Dzwonek  Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Pendifin 400 SCZałącznik do decyzji MRiRW nr R - 34/2017 z dnia 28.07.2017 r.

Posiadacz zezwolenia:
Finchimica S.p.A, Via Lazio, 13 – 25025, Manerbio (BS), Italy; tel.: +39 02 382 123 06 24h: +39 02
661 010 29

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin:
Schrim GmbH, Geschwister-Scholl-Strasse 127, 39218 Schönebck (Elbe), Republika Federalna
Niemiec, tel.: +49 3928 456306, e-mail: imperial@imperial-international.com

Sipcam S.p.A., via Vittorio Veneto, 81-26857 Salerano sul Lambro (LO), Republika Włoska, tel.: +39
0371561, fax.: +39 0371 71408, e-mail.: mvelaridi@sipcam.it

Galenika – Fitofarmacija a.d., Batajnicki b.b., 11080 Belgrad, Rpublika Serbii, tel.: +381 11 3072342,
e-mail: knezevic@fitofarmacija.rs


PENDIFIN 400 SC


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych


Zawartość substancji czynnej:
pendimetalina (związek z grupy dinitroanilin) – 400 g/l (36,13 %).


Zezwolenie MRiRW Nr R - 34/2017 z dnia 28.07.2017 r.
UWAGA

H410
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH 401
W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
EUH 208
Zawiera pendimetalinę. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
P391
Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA
Środek PENDIFIN 400 SC jest herbicydem w formie koncentratu zawiesinowego do rozcieńczania
wodą (SC) stosowanym doglebowo, przeznaczonym do zwalczania jednorocznych chwastów
dwuliściennych i jednoliściennych. Środek pobierany jest przez korzenie i części nadziemne
chwastów.

Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna pendimetalina została zaklasyfikowana do grupy K1.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Najskuteczniej zwalcza chwasty w okresie ich kiełkowania i wschodów. Chwasty jednoliścienne są
zwalczane do fazy pierwszego lub do początku drugiego liścia, a dwuliścienne do fazy dwóch liści
właściwych.

1
Etykieta środka ochrony roślin Pendifin 400 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW
Chwasty wrażliwe:
chwastnica
jednostronna,
fiołek
polny,

gwiazdnica
pospolita,
jasnota
purpurowa,
komosa
biała,
maruna
bezwonna,
rdest
powojowy, tobołki polne, włośnice i wyki
Chwasty średniowrażliwe:
bodziszek drobny, przetacznik perski, przytulia

czepna, rdest plamisty, rumian polny, rumianek
pospolity
Chwasty średnioodporne:
samosiewy rzepaku
Chwasty odporne:
przetacznik polny

STOSOWANIE ŚRODKA
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza
polowego.

Ziemniak
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 – 4,0 l/ha.
Termin
stosowania:
przed
wschodami
ziemniaków,
po
uprzednim
obredleniu
i zabronowaniu pola. Nie stosować środka po wschodach ziemniaków.
Zalecana ilość wody: 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH
MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność
środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych
ponosi wyłącznie jego użytkownik.

Ostropest plamisty

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Termin stosowania: do trzech dni po siewie ostropestu plamistego.
Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.


ŚRODKI
OSTROŻNOŚCI,
OKRESY
KARENCJI
I
SZCZEGÓLNE
WARUNKI
STOSOWANIA
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Nie dotyczy.

1. Zalecane dawki środka uzależnione są od zwięzłości gleby i rodzaju zachwaszczania.
Na glebach lżejszych stosować niższe dawki, a wyższe na glebach ciężkich, o większej zawartości
próchnicy.
2. Środka nie stosować:
− na glebach lekkich, piaszczystych, ubogich w próchnicę, a także zalanych wodą,
− w przypadku siewu nasion płytszego niż 2 cm z uwagi na możliwość uszkodzenia roślin
2
Etykieta środka ochrony roślin Pendifin 400 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW
3. Środka nie mieszać z glebą.
4. Podczas stosowania preparatu nie dopuścić do:
− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.
W przypadku wcześniejszego likwidowania plantacji opryskanej środkiem, po wykonaniu orki na
głębokość 15 cm i dobrym wymieszaniu gleby można uprawiać pszenicę jarą, jęczmień jary, ziemniak
oraz ostropest plamisty.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej objętość wraz
z ilością środka. Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza.
W przypadku braku instrukcji odmierzoną ilość środka dodać do zbiornika opryskiwacza
napełnionego częściowo wodą ( z włączonym mieszadłem).
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z
cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do
zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w
zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Resztki cieczy użytkowej należy:

jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której
przeprowadzono zabieg, lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same
środki ochrony osobistej.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ
OSÓB POSTRONNYCH

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony,
które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochroną oraz odzież ochronną zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków
ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar na którym zastosowano środek mogą
wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): nie wchodzić do czasu
całkowitego wyschnięcia cieczy roboczej na powierzchni roślin.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
Zebrać wyciek.
3
Etykieta środka ochrony roślin Pendifin 400 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości:
− 20 metrów od zbiorników i cieków wodnych w przypadku uprawy ziemniaka,
− 10 metrów od zbiorników i cieków wodnych w przypadku uprawy ostropestu plamistego.

W celu ochrony roślin i stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie
strefy ochronnej o szerokości:
− 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo lub
− 1 metra od terenów od terenów nieużytkowanych rolniczo w przypadku zastosowania rozpylaczy
redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 75%.


WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w oryginalnych opakowaniach,
− w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska oraz
dostęp osób trzecich,
− w temperaturze 0°C - 30°C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środku ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.Okres ważności – 3 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........
4
Etykieta środka ochrony roślin Pendifin 400 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody