Dzwonek  Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Pantera 040 ECZałącznik do zezwolenia MRiRW nr R - 110/2017 z dnia 19.06.2017 r.

Posiadacz zezwolenia:
Arysta LifeScience Netherlands B.V., Ankerweg 18, 1041-AT Amsterdam, Królestwo
Niderlandów, tel.: +31 20 587 18 71; fax: +31 20 587 17 00

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Arysta LifeScience Polska Sp. z o.o., ul. Przasnyska 6b, 01 - 756 Warszawa,
tel.: +48 22 866 41 80, e - mail: sekretariat@arysta.com

Podmioty odpowiedzialne za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin:
ZPH AGROMIX Roman Szewczyk, ul. Mokra 7, 32-005 Niepołomice, tel.: +48 12 281 10 08,
fax: +48 12 281 14 54
TARGET S.A., ul. Przemysłowa 5, Kartoszyno, 84-110 Krokowa, tel.: +48 58 774 10 90,
fax: +48 58 676 74 89
"SUMIN" D. Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy sp. j., ul. Jagodowa 4, 62-002 Suchy Las,
tel.: +48 61 297 26 00, fax: +48 61 297 26 02
Towarzystwo Chemiczne DANMAR, ul. Nasienna 1, 91-231 Łódź, tel.: +48 42 650 95 50,
+48 42 650 66 95
PAKON Sp. z o.o., ul. Zakładowa 7, 62-510 Konin, tel./fax: +48 63 240 01 18.
Fregata S.A., ul. Grunwaldzka 497, 80-309 Gdańsk-Oliwa, tel.: +48 58 552 00 27 do 29,
fax: +48 58 552 48 31
Agrecol Sp. z o.o., Mesznary 2, 98-400 Wieruszów, tel.: +48 62 783 20 00, fax: +48 62 784 44 45PANTERA 040 EC


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej :
chizalofop-P-tefurylowy (związek z grupy pochodnych kwasów arylofenoksypropionowych)-
40 g/l (4,38 %)


Zezwolenie MRiRW nr R-110/2017 z dnia 19.06.2017 r.


Niebezpieczeństwo
H304
Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H318
Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H351
Podejrzewa się, że powoduje raka.
Etykieta środka ochrony roślin Pantera 040 EC – załącznik do zezwolenia MRiRW
H361fd
Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność. Podejrzewa się, że działa
szkodliwie na dziecko w łonie matki.
H411
Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH401
W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
P201
Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
P280
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301
+ W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem
zatruć lub z lekarzem. P331 – NIE wywoływać wymiotów.
P310
P305
+ W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez
P351
+ kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
P358
+ Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub z lekarzem.
P310
P391
Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA
PANTERA 040 EC jest herbicydem w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej,
stosowanym nalistnie, przeznaczonym do selektywnego zwalczania rocznych i wieloletnich
chwastów jednoliściennych (po ich wschodach) w uprawach roślin rolniczych i warzywnych.

Zgodnie
z
klasyfikacją
HRAC
substancja
czynna
chizalofop-P-tefurylowy
została
zaklasyfikowana do grupy A.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek Pantera 040 EC jest herbicydem selektywnym o działaniu układowym pobieranym bardzo
szybko przez liście, a następnie przemieszczanym do korzeni i rozłogów chwastów, powodując
zahamowanie ich wzrostu i rozwoju.
Działanie środka na chwasty objawia się żółknięciem, a następnie zasychaniem najmłodszych
liści. Pierwsze objawy widoczne są po upływie około 6-10 dni od wykonania zabiegu. Pełny efekt
widoczny jest po 14-20 dniach.
Chłodna i bezdeszczowa pogoda opóźnia działanie środka, ale nie obniża jego skuteczności.
Działanie środka przyspiesza ciepła pogoda i dostatecznie wilgotna gleba, co sprzyja szybkiemu
jego wchłanianiu przez intensywnie rosnące chwasty.
Roczne chwasty jednoliścienne są najbardziej wrażliwe na działanie środka od fazy 2 liści do
początku fazy krzewienia, a chwasty wieloletnie (np. perz właściwy) w fazie 4-6 liści.
Opady deszczu występujące w godzinę po zabiegu nie mają wpływu na działanie środka.

Chwasty wrażliwe:
chwastnica jednostronna, samosiewy zbóż, perz właściwy.
Chwasty odporne:
rośliny dwuliścienne.Etykieta środka ochrony roślin Pantera 040 EC – załącznik do zezwolenia MRiRW
ZAKRES STOSOWANIA
Środek stosować w odpowiedniej fazie rozwojowej chwastów uwzględniając zalecane fazy
rozwojowe rośliny uprawnej, dawkę dostosować do gatunku zwalczanego chwastu.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy
polowych.

Burak cukrowy
chwastnica jednostronna
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8-1,5 l/ha
Uwaga: Środek w dawce 0,8-1,0 l/ha zaleca się zastosować przed krzewieniem chwastnicy,
w okresie krzewienia i po krzewieniu zaleca się zastosować środek w dawce od 1,0 l/ha do
1,5 l/ha.
Liczba zabiegów: 1

perz właściwy
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5-2,0 l/ha
Uwaga: Zabieg wykonać gdy perz właściwy znajduje się w fazie 4-6 liści.
Liczba zabiegów: 1

Termin stosowania: środek zastosować, gdy rośliny buraka wytworzyły pierwszą parę liści do
momentu, gdy zakryły nie więcej niż 50 % międzyrzędzi (BBCH 12-35).
Na plantacjach, na których wykonuje się przerywkę, środek zastosować na 10 dni przed
przerywką lub w 10 dni po przerywce
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 200 - 400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w uprawie buraka cukrowego: 1

Rzepak ozimy
samosiewy zbóż
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6-1,0 l/ha
Uwaga: Zabieg wykonać od fazy 2 liści do pełni fazy krzewienia samosiewów.
Środek w niższej zalecanej dawce stosować jesienią w fazie 2-4 liści samosiewów.
Liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

perz właściwy
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5-2,0 l/ha
Uwaga: Zabieg wykonać, gdy perz właściwy znajduje się w fazie 4-6 liści.
Liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Termin stosowania: środek stosować jesienią gdy rośliny rzepaku wykształciły co najmniej
pierwszą parę liści (BBCH 12)
lub
wiosną, nie później niż do początku wybijania rzepaku w pędy (BBCH 30).

Zalecana ilość cieczy użytkowej: 200 - 400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w uprawie rzepaku ozimego: 1
Etykieta środka ochrony roślin Pantera 040 EC – załącznik do zezwolenia MRiRW
Rzepak jary
perz właściwy
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5-2,0 l/ha
Uwaga: zabieg wykonać, gdy perz właściwy znajduje się w fazie 4-6 liści
Termin stosowania: środek stosować wiosną, nie później niż do początku wybijania rzepaku
w pędy (BBCH 30)

Zalecana ilość cieczy użytkowej: 200 - 400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w uprawie rzepaku jarego: 1

Groch zwyczajny pastewny (peluszka), groch zwyczajny siewny uprawiany na suche
nasiona
perz właściwy
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5-2,0 l/ha
Uwaga: zabieg wykonać, gdy perz właściwy znajduje się w fazie 4-6 liści.
Liczba zabiegów: 1

Termin stosowania: Opryskiwać nie wcześniej niż po wykształceniu przez roślinę uprawną
2 liścia właściwego (BBCH 12) do fazy 4 liścia właściwego (BBCH 14)
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 200 - 400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w uprawie grochu pastewnego i grochu
siewnego: 1 (z uwzględnieniem zastosowania małoobszarowego)

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH
MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność
środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych
ponosi wyłącznie jego użytkownik.

Chwasty wrażliwe:
chwastnica jednostronna, włośnica zielona, włośnica sina,
palusznik krwawy, perz właściwy
Chwasty odporne:
rośliny dwuliścienne.


Groch zwyczajny pastewny (peluszka), groch zwyczajny siewny uprawiany na suche
nasiona
chwastnica jednostronna, włośnica zielona, włośnica sina, palusznik krwawy
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 – 1/5 l/ha
Uwaga: Środek w dawce 0,8-1,0 l/ha zaleca się zastosować przed krzewieniem chwastów
prosowatych, w okresie krzewienia i po krzewieniu zaleca się zastosować środek w dawce od 1,0
l/ha do 1,5 l/ha.
Liczba zabiegów: 1

Etykieta środka ochrony roślin Pantera 040 EC – załącznik do zezwolenia MRiRW
Termin stosowania: Opryskiwać nie wcześniej niż po wykształceniu przez roślinę uprawną 2
liścia właściwego (BBCH 12) do fazy 4 liścia właściwego (BBCH 14)
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 200 - 400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w uprawie grochu pastewnego i grochu
siewnego: 1 (z uwzględnieniem zastosowania z wcześniejszej części etykiety)

Cebula
chwastnica jednostronna, włośnica zielona, włośnica sina, palusznik krwawy
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8-1,5 l/ha
Uwaga: Środek w dawce 0,8-1,0 l/ha zaleca się zastosować przed krzewieniem chwastów
prosowatych, w okresie krzewienia i po krzewieniu zaleca się zastosować środek w dawce od
1,0 l/ha do 1,5 l/ha.
Liczba zabiegów: 1

perz właściwy
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 2,0 l/ha
Uwaga: zabieg wykonać, gdy perz właściwy znajduje się w fazie 4-6 liści.
Liczba zabiegów: 1

Termin stosowania: zabieg wykonać w fazie 3-4 liści cebuli (BBCH 13-14)
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 200 - 400 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w uprawie cebuli: 1

Marchew
chwastnica jednostronna, włośnica zielona, włośnica sina, palusznik krwawy
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8-1,5 l/ha
Uwaga: Środek w dawce 0,8-1,0 l/ha zaleca się zastosować przed krzewieniem chwastów
prosowatych, w okresie krzewienia i po krzewieniu zaleca się zastosować środek w dawce od
1,0 l/ha do 1,5 l/ha.
Liczba zabiegów: 1

perz właściwy
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 - 2,0 l/ha
Uwaga: zabieg wykonać, gdy perz właściwy znajduje się w fazie 4-6 liści.
Liczba zabiegów: 1

Termin stosowania: zabieg wykonać w fazie 2-3 liści marchwi (BBCH 12-13)
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 200 - 400 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w uprawie marchwi: 1

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI
STOSOWANIA

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
rzepak ozimy, rzepak jary, burak cukrowy, groch zwyczajny pastewny (peluszka), groch
zwyczajny siewny uprawiany na suche nasiona - 60 dni
Etykieta środka ochrony roślin Pantera 040 EC – załącznik do zezwolenia MRiRW
cebula, marchew - 30 dni

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym
zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Groch zwyczajny pastewny (peluszka) – 60 dni

Opady deszczu występujące 1 godzinę po zabiegu nie mają wpływu na działanie środka.
Po zabiegu zwalczania perzu przez miesiąc nie przeprowadzać uprawy mechanicznej.

Nie stosować środka:
− podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie
plantacje, zwłaszcza z roślinami jednoliściennymi (np. kukurydza, zboża),
− podczas długotrwałej suszy lub w temperaturze powietrza przekraczającej 270 C,

Środek zawiera substancję czynną chizalofop-P-tefurylowy (wg HRAC grupa A – inhibitory
karboksylazy acetylo-CoA [ACC] ). W ramach strategii przeciwdziałania odporności chwastów
zaleca się m.in.:
− stosowanie środka tylko w zalecanych dawkach i terminach (w tym fazach rozwojowych
chwastów), w rotacji z herbicydami należącymi do innych grup chemicznych,
wykazującymi odmienne mechanizmy działania,
− niestosowanie środka w mieszaninie z innymi środkami zawierającymi inhibitory
karboksylazy acetylo-CoA [ACC] (grupa A wg HRAC) lub w sekwencji z takimi
herbicydami w tym samym sezonie,
− używanie różnych metod kontroli zachwaszczenia, w tym zabiegi uprawowe,
zmianowanie upraw itp.

Strategię mającą na celu zminimalizowanie ryzyka wystąpienia odporności należy stosować
w oparciu o wytyczne HRAC i przepisy krajowe.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych
następczo. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej środkiem Pantera 040 EC
rośliny następcze można uprawiać po 120 dniach od zastosowania środka.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić
rośliny uprawiane następczo:
120 dni

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej objętość
wraz z ilością środka. Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z instrukcją producenta
opryskiwacza. W przypadku braku instrukcji odmierzoną ilość środka dodać do zbiornika
opryskiwacza napełnionego częściowo wodą ( z włączonym mieszadłem).
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po
wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz
mechanicznie wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową
w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.
Etykieta środka ochrony roślin Pantera 040 EC – załącznik do zezwolenia MRiRW
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Resztki cieczy użytkowej należy:

jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której
przeprowadzono zabieg lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Proponuje się następujący sposób mycia:
Opryskiwacz i wszystkie jego części opłukać trzykrotnie wodą. Opróżniony zbiornik, pompy,
węże i wysięgnik opłukać kilkukrotnie wodą. Zdemontowane końcówki dysz i ekrany czyścić
osobno.
Używanie źle oczyszczonego opryskiwacza w następnych zabiegach może spowodować
uszkodzenie zbóż i innych roślin jednoliściennych.
Popłuczyny usuwać w sposób bezpieczny.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW
ORAZ OSÓB POSTRONNYCH

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i twarzy oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed
oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie
przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą
wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA
ŚRODKA
OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające
przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
Etykieta środka ochrony roślin Pantera 040 EC – załącznik do zezwolenia MRiRW
− w temperaturze 0 oC - 30oC, w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu.
Chronić przed zamarzaniem.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W przypadku połknięcia: Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub z lekarzem. NIE
wywoływać wymiotów.
W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się
z ośrodkiem zatruć lub z lekarzem.

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Nr partii - ........
Zawartość netto - ........
Etykieta środka ochrony roślin Pantera 040 EC – załącznik do zezwolenia MRiRW

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody