🔔 Pierwszy miesiąc prenumeraty za jedyne 9 zł
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Palmas WP

Załącznik do decyzji MRiRW nr R-415/2017d z dnia 17.08.2017 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 24/2015 z dnia 06.02.2015 r.


Posiadacz zezwolenia:
Société Financière de Pontarlier (SFP) , 11, Boulevard de la Grande Thumine, Parc d’Ariane
– Bât B, 13090 Aix-en-Provence, Republika Francuska,
tel.: +33 (0) 4 42 52 72 11, fax: +33 (0) 4 42 52 68 52; e-mail: sandranicolle@sfprd.fr


PALMAS WP


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych


Zawartość substancji czynnej:
mankozeb (związek z grupy ditiokarbaminianów) – 65% (650 g/kg)
cymoksanil
(związek z grupy iminoacetylomoczników) – 4,5% (45 g/kg)

Zezwolenie MRiRW nr R- 24/2015 z dnia 06.02.2015 r.
ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R- 415 /2017d z dnia 17.08.2017 r.
Uwaga

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H319 - Działa drażniąco na oczy.
H361fd - Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność. Podejrzewa się, że działa
szkodliwie na dziecko w łonie matki.
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH 401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia

P261- Unikać wdychania pyłu/ oprysku.
P272 - Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną.
P302 + P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal
płukać.
P333 + P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zwrócić się po
pomoc do lekarza.
P337 + P313 – W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć
porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
P363 - Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.
P308 + P313 - W przypadku narażenia lub styczności: Zwrócić się po pomoc/poradę do
lekarza.
Zebrać rozsypany produkt.

Etykieta środka Palmas WP
1OPIS DZIAŁANIA
Palmas WP jest środkiem grzybobójczym w formie proszku do sporządzania zawiesiny
wodnej o działaniu wgłębnym i powierzchniowym, do stosowania zapobiegawczego
i interwencyjnego w ochronie ziemniaka w gruncie przed zarazą ziemniaka.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

STOSOWANIE ŚRODKA
Ziemniak
zaraza ziemniaka

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,25 kg/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
2,25 kg/ha
Termin stosowania: Środek stosować od końca fazy zakrywania międzyrzędzi (około 90%
zakrycia powierzchni gleby) do fazy początku żółknięcia liści (BBCH 39-91). Pierwszy zabieg
wykonać zgodnie z sygnalizacją lub gdy występuje ryzyko infekcji.
Po wykonaniu pierwszego zabiegu środkiem o działaniu układowym lub środkiem
Palmas WP, następne zabiegi wykonywać w miarę potrzeby co 7-10 dni. Krótszy
z podanych odstęp pomiędzy zabiegami zachować w warunkach większego zagrożenia
patogenem oraz na odmianach bardziej podatnych na zarazę ziemniaka.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha
Zalecane opryskiwanie:
drobnokropliste
Większą ilość wody stosować w uprawach zagęszczonych lub o silnie rozwiniętych łętach.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Warunkiem skuteczności zabiegu jest dokładne pokrycie roślin cieczą użytkową.

2. Wielokrotne stosowanie środków grzybobójczych zawierających substancje czynne
o tym samym mechanizmie działania może przyczynić się do wyselekcjonowania
w populacji sprawcy choroby form odpornych i w konsekwencji obniżenia skuteczności
zabiegów. Z tego też względu w ramach strategii antyodpornościowej zaleca się:
- włączenie do programu ochrony ziemniaka przed zarazą ziemniaka środków
zawierających substancje czynne o różnych mechanizmach działania,
- wybór środków zawierających substancję czynną cymoksanil do maksymalnie połowy
przewidzianych w sezonie zabiegów.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odważoną ilość środka wymieszać w osobnym naczyniu z małą ilością wody, następnie wlać
przez sito do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym
mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu cieczy użytkowej do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło
hydrauliczne ciecz mechaniczne wymieszać. Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
Opróżnione opakowania po środku przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do
zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.


Etykieta środka Palmas WP
2POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek i pracowników:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem
środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy roboczej oraz w trakcie
wykonywania zabiegu.
Podczas obchodzenia się ze stężonym środkiem i sporządzania cieczy użytkowej stosować
odpowiednie zabezpieczenie dróg oddechowych.
Pracownicy wkraczający na obszar poddany zabiegowi powinni stosować rękawice
ochronne.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości:
- 15 m od zbiorników i cieków wodnych lub
- 10 m od zbiorników i cieków wodnych przy równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy
redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50%, lub
- 5 m od zbiorników i cieków wodnych przy równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy
redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 75%, lub
- 1 m od zbiorników i cieków wodnych przy równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy
redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 90%.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.


Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
ziemniak – 14 dni
Etykieta środka Palmas WP
3


Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
nie dotyczy

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
− w temperaturze 0oC - 30oC,
− z dala od źródeł ciepła.

Magazynować w prawidłowo wentylowanych, suchych i chłodnych miejscach

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
W przypadku zatrucia drogą oddechową wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na
świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........
Etykieta środka Palmas WP
4


Etykieta środka Palmas WP
5

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody