której jesienią zastosowano środek Ordago
Pro 440 SC można uprawiać:

wszystkie rośliny po wykonaniu głębokiej orki,

jęczmień jary, pszenicę jarą, rzepak jary, ziemniaki, bób i groch po wykonaniu płytkiej
uprawy gleby.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ
ROLNICZĄ
1. Strategia zarządzania odpornością
2
Etykieta środka ochrony roślin Ordago Pro 440 SC
W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia i rozwoju odporności chwastów, środek Ordago
Pro 440 SC powinien być stosowany zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:
− postępuj zgodnie z zaleceniami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin – stosuj
środek w zalecanej dawce w terminie zapewniającym najlepsze zwalczania chwastów,
− dostosuj zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju
i nasilenia chwastów,
− używaj różnych metod kontroli zachwaszczenia w tym rotację upraw, itp.,
− stosuj rotacje herbicydów o różnym mechanizmie działania,
− stosuj mieszanki herbicydu z herbicydami o odmiennym mechanizmie działania,
− stosuj w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych
chwastów,
− stosuj herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz w ciągu sezonu
wegetacyjnego rośliny uprawnej,
− informuj posiadacza zezwolenia o nie satysfakcjonującym zwalczaniu chwastów,

w celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z doradcą lub z posiadaczem
zezwolenia dla środka ochrony roślin.
2. Środka nie stosować:

na rośliny mokre, w warunkach wysokiej temperatury lub suszy,

w okresie spodziewanych przymrozków,

na plantacjach roślin chorych, osłabionych lub uszkodzonych w skutek mrozu,

w ilości wody większej niż 400 l/ha,
3. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne
− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ I TECHNIKA OPRYSKIWANIA
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Sporządzając ciecz użytkową środka do zbiornika opryskiwacza (napełnionego małą ilością
wody) najpierw wlać odmierzoną ilość środka, a następnie uzupełnić wodą do potrzebnej ilości,
dokładnie mieszając.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz
skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli
jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury należy postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.
3
Etykieta środka ochrony roślin Ordago Pro 440 SC

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem
środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy roboczej oraz w trakcie wykonywania
zabiegu.
Po każdym użyciu ręce myj pod bieżącą wodą.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie:
− zadarnionej strefy ochronnej o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych lub
− zadarnionej strefy ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych z
równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas
zabiegu o 75%.

W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie:
− strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo lub
− strefy ochronnej o szerokości 1m od terenów nieużytkowanych rolniczo z równoczesnym
zastosowaniem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 75%.


Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w
którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w
miejscach lub obiektach, w
których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub
paszą,
− w szczelnie zamkniętym pojemniku,
− w temperaturze 0oC - 35oC.


4
Etykieta środka ochrony roślin Ordago Pro 440 SC
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........
5
Etykieta środka ochrony roślin Ordago Pro 440 SC

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody