Weź udział w konkursie Dziękujemy Mamom
i wygraj nagrody dla Ciebie i Twojego dziecka

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka PerseoZałącznik do decyzji MRiRW nr R - 423/2017d z dnia 17.08.2017 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R- 12/2017 z dnia 23.02.2017 r.
Podmiot, który uzyskał zezwolenie:
Oxon Italia Sp.A., Via Sempione 195, 20016 Pero (MI), Milan, Republika Włoska,
tel.: + 39 02 35378207, fax: + 39 02 3390275

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:
Spiess-Urania Chemicals GmbH Sp.z o.o., Oddział w Polsce Al. Jerozolimskie 214, 02-486
Warszawa, informlinia: +48 660 55 48; e-mail: info-pl@spiess-urania.com


P E R S E O


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych


Zawartość substancji czynnych:
azoksystrobina (związek z grupy strobiluryn) – 68 g/l (6,03%)
chlorotalonil (tetrachloroizoftalonitryl; związek z grupy ftalanów) – 233 g/l (20,67%)


Zezwolenie MRiRW nr R- 12/2017 r. z dnia 23.02.2017 r.
zmienione ostatnio decyzją MRiRW nr R - 423/2017d z dnia 17.08.2017 r.Niebezpieczeństwo

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H318 – Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H351 - Podejrzewa się, że powoduje raka.
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia

P261 - Unikać wdychania par/rozpylonej cieczy.
P264 - Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal
płukać.
P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
P391 - Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA
Perseo jest fungicydem, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą,
o działaniu kontaktowym i układowym, do stosowania zapobiegawczego w zwalczaniu
chorób powodowanych przez grzyby, w pszenicy ozimej i jęczmieniu ozimym.

Etykieta środka ochrony roślin Perseo, załącznik do zezwolenia MRiRW
1
Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 423/2017d z dnia 17.08.2017 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R- 12/2017 z dnia 23.02.2017 r.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych
opryskiwaczy polowych.

STOSOWANIE ŚRODKA

Pszenica ozima
septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna pszenicy
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych
objawów chorób, od fazy 1. kolanka do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste


Jęczmień ozimy
rynchosporioza zbóż,
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych
objawów choroby, od fazy 1. kolanka do końca fazy kłoszenia (BBCH 31-59).

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny
uprawne. Szczególną ostrożność zachować w przypadku, gdy w sąsiedztwie usytuowane są
sady jabłoniowe.

Środek zawiera substancję czynną z grupy chloronitryli (fungicydy niespecyficzne inhibitory
enzymów, grupa FRAC M5) oraz substancję czynną z grupy strobiluryn (fungicydy QoI,
grupa FRAC 11). W ramach strategii antyodpornościowej zaleca się stosować do ochrony
zbóż środki grzybobójcze zawierające substancje czynne z grupy strobiluryn maksymalnie
w dwóch zabiegach w sezonie.

Ponadto, w ramach strategii antyodpornościowej zaleca się także:
- stosować środek głównie w zabiegach zapobiegawczych,
- nie stosować środka w dawkach niższych niż jest zalecana na etykiecie,
- stosować środek przemiennie ze środkami grzybobójczymi zawierającymi substancje
czynne z innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do
zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem).
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać.
Etykieta środka ochrony roślin Perseo, załącznik do zezwolenia MRiRW
2
Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 423/2017d z dnia 17.08.2017 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R- 12/2017 z dnia 23.02.2017 r.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza
niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechaniczne wymieszać.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te
same środki ochrony osobistej.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i twarzy oraz odzież ochronną, zabezpieczającą
przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej
oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
Unikać wdychania rozpylonej cieczy.


Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy
ochronnej o szerokości 2,5 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.


Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Nie dotyczy

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
Etykieta środka ochrony roślin Perseo, załącznik do zezwolenia MRiRW
3
Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 423/2017d z dnia 17.08.2017 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R- 12/2017 z dnia 23.02.2017 r.
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
− w temperaturze 0 oC - 30oC.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć
soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć/lekarzem.

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - .........
Zawartość netto - .........
Nr partii - .........
Etykieta środka ochrony roślin Perseo, załącznik do zezwolenia MRiRW
4

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody