Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Pikas 300 SL1


Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R-135/2017 z dnia 12.07.2017 r.
Posiadacz zezwolenia:
Innvigo Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa,
tel.: + 48 22 468 26 70, e-mail: biuro@innvigo.com


PIKAS 300 SL


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:
pikloram (substancja z grupy pochodnych kwasów karboksylowych) - 300g/1 (25,86%)


Zezwolenie MRiRW nr R-135/2017 z dnia 12.07.2017 r.


Uwaga
H319
Działa drażniąco na oczy.
H411
Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH401
W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy
postępować zgodnie z instrukcją użycia.
P264
Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P280
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez

kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.

Nadal płukać.
P337+P313
W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć

porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P391
Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA
Pikas 300 SL jest herbicydem systemicznym, w formie koncentratu do sporządzania roztworu
wodnego przeznaczonym do zwalczania rocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest poprzez liście i korzenie chwastów, a następnie szybko przemieszczany po całej
roślinie powodując jej deformację i zahamowanie wzrostu, co w efekcie powoduje zamieranie całej
rośliny.
W warunkach optymalnych - ciepła i wilgotna pogoda, efekt działania środka jest szybszy, w niskiej
temperaturze całkowite zniszczenie chwastów następuje po około 3 tygodniach. Środek najskuteczniej
niszczy chwasty w fazie 2-6 liści. Pikas 300 SL zwalcza skutecznie przytulię czepną do wysokości 8
cm, chwasty rumianowate w fazie rozety. Skuteczność w zwalczaniu przytulii czepnej zależy od
gęstości łanu rzepaku oraz fazy rozwojowej przytulii w trakcie zabiegu – gdy przytulia czepna ma
powyżej 8 cm wysokości w chwili zabiegu lub przy mniejszej niż optymalna obsadzie rzepaku wiosną
- przytulia może ponownie odrastać.Etykieta środka ochrony roślin Pikas 300 SL

2

Chwasty wrażliwe:
rumian polny, maruna bezwonna, rumianek pospolity, przytulia
czepna, ostrożeń polny, chaber bławatek.
Chwasty średnioodporne:
gwiazdnica pospolita, mak polny, jasnota purpurowa.
Chwasty odporne:
fiołek polny, tasznik pospolity, przetacznik bluszczykowy,
przetacznik perski.


STOSOWANIE ŚRODKA
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza
polowego.

Rzepak ozimy
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,078 l/ha

Termin stosowania:
Środek zastosować wiosną po ruszeniu wegetacji, od początku wydłużania pędu głównego, brak
międzywęźli do widocznego 1 międzywęźla (BBCH 30-31).

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

UWAGI:
1. Ujemne lub niskie temperatury występujące kilka dni po aplikacji mogą skutkować
przemijającą fitotoksycznością, która objawia się po wiosennej aplikacji: brakiem opadania
płatków kwiatów po przekwitnięciu. Objawy te nie wpływają na plonowanie rzepaku.
2. Środek nie powinien być stosowany, gdy średniodobowa temperatura jest niższa niż +8°C.
3. Środek wnika do rośliny w ciągu 2 godzin od zastosowania. Opady deszczu po tym okresie
czasu nie wpływają ujemnie na działanie środka.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji do poziomu niestwarzającego zagrożenia dla roślin
uprawianych następczo (zboża jare, zboża ozime, kukurydza, burak cukrowy, len, trawy lub inne
rośliny w których środek jest zalecany).

W przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji rzepaku ozimego traktowanej środkiem, na polu tym
można uprawiać rzepak jary, zboża jare i kukurydzę, pod warunkiem że środek nie zostanie
zastosowany drugi raz na tym samym polu, w ciągu tego samego sezonu wegetacyjnego. Nie zezwala
się na siew lub sadzenie innych upraw następczych, wcześniej niż po zakończeniu sezonu
wegetacyjnego rośliny chronionej tym środkiem.

ŚRODKI

OSTROŻNOŚCI,
OKRESY
KARENCJI
I
SZCZEGÓLNE
WARUNKI
STOSOWANIA
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Nie dotyczy.
1. Środka nie stosować:

na roślinach mokrych oraz uszkodzonych przez choroby i szkodniki,

w temperaturze powietrza poniżej 8° C i powyżej 25°C,

w czasie nadmiernej suszy,

po nocnych przymrozkach oraz przed spodziewanymi przymrozkami.
2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,

nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Etykieta środka ochrony roślin Pikas 300 SL

3

3. Środek zawiera substancję czynną pikloram (związek z grupy syntetycznych auksyn – regulatorów
wzrostu, grupa HRAC O). W ramach strategii antyodpornościowej po aplikacji środka nie należy
stosować w ciągu tego samego sezonu wegetacyjnego innych środków chwastobójczych,
zawierających substancje czynne o takim samym mechanizmie działania jak pikloram.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej objętość wraz
z ilością środka. Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza.
W przypadku braku instrukcji odmierzoną ilość środka dodać do zbiornika opryskiwacza
napełnionego częściowo wodą ( z włączonym mieszadłem).
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z
cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do
zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w
zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Resztki cieczy użytkowej należy:

jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której
przeprowadzono zabieg, lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same
środki ochrony osobistej.

Ze względu na dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na małe pozostałości środka,
bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych
roślinach uprawnych niż zalecane, zgodnie z podanym poniżej sposobem:
− opróżnić zbiornik, następnie wypłukać wszystkie części składowe opryskiwacza
i ponownie opróżnić,
− napełnić zbiornik wodą dodając jeden ze środków zalecanych do mycia opryskiwaczy i płukać
co najmniej 10 minut z włączonym mieszadłem,
− części składowe rozpylacza rozmontować, wymyć i wypłukać osobno w roztworze środka do
mycia opryskiwaczy,
− wypłukać zbiornik i wszystkie części składowe opryskiwacza czystą wodą.

Uwaga:
Niezneutralizowane odpowiednio resztki środka pozostawione w opryskiwaczu mogą być powodem
uszkodzeń roślin uprawnych wrażliwych na ten środek.


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ
OSÓB POSTRONNYCH

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony,
które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i twarzy oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed
oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie
przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
Etykieta środka ochrony roślin Pikas 300 SL

4


Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą
wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody. Nie zanieczyszczać wód
środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód
powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m
od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające
przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub
paszą,
− w temperaturze 0oC - 30oC.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod
opiekę lekarza.


Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........

Etykieta środka ochrony roślin Pikas 300 SL

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody