Dzwonek  Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Pantani 040 OD


Załącznik do decyzji MRiRW nr R- 109/2016d z dnia 23.02.2016 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-145/2014 z dnia 27.08.2014 r.

Posiadacz zezwolenia:
Rotam Agrochemical Europe Ltd., Hamilton House, Mabledon Place, WCIH 9BB Londyn,
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, tel: + 44 207 953 0447, e-mail:
contacteu@rotam.comPANTANI 040 OD


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych


Zawartość substancji czynnej:
nikosulfuron (pochodna sulfonylomocznika) 40 g/l (4,21%)

Zezwolenie MRiRW nr R - 145/2014 z dnia 27.08.2014 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R - 109/2016d z dnia 23.02.2016 r.
Niebezpieczeństwo
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH 401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcja stosowania.
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

OPIS DZIAŁANIA
Pantani 040 OD jest środkiem chwastobójczym, w postaci zawiesiny olejowej do
rozcieńczania wodą, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania
perzu właściwego i chwastów jednoliściennych oraz dwuliściennych w kukurydzy.
Ciepła i wilgotna pogoda przyspiesza działanie środka, chłodna i sucha może je opóźnić.
Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna nikosulfuron zaliczana jest do grupy B.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych
opryskiwaczy polowych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Pantani 040 OD jest herbicydem o działaniu układowym. Pobierany jest głównie poprzez
liście i szybko przemieszczany w roślinie, hamując jej wzrost i rozwój. Środek działa
najskuteczniej na młode, intensywnie rosnące chwasty.
Wzrost chwastów zostaje zahamowany wkrótce po zastosowaniu środka, po czym następuje
stopniowe przebarwianie się roślin. Chwasty zamierają całkowicie po 20-25 dniach od
zabiegu.Etykieta środka ochrony roślin Pantani 040 OD, załącznik do decyzji MRiRW
1

Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica
pospolita, przytulia czepna, rdestówka powojowata (rdest powojowy),
tobołki polne.

Chwasty średniowrażliwe: komosa biała, perz właściwy, rdest szczawiolistny, szarłat
szorstki, wyczyniec polny.STOSOWANIE ŚRODKA

Kukurydza
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha.

Termin stosowania środka:
Zabieg wykonać po wschodach kukurydzy od fazy 4 –tego do końca fazy 9 –tego liścia
właściwego (BBCH 14-19), gdy chwasty dwuliścienne znajdują się w fazie 2-4 liści,
natomiast jednoliścienne - od fazy 3 liści do końca fazy krzewienia.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
W przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji zaraz po zaoraniu pola jako roślinę następczą
można uprawiać kukurydzę. Po upływie 3 miesięcy od zastosowania środka Pantani 040 OD
można uprawiać zboża ozime.
Wiosną następnego roku można uprawiać wszystkie rośliny.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Środka nie stosować:

w kukurydzy cukrowej, pękającej i w uprawie materiału hodowlanego,

bezpośrednio po okresie długotrwałych chłodów na rośliny, których wzrost został
zahamowany wskutek niskich temperatur; zabieg można wykonać po wznowieniu
intensywnego wzrostu kukurydzy,

w temperaturze powietrza poniżej 10oC i powyżej 25oC,

na rośliny osłabione i uszkodzone przez przymrozki, suszę, szkodniki lub choroby,

na rośliny mokre (rosa, deszcze).
2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,

nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
3. W warunkach niekorzystnych dla wzrostu i rozwoju kukurydzy po zastosowaniu środka
mogą wystąpić przemijające zniekształcenia liści, przebarwienia oraz wstrzymanie
wzrostu roślin.

Strategia zarządzania odpornością
Środek Pantani 040 OD zawiera substancję czynną należącą do herbicydów z grupy
inhibitorów ALS. Stosowanie po sobie herbicydów o tym samym mechanizmie działania
może prowadzić do wyselekcjonowania chwastów odpornych. Aby zminimalizować ryzyko
wystąpienia i rozwoju odporności chwastów, herbicydy z grupy inhibitorów ALS powinny być
stosowane zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:
Etykieta środka ochrony roślin Pantani 040 OD, załącznik do decyzji MRiRW
2


postępuj zgodnie z zaleceniami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin – stosuj
środek stosuj środek w zalecanej dawce w terminie zapewniającym najlepsze
zwalczania chwastów,

dostosuj zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju
i nasilenia chwastów,

używaj różnych metod kontroli zachwaszczenia w tym rotację upraw, itp.,

stosuj rotacje herbicydów o różnym mechanizmie działania,

stosuj mieszanki herbicydu z grupy ALS z herbicydami o odmiennym mechanizmie
działania,

stosuj w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych
chwastów,

stosuj herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz wciągu sezonu
wegetacyjnego rośliny uprawnej,

informuj posiadacza zezwolenia o nie satysfakcjonującym zwalczaniu chwastów,

w celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z doradcą lub z producentem
środka ochrony roślin.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
z włączonym mieszadłem i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych, w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:
– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe, lub,
– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających
biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub,
– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury należy postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy
ochronnej o szerokości 20 metrów od zbiorników i cieków wodnych.
Etykieta środka ochrony roślin Pantani 040 OD, załącznik do decyzji MRiRW
3

W celu ochrony roślin i stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej od terenów nieużytkowanych rolniczo o szerokości:
− 5 metrów lub
− 1 metra z równoczesnym zastosowaniem odpowiednich końcówek do rozpylaczy
redukujących znoszenie cieczy użytkowej o 75%.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać
lub sadzić rośliny uprawiane następczo:
Nie dotyczy, po uwzględnieniu następstwa roślin.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
− w temperaturze 0o-30oC,
− w pojemniku szczelnie zamkniętym.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku awarii lub jeśli się źle poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli
to możliwe, pokaż etykietę.Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - .........
Zawartość netto - .........
Nr partii - .........
Etykieta środka ochrony roślin Pantani 040 OD, załącznik do decyzji MRiRW
4

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody